رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

Off By
دانلود پایان نامه

کجباف و همکاران در تحقیقات خود (در بررسی رابطه باورهای انگیزشی نظیر خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد دانش آموزان) به این نتایج دست یافتند: خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی می باشند. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر در زمینه ی اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که در سایر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری بین دختر و پسر وجود ندارد(کجباف، 1382: 27).
تحقیقات طهماسیان و همکاران نیز که در حوزه ی خودکارآمدی ورزشی صورت گرفته است حاکی از آن است که خوداثرمندی( خودکارآمدی) ارائه ی مهارتهای جسمانی و کسب ارزیابی مثبت اجتماعی به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است. خوداثرمندی مهارت و تسلط اجتماعی بر افسردگی نوجوانان تاثیر مستقیم نداشته و از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است( طهماسیان،‌ 1386: 34).
نتایج پژوهش نجفی و فولاد چنگ تحت عنوان «رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی» نیز نشان داد که بین خودکارآمدی و نشانگان مرضی رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد. بین خودکارآمدی و سلامت روان همبستگی مثبت معنی دار یافت شد. همچنین مشاهده شد که بین دو گروه دختر و پسر از لحاظ خودکارآمدی و سلامت روان تفاوت معنی داری وجود ندارد. در این پژوهش وجود رابطه ی معنی دار بین باورهای خودکار آمدی و سلامت روان ( نشانگان مرضی کمتر)‌ تایید شد( نجفی: ‌فولادچنگ،‌ 1386: 69).
منیجه شهنی ییلاق و همکاران نیز در پژوهشی به بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی( خودکارآمدی،ارزش تکلیف،‌ هدفهای عملکردگرا،‌ عملکرد گریز و تبحری) پرداخته اند. هدفهای عملکردگرا و عملکردگریز در تمام موضوعها همبستگی بالایی داشتند، درحالی که ارزش تکلیف و هدف تبحری در تمام موضوعها همبستگی پایینی را نشان دادند و باورهای خودکارآمدی در تمام موضوعهای تحصیلی همبستگی متوسط و متعادلی با هم داشتند. در بررسی روابط درون موضوعی سازه های انگیزشی ، مشخص شد که روابط مثبت و معنی دار بین این سازه ها در دروس مختلف وجود دارد (شهنی ییلاق،‌ 1384: 47).
منصوره کریم زاده و نیک چهره محسنی نیز در مطالعات خود به ارتباط بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی پرداختند. یافته های این دو محقق نشان داد که هر اندازه خودکارآمدی تحصیلی فرد بالا باشد،‌ پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهد داشت( کریم زاده: محسنی،‌1385: 29).
شماعی زاده و عابدی، نیز به بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند. نتایج به‏دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید( شماعی زاده: عابدی،‌1384: 29).
معصومه صمدی نیز در تحقیق خود دریافته است که بعد از آموزش و ارائه ی بازخورد از طرف معلم، در خودکارآمدی و حل مساله ی ریاضی آزمودنیهای گروه آزمایشی تفاوت معنی داری ایجاد شده است. بنابر این، ‌روش های ارائه ی بازخورد اثر بخش آموزش پذیر هستند و عملکرد یادگیرندگان را در حوزه های انگیزشی و تحصیلی ارتقا می دهد( صمدی،‌1387: 137).
یافته های برررسی میر سمیعی و ابراهیمی قوام نیز نشان داد که رابطه ی بین خودکارآمدی و سلامت روان و نیز بین حمایت اجتماعی و سلامت روان مثبت بوده و همچنین بین میانگینهای خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان در دو جنس، ‌تفاوتی وجود ندارد(میرسمیعی: ابراهیمی قوام،‌1387: 73).
نتایج به دست آمده تحقیق خاکسار بلداجی نیز بدین شرح است: دانش‌آموزان رشته ریاضی- فیزیک بیشتر از روش یادگیری واگرا، دانش‌آموزان رشته علوم تجربی بیشتر از روش یادگیری جذب کننده و دانش‌آموزان رشته علوم انسانی بیشتر از روش یادگیری انطباق یابنده بهره برده‌اند. از میان این عده، دانش‌آموزان رشته ریاضی – فیزیک از بالاترین میزان خود کارآمد پنداری برخوردارند. میان روشهای یادگیری و خود کارآمد پنداری رابطه معنادار مشاهده نشده است و دختران نسبت به پسران دارای خود کارآمدپنداری بالاتر هستند. برای افزایش خود کارآمد پنداری دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود از راهکارهای مناسب مانند ارائه الگوی موفق به دانش‌آموز، تشویق و ترغیب کلامی و فراهم نمودن شرایط مناسب برای کسب تجربه موفقیت‌آمیز استفاده شود(خاکسار بلداجی، 1384: 107).
اکبری و امین یزدی نیز در تحقیق خود، ارتباط معنی داری بین خودکارآمدی و اضطراب امتحان یافته اند(اکبری: امین یزدی، 1388: 70).
تحقیق محمد خیر و همکاران نیز این نکته را در پی داشت که بین اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی همبستگی معنی داری ( رابطه ی معکوس) وجود دارد (خیر و همکاران، 1387: 24).
نتایج پژوهش نریمانی و آریا پوران که در حیطه ی ورزشی صورت گرفت مبین این است که میانگین نمره ی خودکارآمدی افراد دارای تحمل ابهام بالا بیشتر از افراد دارای تحمل ابهام پایین است( نریمانی؛ آریا پوران،‌ 1386: 85).
در حوزه های مشابه نوربخش و ملکی نیز دست به پژوهش زده اند. نتایج تحقیق این دو نیز حاکی از ان است که: بین مهارتهای روانی پایه و روانی جسمانی و مهارتهای شناختی ورزشکاران گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین مهارتهای روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی با خودکارآمدی آنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مهارتهای روانی و خودکارآمدی اهمیت یکسانی در ورزشکاران برتر رشته های انفرادی و گروهی دارد و اجزای جدایی ناپذیر رقابتهای ورزشی به شمار می روند( نوربخش: ملکی،‌1384: 125).
قلی پور و پیران نژاد در طرحی تحقیقی به سراغ موضوع تازه تری رفته اند و به بررسی اثرهای عدالت در ایجاد وارتقای خودباوری (خودکارآمدی) در نهادهای آموزشی پرداخته اند. در این تحقیق تاثیر مدل چهار بعدی (الماس)‌عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنی داری بین این دو سازه است. یعنی هر قدر عدالت توزیعی، مراوده ای، ‌رویه ای و اطلاعاتی در نهادهای آموزشی بیشتر باشد،‌ خودباوری بالاتر است( قلی پور: پیران نژاد،‌ 1386: 357).
صحبت زاده و اژه ای نیز در پژوهش خود، تفاوت معناداری بین میانین نمرات گروه های «پرخاشگر»، ‌«کناره گیر» و « مساله گشا» در پاسخ به مولفه های «هدفهای اجتماعی» و « ادراک خودکارآمدی» گزارش کرده اند( صحبت زاده: اژه ای،‌1379: 16).
مسعودی و همکاران در پژوهشی، دانش، تاهل، سن، ‌سابقه ی کار، ‌میزان تحصیلات را موثر بر مهارت و قدرت ایفای نقش یک مربی پرستاری و مامایی می دانند. بر پایه ی این تحقیق به هر میزان که این مقوله ها قوی تر باشد،‌ احساس خودکارآمدی مربی پرستاری نیز افزایش یافته و تاثیر شگرفی بر کیفیت ایفای نقش وی خواهد گذاشت( مسعودی،‌1387: 96).
نتایج پژوهش صالحی و همکاران نیز نشان داد که بین خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی رابطه ی مثبت معنا دار وجود دارد. و بین باورهای کاریابی و رفتار کاریابی رابطه ی مثبت وجود ندارد(صالحی، ‌1385: 113). به نوعی شاید پژوهش فوق صحه ای باشد بر این نکته که خودکارآمدی عمومی وجود ندارد و خود کارآمدی مربوط به حوزه های خاص است. به تعبیر برخی از صاحب نظران آنگاه که پای خودکارآمدی کلی به میان می آید، می توان تحت عنوان مفهوم خودپنداره به موضوع پرداخت.
هم چنین در پژوهشی دیگر که به منظور تعیین ارتباط رفتارهای بهداشتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و ارتباط آن با اعتماد به نفس و خودکارآمدی انان انجام شد؛ ارتباط معنی داری بین رفتارهای بهداشتی و اعتماد به نفس به دست آمد. مشخص شد که سن،‌ جنس، بعد خانوار، اعتماد به نفس، ‌خودکارآمدی و تحصیلات والدین در مجموع 15.9 در صد واریانس رفتارهای بهداشتی را توضیح می دهند که در بین این متغیرها، اثر خودکارآمدی بر روی رفتارهای بهداشتی بیش از سایر متغیرها بود(مظلومی محمودآباد، 1385: 111).
مرتضوی نیز در پژوهشی تحت عنوان «روابط متقابل بین خودکار آمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک، در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران» به این نتایج دست یافت: بین خودکارآمد پنداری شخصی و جمعی با رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین کارآمد پنداری شخصی و جمعی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین کارآمد پنداری شخصی و جمعی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. کارآمد پنداری شخصی و جمعی دختران دانش آموز به طور معنی داری از پسران بیشتر است. و کارآمد پنداری شخصی در درجه نخست و سطح رفاه خانواده در درجه دوم، نقشی مؤثر در رضایت از زندگی دارد (مرتضوی،‌ 1383: 13).
یافته های اصغر نژاد نیز مبین این نکته است که؛ بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی،‌ بین مسند مهار گذاری و موفقیت تحصیلی و بین خودکارآمدی و مسند مهارگذاری ،‌ارتباط معنی دار وجود دارد. و افراد با سطح خودکارآمدی بالا و مسند مهارگذاری درونی به طور معنی دار از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند (اصغر نژاد: 218)
یعقوبی و همکاران(1389) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رفتار شهروند سازمانی کارکنان به این نتیجه رسیدند که تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی ازآن است که را بطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است . بعلاوه تمامی مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند. همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر این است که از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین، رفتار های آرمانی و ملاحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی سازمانی دارند.
میرکمالی و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران نشان دادند که نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین و مؤلفه های آن (ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظه گری، نفوذ آرمانی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه های رهبری تحول آفرین با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی (نوعدوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی) رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد که مؤلفه های انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی بیشترین تأثیر را داشته است.
نصر اصفهانی و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان) به این نتایج دست یافتند که سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر مثبت دارد.
بهرنگی و موحدزاده (1390) در تحقیقی با عنوان توسعه مدیریت آموزش بر محور رابطه رهبری تحول آفرین آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران به این نتایج دست یافتند که میان رهبری تحول آفرین آموزشی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی و ویژگیهای آن در دبیران دبیرستانها رابطه بسیار معنادا ر وجود دار د. ضریب همبستگی متغیرهای ویژگیهای آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران در سطح معناداری 00/0 به ترتیب 81/0 درصد، 82/0 درصد،79/0 درصد،87/0و 80/0 درصد بود که نشان دهنده ی رابطه بسیار معنادار و مطمئن میان رهبری تحول آفرین آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران و دال بر اهمیت بهر ه گیری از مفاهیم آنها در توسعه خدمات مدیریت آموزشی است.
مرادی و همکاران(1390) در تحقیقی با عنوان رابطه سبکهای رهبری تحول آفرین – تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحو ل آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که سبکهای رهبری تحول آفرین – تبادلی رابطه معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی دارند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد رهبری تحول آفرین پیش بینی کننده قویتری برای رفتار شهروندی سازمانی است. مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که رهبری تحول آفرین تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد. با توجه به اینکه رهبری تحول آفرین پیش بینی کننده قویتری برای رفتار شهروندی سازمانی است، بهتر است مدیران سازمان تربیت بدنی از این شیوه رهبری استفاده کنند.
2-4 معرفی سازمان شهرداری