ژانویه 16, 2021

رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده …

۲ – تعیین رابطه بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳ – تعیین رابطه بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش
به منظور بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سه فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار می‌گیرد.
۱- بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود،رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶- متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱- متغیر مستقل
متغیر مستقل به کار برده شده در این بررسی، رقابت در بازار محصول است که به وسیله شاخص Q توبین اندازه‌گیری می‌شود. همچنین، به منظور بررسی بیشتر از دو شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه نیز استفاده می‌شود.
۱-۶-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته در پژوهش حاضر مدیریت سود است. به اعتقاد اسچیپر( ۱۹۸۹) مدیریت سود مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است.
۱-۶-۳- متغیرهای کنترلی
اهرم مالی (LEVRAGE): نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی ها.
اندازه شرکت (SIZE): عبارت است از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت.
۱-۷- روش پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده میشود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع میپردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، ۱۳۷۹).
دادههای این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهاست. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم‌افزارهای صحرا و تدبیر‌پرداز نسخه ۲ گردآوری می‌شود.
۱-۸- جامعه آماری و محدوده زمانی
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال ۱۳۸۴ است. شرکتهای مورد بررسی بر اساس معیارهای زیر انتخاب میشوند:
۱- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۲- طی سالهای ۱۳۸۴الی ۱۳۹۱ تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند.
۳- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
۴- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، به گونه‌ای مجزا از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای تلفیقی موجود باشد.
۵- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها طی بازه زمانی مورد بررسی منفی نباشد.
۶- شرکت انتخابی، جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
۷- شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش، فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش، هشت سال (۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱) است.
۱-۹- روش گردآوری داده‌ها
رقابت در بازار محصول متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته می باشد. دادههای این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکت‌هاست. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده می‌شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده، یادداشتهای توضیحی و با استفاده از نرم افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیرپرداز گردآوری می‌شود.
۱-۱۰- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش
متغیرهای این پژوهش با نرمافزار Excel ویرایش ۲۰۱۰ محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی‌‍‍‌های به دست آمده از نرمافزارهای Stata نسخه ۹٫۱ و Eviews نسخه ۷، انجام می‌شود.
۱-۱۱- واژه‌های کلیدی
رقابت در بازار محصول: عبارت است از توان بازار شرکتها که همان کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید محصولش است (پاندی، ۲۰۰۴). در تعریف عملیاتی، توان بازار به معنای توان انحصاری، انحصار چند جانبه یا رقابتی یک شرکت است.
شاخص Q توبین: که از تقسیم کل سهام به ارزش بازار به علاوه کل بدهی به ارزش دفتری بر کل دارایی‌ها به ارزش دفتری، حاصل می‌شود (مرادی و پورحسن، ۱۳۸۹).
شاخص هرفیندال-هیرشمن: یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار و رقابت در بازار به کار برده می‌شود (حساس‌یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).
شاخص نسبت تمرکز n بنگاه: یکی از شاخص‌های تمرکز است از حاصل‌جمع سهم بازار n بنگاه برتر به دست می‌آید (خداداد کاشی و شهیکی تاش، ۱۳۸۴).
مدیریت سود: مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است (اسچیپر، ۱۹۸۹).
۱-۱۲- ساختار پژوهش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.