ژانویه 20, 2021

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش پژوهش به تشریح جامعه آماری، محدوده زمانی، نمونه آماری، دوره پژوهش، روش جمع‌آوری داده‌ها و تعریف متغیرها پرداخته شد. در قسمت روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید. در ادامه به تعریف واژه‌های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا کلیاتی درباره مدیریت سود و رقابت در بازار محصول مطرح می‌شود. در بخش آخر فصل، به مرور خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن‌ها، جامعه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۸، EViews ویرایش ۷ و Stata ویرایش ۹٫۱ است.
در فصل پنجم، بحث و نتایج، محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در فصل قبل، مطالبی پیرامون پژوهش، از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در این فصل ابتدا دیدگاه‌های مختلف درباره مدیریت سود مطرح می‌شود و در ادامه بازار، رقابت، انحصار، رقابت در بازار محصول، شاخص‌های اندازه‌گیری رقابت، رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود و رابطه میان متغیرهای کنترلی و مدیریت سود بیان می‌شود و در پایان، سابقه پژوهش‌های انجام در زمینه مدیریت سود و رقابت در بازار محصول در دو بخش پژوهش‌های خارجی و داخلی بیان می‌شود.
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از:
الف) مدیریت سود
ب) بازار
پ) رقابت
ت) انحصار
ث) رقابت در بازار محصول
ج) رابطه میان متغیرهای کنترلی و ساختار سرمایه
د) بررسی سوابق تاریخی مرتبط با پژوهش حاضر.
۲-۲- مدیریت سود
به اعتقاد اسچیپر( ۱۹۸۹) مدیریت سود مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. بلکویی ( ۲۰۰۴) معتقد است مدیریت سود بخشی از حسابداری طراحی شده است. یعنی ایجاد هدف و تصویر از پیش ساخته برای انتقال اطلاعات با به کارگیری اطلاعات حسابداری است. هموار سازی سود، مدیریت سود، حسابداری ساختگی و قصورهای سیستم حسابداری جنبه های مختلف حسابداری طراحی شده هستند.
از دیدگاه دیجورج و دیگران (۱۹۹۹) مدیریت سود هم در دامنهی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی و هم در سایر فعالیت ها و اقدام های مدیریت صورت می گیرد. اما، بیشتر محققانی نظیر هیلی ( ۱۹۸۵) ، اسچیپر (۱۹۸۹) و بلکویی ( ۲۰۰۴) مدیریت سود را بیشتر در محدودهی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی امکان پذیر میدانند. فاما و جنسن (۱۹۸۳) و بیتی و دیگران ( ۲۰۰۲) معتقدند شرکت های سهامی عام به دلیل تئوری نمایندگی در مقایسه با شرکت های سهامی خاص انگیزه های بیشتری برای اجرای مدیریت سود دارند. نتایج تحقیق هاکرمن و زمیجوسکی (۱۹۷۹) نشان داد مدیران شرکت هایی که پاداش خود را بر مبنای سود حسابداری دریافت میکنند، برای بیشتر نشان دادن سود از روش های حسابداری افزایش دهندهی سود استفاده میکنند.
۲-۲-۱- اهمیت سود
درک این‌که چرا سود مهم است برای مدل‌سازی فرضیه‌ها، انتخاب کنترل‌ها و ساختن نمونه‌ها مهم است. می‌توان برای اهمیت سود حداقل دو دلیل ذکر کرد:
الف) نقش دوگانه حسابداری
سود مهم است زیرا اطلاعات حسابداری به طور کلی مهم هستند. دیدگاه سنتی در مورد ارزش اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات دارای نقش دوگانه می‌باشند: ۱) نقش اطلاعاتی و ۲) نقش نمایندگی (ناتارجان[۱۰]، ۱۹۹۶؛ دای[۱۱]، ۱۹۸۸؛ ججسدال[۱۲]، ۱۹۸۱؛رونن[۱۳]، ۱۹۷۹).
۱) نقش اطلاعاتی، ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی وجه نقد آینده و ارزیابی ریسک آن‌ها می‌باشد (رونن، ۲۰۰۸). از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت‌های اقتصادی را بیان می‌کند، اما به عنوان معیار اساسی اندازه‌گیری همچنان مورد تردید است. همچنین بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، پژوهش‌های تجربی موید آن هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است (حقیقت و رایگان، ۱۳۸۷).
۲) نقش نمایندگی حسابداری ناشی از جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی است که باعث می‌شود مدیر در موقعیت نمایندگی سهامداران قرار گیرد. از آن‌جا که مدیر هم دارای منافع شخصی است، تطابق بین اهداف سهامداران و مدیران، دیگر تضمین نمی‌شود. راه حل این مشکل برای سهامداران، تقاضای اطلاعات برای نظارت بر مدیران پس از کارهای انجام شده توسط آنان و همچنین فراهم کردن انگیزه‌ای که علایق مدیر با علایق آن‌ها (سهامداران) قبل از این‌که کاری انجام دهند یکی شود (رونن، ۲۰۰۸).
بر پایه تئوری نمایندگی (فاما و جنسن، ۱۹۸۳؛ نمازی، ۱۹۸۵) وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) می‌شود تا جایی که آن‌ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برخی از تصمیم‌های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی آن‌ها، در جهت منافع مالکان است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶).
ب) مربوط بودن ارزش سود
استولی و برتون (۲۰۰۴) بیان می‌کنند که با توجه به این‌که سود یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیم‌گیری‌ها است، لذا آگاهی استفاده‌کنندگان از قابلیت اتکای رقم سود می‌تواند آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری کند (نقل از خواجوی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۲-۲- تمایز میان مدیریت سود و تقلب
دیچو و اسکینر (۲۰۰۰) بر اساس نوع گزارش و انتخاب‌های حسابداری، تمایز میان مدیریت سود و تقلب را به صورت جدول ۲-۱ بیان می‌کنند. در اینجا آن‌ها بین انتخاب‌های متقلبانه و انتخاب‌های تهاجمی اما غیر متقلبانه که مدیران می‌توانند از اختیارات خود استفاده کنند تفاوت می‌گذارند. نکته مهم که باید به آن اشاره شود این است که یک تفاوت مفهومی واضح میان رویه‌های حسابداری متقلبانه (که به طور واضح سعی در فریب سرمایه‌گذاران دارند) و رویه‌هایی که قضاوت‌ها و تخمین‌هایشان در میان اصول پذیرفته شده حسابداری است و رویه‌هایی که ممکن است بنابر انگیزه و نیت مدیریت سعی در مدیریت سود داشته باشند، وجود دارد. رونن و یاری با اقتباس از جدول دیچو و اسکینر (۲۰۰۰) تمایز بین مدیریت سود و تقلب را به صورت زیر نشان دادند.

جدول ۲-۱- تمایز میان مدیریت سود و تقلب

نوع گزارشگری