نوامبر 25, 2020

رابطه اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی-معرفی سایت دانلود پایان نامه

ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد چه چیزهائی است؟ مطالعات و تحقیقات اخیر پنج بعد را شناسائی کرده اند:

 • صداقت[1]: که بر درستی و شرافت، روراستی و راستگوئی دلالت دارد. به نظر می رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد (بدون درک ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه ی دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز، 2003: 145).
 • شایستگی[2]: دانش و مهارت های میان افراد و دانش و مهارت های فنی را دربر می گیرد. اگر شخصی که درباره ی چیزی صحبت می کند، نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد، شما احتمالاً گوش فرا می دهید یا وابسته به کسی می شوید که توانائی های او مورد احترام شماست. شما نیاز دارید تا به این باور برسید که شخص، مهارت ها و توانائی های انجام کاری را دارد که او صحبت از انجام آن ها را می کند.
 • ثبات[3]: به پایائی، پیش بینی پذیری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیت ها دلالت دارد. نداشتن ثبات در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرائی موعظه می کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند، مورد توجه قرار نمی گیرد.
 • وفاداری[4]: یعنی میل و علاقه به حفظ آبروی دیگری داشتن. اعتماد مستلزم این است که شما بتوانید به شخصی وابسته شوید که مترصّد فرصت نیست.
صداقت

 

 • رک و راست بودن[5](صراحت): شما می توانید به کسی تکیه کنید که برای شما تمام حقیقت را بازگو می کند (رابینز، 2003: 175).

 

ثبات          شایستگی

راستی           وفاداری

 

 

 

 

نگاره ی (2-2). ابعاد اعتماد (رابینز، 2003: 145)

 

2-1-5-2 ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او

نظریه پردازانی چون مایر، داویس و اسکورمن[6]، (1995)؛ مک نایت، چودهاری وکاسمار[7]، (2002) برای اعتماد، سه بُعد توانائی یا شایستگی، نوع دوستی یا نیکوکاری و امانت داری یا درستی را در نظر گرفتند (مایر و همکاران، 1995).

 • توانائی[8]: مجموعه ای از مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی هائی است که گروهی را قادر به تأثیر گذاری در حوزه ای خاص می نماید.
 • نوع دوستی[9]: میزان اعتقادی است مبنی بر اینکه اعتماد کننده معتقد است اعتماد شونده می خواهد برای اعتماد کننده فارغ از منفعت طلبی فردی، خیر و نیکی انجام دهد.
 • درستی یا امانت داری[10]: ادراک اعتماد کننده است در این مورد که اعتماد شونده به مجموعه ای از اصول که اعتماد کننده آن را مهم و قابل قبول می داند، وفادار می ماند (همان منبع).

 

 

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود   

لینک 2

2-1-5-3 ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل[11]

باتلر و کانترل (1984)، صداقت، صلاحیت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسند (دایتز و هارتوگ، 2006: 560).

 • ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ
 • خیراندیشی: خیراندیشی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه ی صادقانه به رفاه دیگران است.
 • صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می توانند وظایف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
 • صداقت: صداقت شامل تبعیت از یک سری اصول است که مورد قبول گروه مقابل است و شامل امانت داری و رفتار منصفانه و اجتناب از ریاکاری می شود.
 • قابلیت پیش بینی: قابلیت پیش بینی هم به طور خاص مربوط به ثبات و نظم در رفتار می شود. بر این اساس اعتماد یک مفهوم چند بعدی است. پس اعتماد وقتی ایجاد می شود که محتوای مؤلفه های آن به عنوان زیر حوزه های[12] مجزای اعتماد ظاهر شوند (دایتز و هارتوگ، 2006: 561-560).

2-1-5-5 ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش

فارد و همکارانش ابعاد اعتماد توصیف شده توسط ویلیامز[13] (2005) را بسط دادند و در نتیجه اعتماد سازمانی را تحت عناوین زیر در نظر گرفتند:

 • صلاحیت؛
 • صداقت؛
 • قابلیت اطمینان؛
 • آداب دانی و درستکاری؛
 • توجه به کارکنان؛
 • آسیب پذیری؛
 • احساس وجود و هویت؛
 • نظارت متقابل؛
 • و رضایت مندی (فارد، قطری و حصیری[14]، 2010 ).

2-1-6 مراحل تکامل اعتماد

اعتماد از مراحلی تکاملی برخوردار است که در نگاره ی (2-3) نشان داده شده است. الگوی به تصویر کشیده شده نشان می دهد که ابتدا در یک رابطه، اعتماد حول نقطه ی صفر شروع می شود، زیرا طرفین فاقد اطلاعات در مورد اعتماد همتایانشان هستند. در طی زمان، اگر اقدامات اعتماد سازی شروع شود، سطح کلی اعتماد افزایش می یابد و به سطح مرحله ی حفظ می رسد. در طول این مرحله، سطح اعتماد، هر چند با تغییرات اندک، مادامی که هیچ یک از طرفین اقداماتی را انجام ندهد که اعتماد را از بین ببرد، پایدار باقی می ماند. اگر حوادثی باعث نابودی و تخریب اعتماد شوند، سطح کلی اعتماد به سرعت به قلمروی بی اعتمادی تنزل می یابد. زمانی که بی اعتمادی حاکم است، تلاش های اعتماد سازی مهمی باید اتفاق بیفتد تا صرفاً به نقطه ی صفری که نه اعتماد است و نه بی اعتمادی برگردد؛ حتی تلاش های بیشتری لازم است تا به قلمروی اعتماد مثبت حرکت کرد (کورال و ِاپستین[15]، 2003 به نقل از حسین زاده و شعبانی کلاته، 1390: 50-49).

[1]- Integrity

[2]- Competence

[3]- Consistency

[4]- Loyalty

[5]- Openness

[6]- Mayer,Davis,& Schoorman

[7]- McKnight, Choudhary, & Kacmar

[8]- Ability

[9]- Benevolence

[10]- Iintegrity

[11]- Butler & Cantrell

[12]- Sub Domains

[13]- Williams

[14]- Fard, Ghatari & Hasiri

[15]- Currall and Epstein

نوشته ای دیگر :   پایان نامه آماده:بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایرانسایت دانلود پایان نامه