نوامبر 24, 2020

پایان نامه – رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان – فروش پایان نامه

مدل های اندازه گیری رضایت مشتری

2-5-7-1. مدل کانو

در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم دکتر نوریاکی کانو از دانشگاه ریکا در توکیو و یکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت مدلی را مطرح نمود که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که بسیاری از تعریفات قبلی کیفیت، تک بعدی بود، وی در مدل خود نیازمندی های مشتریان و یا به عبارت دیگر خصوصیات کیفی محصولات را به سه دسته تقسیم نمود و هر سه نوع نیازمندی را در یک نمودار دو بعدی نمایش داد. دو بعد به صورت زیر بودند:

  • مرحله ای که محصول یا کار عمل می کند.
  • مرحله ای که استفاده کننده از آن راضی است.

مقایسه پارامترهای کیفیت عملکرد و رضایت استفاده کننده در جدول دو محوری، این را نشان داد که تعریف کیفیت بسیار پیچیده تر و کلی نگرانه تر است. ارتباط کیفیت در دو محور، سه تعریف منحصر به فرد از کیفیت را به دکتر کانو نشان داد که شامل کیفیت اساسی، کیفیت عملکردی و کیفیت انگیزشی است (شکل 2-6).

شکل2-6: مدل کانو

 

محور عمودی میزان رضایت و یا خشنودی مشتری و محور افقی میزان ارائه الزام کیفی مورد نظر مشتری را نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نقطه از محور عمودی نمودار به ترتیب بیانگر رضایت مشتری و عدم رضایت مشتریان است. محل تلاقی محور افقی و عمودی بیانگر جایی است که مشتری در حالت تعادل از نظر رضایت و عدم رضایت قرار دارد.  سمت راست محور افقی، بیانگر جایی است که الزام کیفی مورد انتظار به طور کامل عرضه شده است و سمت چپ محور افقی، نقطه ارائه محصولی است که خصوصیات کیفی مورد انتظار را ندارد و الزام کیفی مورد نظر به هیچ عنوان در محصول یا خدمت لحاظ نشده است (فان، 2011، صص 29-28).

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد -اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

دانلود مقاله :

کاربردهای مدل کانو:

  • رضایت مشتریان بزرگترین ارتباط و وابستگی را به این مدل دارد.
  • این مدل بیشترین سهم را در بودجه تحقیقاتی بازار دارد.
  • باعث افزایش و رشد خواسته ها و نیازهای مشتریان می شود.
  • باعث تعدیل رقابت بین سازمان ها می شود.
  • موفقیت در این مدل بستگی به اجرای صحیح و تعریف درست شاخص ها دارد.

مزایای مدل کانو

  • ارتباط بهتر با مشتریان
  • فهمیدن و درک مشتریان و نیازهای مشتریان

رضایت نهایی مشتریان (ملکی و دارابی، 1387، ص 29