ژانویه 23, 2021

فروش فایل پایان نامه : رشته حقوق :اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی

حقوق و مسئولیت های ضامن در  امر  اعاده ی عملیات اجرائی :

در مورد نقض حکم غیابی اعاده ی عملیات اجرائی وضع شخص ثالث را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، به موجب تبصره ی 2 ماده ی 306 قانون آیین دادرسی مدنی:

«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا  اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».

در فرضی که حکم غیابی نقض می گردد و اعاده ی عین محکوم به ممکن نیست قسمت اجراء حق دارد مثل یا قیمت محکوم به را از اموال ضامن استیفاء نماید، نوع ضمانت در این موضوع تضامنی خواهد بود بنابراین نافی مسئولیت محکوم له نخواهد بود، ضامن در این فرض حق دخالت در امر اجراء را دارد و حتی می تواند نسبت به این مسأله که چرا عین محکوم به قابل اعاده نیست اعتراض نماید و با اثبات اینکه برنده ی مزایده یا متصرف مال دارای سوء نیت بوده تقاضای استرداد عین مال را نماید، البته شایان ذکر است که چنین اعتراضی نیازمند اقامه ی دعوی نخواهد بود بلکه به صرف اعلام به دادگاه مجری حکم قابل اقامه و رسیدگی می باشد، در هنگام اعاده ی عملیات آنچه در مورد مستسنیات ذکر گفتیم در مورد ضامن نیز رعایت خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی  و  بررسی آن در سایر نظام های اجرائی :

همان گونه که بیان گردید اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق علاوه بر احکام مالی دعاوی غیرمالی را نیز دربر می گیرد، البته توجه ی به این موضوع خالی از لطف نمی باشد که مقصود از احکام غیرمالی مواردی چون تخلیه ی عین مستأجره که در نهایت دعوایی مالی می باشد نیست و تنها چنین دعاوی به علت هزینه ی دادرسی غیرمالی ( اعتباری) نامیده می شود، بلکه مقصود دعاوی چون تعیین قیم، حضانت  و ملاقات طفل، طلاق و… می باشد،علاوه بر این باید بدانیم که اعاده ی عملیات اجرائی تنها مختص به دعاوی حقوقی و دوایر اجرای احکام نمی باشد بلکه در سایر نظام های اجرائی همچون ثبت و مالیاتی نیز دارای مصداق می باشد،از این رو این مبحث را به 2گفتار تقسیم نموده در گفتار اول به بررسی قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیر مالی می پردازیم و فصل دوم را به بررسی این دستور(اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی می پردازیم .