ژانویه 15, 2021

رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

۳-۸- روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۹-۱- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۹-۲- تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۹-۳- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۹-۳-۱- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۹-۳-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۹-۴- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۲- مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۳- مدل‌های اصلی فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۳-۱- فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۲- فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۳-۳- فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۴- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۲- نتایج حاصل از پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۵-۲-۴- نتیجه‌گیری کلی فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۵-۲-۵- نتیجه‌گیری متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۵-۳- محدودیت های پژوهش‌…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج پژوهش‌…………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۴-۲- پیشنهادها برای پژوهش‌‌های آتی……………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۵- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………..۱۶
جدول ۲-۲- تعاریف مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………۱۹
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………..۷۶

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir