ژانویه 22, 2021

پایان نامه ارشد: رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی -خرید پایان نامه

فرصت های فناوری

توسعه تئوری های اخیر در استراتژی، بر ابعاد سود و مزایای رقابتی تاکید می کند که از طریق توسعه منابع و قابلیت هایی که شبیه سازی آن مشکل می باشد میسرمی شود (تیس[1] و همکاران،1997)

منابع شامل دارایی های منحصر به شرکت می شود که شبیه سازی آن ها مشکل می باشد که می تواند شامل دانش فنی باشد که قابل تجارت می باشد (مثل حق انحصاری یا پروانه های ساخت)و یا شامل دارایی های فیزیکی و مالی باشد (مثل ماشین آلات و تجهیزات)ویا شامل دارایی های نا ملموس باشد( مثل ظرفیت های انسانی ،دانش فنّی فناوری و یا مدیریتی)

قابلیت ها: مجموعه ای از توانایی ها و دانش تجمعی هستند که از طریق روند ها و مراحل سازمانی  انجام می شوند و شرکت را توانا می سازند که فعالیت ها را هماهنگ کنند و از دارایی هایشان استفاده کنند. (تیس و همکاران ،1997)

دیکشنری وبستر[2](1991 ،صفحه828) فرصت های فناوری را این گونه تعریف می نماید: هنر سیاست و یا تمرین سود بردن از فرصت ها و شرایط به ویژه با توجه به اصول و نتایج. اکثر تحقیقات در تئوری سازمانی و تجاری با توجه به تعریف فرصت های فناوری به عنوان نیرنگ منفعت طلبانه بر شکل خطرناک فرصت های فناوری در روابط بین سازمانی تاکید می کنند (ویلیام سون[3]،1975) با این حال در حوزه های گوناگون مثل ایجاد استراتژی شرکت ،استخدام و توسعه محصولات جدید مدیران از فرصت های فناوری و از وقایع پیش بینی نشده (چه وقایع داخلی  و چه خارجی  سازمان) برای رسیدن به اهداف سازمان  استفاده می کنند .

به عنوان مثال میز[4](1987) در یک تحقیق در باره مشاغل خصوصی (شخصی) به این نتیجه رسید که این چنین شغل هایی محصول پاسخ فرصت های سازمان به ابهام و عدم اطمینان است که او آن را فرصت های خوش خیم(مثبت) می نامد. به همین ترتیب ما فرض می کنیم که فرصت های فناوری به شرکت کمک می کند که به توسعه های فناوری در حال روز در محیط پیرامونش پاسخ دهد. همچون میز، ما نیز فرصت های فناوری را خوش خیم می دانیم زیرا رفتار فرصت گرایانه ی فناوری یک شرکت ،اصول عدالت و انصاف در رابطه با دیگر سازمان ها را منتقل نمی کند.فرصت های فناوری شامل دو بخش می باشد :

1)توانایی و ظرفیت دریافتن و تشخیص فناوری

2)توانایی و ظرفیت پاسخگویی به فناوری

ما ظرفیت تشخیص فناوری را این گونه تعریف می نماییم : توانایی و ظرفیت شرکت در بدست آوردن هوش و استعداد درباره تغییرات فناوری در محیط و همچنین معنادار نمودن این تغییرات (دفت و لنگل[5]،1986).

اطلاعات درباره تغییرات فناوری که ممکن است منجر به تهدیدات و فرصت های بالقوه برای شرکت شوند باید بدست آیند ، فیلتر شوندو در سازمان تحلیل شوند. هر چه دستیابی سازمان به اطلاعات خارجی افزایش یابد احتمال آگاهی از توسعه های فناوری  جدید که بر آن تاثیر می گذارد بیشتر می شود . ساختار سازمان باید دارای سیستمی باشد که برای دریافت و تشخیص اطلاعات فناوری ،لازم و ضروری باشد. مرور و بررسی های دوره ای ،جلسات تیم و مدل سیستماتیک توسعه های فناوری، مثال ها و نمونه هایی از روش هایی هستند که ممکن است استفاده شوند و به مدیران کمک نمایند که کاربردها و استفاده های فناوری جدید را در سازمان دریافت کنند و متوجه شوند.(مورمن[6]،1995)

ظرفیت و توانایی پاسخگویی به فناوری به معنی تمایل و توانایی شرکت به پاسخگویی به تغییرات فناوری که در محیط خارجی اتفاق می افتد است.

فناوری های بنیادین اغلب منجر به تغییر و تحول می شوند و گاهی اوقات منجر به تخریب روندهای اجرایی موجود در سازمان ها ، پایه های دانش و روابط سازمانی می شوند(چندی و تلیس[7]،1998) و همچنین ممکن است آنها، محصولات موجود در شرکت،بازارها و سیستم ها را پیاده کنند.(کریستین سن[8]،1997)

چندی و تلیس بیان می کنند که میزان تمایل شرکت برای پیاده نمودن سرمایه گذاری های موجودش جنبه ی مهمی از تمایل شرکت برای پاسخگویی به توسعه های فناوری می باشد . بنابراین ظرفیت و توانایی پاسخ به فناوری شامل تمایل و ظرفیت برنامه ریزی و پاسخگویی به فرصت هایی که توسط یک فناوری جدید به دست می آید ویا نشان دادن واکنش دفاعی در برابرفناوری های جدید می باشد .

منظور و مفهوم ما از فرصت های فناوری یک شرکت به معنای بودن یا نبودن آن نیست بلکه فرصت گرایی همانند یک طیف درجات مختلف دارد. این معنا از فرصت های فناوری ،امر اندازه گیری را تسهیل می کند زیرا دیگر پاسخگویان هر سازمان دچار این مشکل نمی شوند که بگویند آیا سازمان آنها از نظر فناوری ،فرصت گرا هست یا خیر؟(به عبارت دیگر هر سازمانی ممکن است تا حدی فرصت گرا باشد)

 

[1] Teece,D.J.

[2] Webster’s Dictionary

[3] Williamson,E

[4] Meez

[5] Daft,R.&Lengel,R.

[6] Moorman,CH

[7] Chandy,R&Tellis,G.

[8] Christensen,C.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان