ژانویه 18, 2021

مقاله – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

۲-۲-۲- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۳- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی……………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۴- تعاریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵- اهمیت سود از دیدگاه تئوری شرکت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۵-۱- رویکرد قراردادهای پرهزینه………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۵-۱-۱- مدیریت سود از دیدگاه قراردادهای پرهزینه……………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۵-۲- رویکرد تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۵-۲-۱- مدیریت سود از منظر رویکرد تصمیم‌گیری…………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۵-۳- رویکرد قانونی- سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۵-۳-۱- مدیریت سود از منظر رویکرد قانونی- سیاسی………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۶- روش‌های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۷- الگو‌های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۸- انگیزه‌های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۸-۱- انگیزه‌های قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۸-۲- انگیزه‌های بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۸-۳- انگیزه های قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۳- بازار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۴- رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۵- انحصار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۶- رقابت در بازار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۶-۱- شاخص Q توبین ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۶-۲- شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) …………………………………………………………………………………………………………….39
۲-۶-۳- شاخص نسبت تمرکز n بنگاه (CRn) …………………………………………………………………………………………………………..40
۲-۷- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۸- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۸-۱- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۸-۲- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۹- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۲- تعریف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۴- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۵- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۵-۱- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۵-۲- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۵-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۶- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۷- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵