ژانویه 28, 2021

دوره های آموزشی

یافته های تحقیق نشان می دهد که تقریباً نیمی از افراد مورد مطالعه (2/48 درصد) از میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات متوسط اطلاع داشته و هیچ کدام از سبزیکاران گزینه اصلاً را انتخاب نکرده اند.
5-2-2- نتایج حاصل از یافته های استنباطی
خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های آماری بدین شرح می باشد:
فرضیه شماره1: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که میزان تخصص کارشناسان و در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (074/0= s و 246/0= sig). که این یافته مغایر با مطالعه متشرع زاده و آل داود (1385) می باشد.
فرضیه شماره2: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که ملاک انتخاب مواد شیمیایی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (391/0= eta و 238/0= sig).
فرضیه شماره3: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که زمان برگزاری کلاس های آموزشی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مثبت و معنی داری دارد (289/0= eta و 009/0= sig).
فرضیه شماره4: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که نظرسنجی برای آموزش چگونگی مصرف مواد شیمیایی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (429/0= eta و 263/0= sig).
فرضیه شماره5: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که معرفی مواد بیولوژیک در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مثبت و معنی داری دارد (309/0= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره6: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که مطابقت نیازها و آموزش های ارائه شده در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مثبت و معنی داری دارد (309/0= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره7: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که آگاهی از فناوری های جدید در زمینه افزایش تولید محصول سبزی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مثبت و معنی داری دارد (247/0= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره8: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که ضرورت برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات متناسب با مصرف مواد در سبزی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (003/0= s و 958/0= sig).
فرضیه شماره9: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که دسترسی به منابع کسب اطلاعات در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر منفی و معنی داری دارد (223/0-= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره10: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که استفاده از فعالیت های سمعی – بصری در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر منفی و معنی داری دارد (237/0-= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره11: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که روش های برگزاری دوره های آموزشی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر منفی و معنی داری دارد (293/0-= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره12: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که وسایل آموزشی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (317/0= s و 234/0= sig).
فرضیه شماره13: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که روش برگزاری دوره های آموزشی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (253/0= eta و 067/0= sig).
فرضیه شماره14: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که مکان برگزاری دوره های آموزشی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (407/0= eta و 283/0= sig).
فرضیه شماره15: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که خدمات و حمایتهای دولتی ها در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (038/0-= s و 555/0= sig).
فرضیه شماره16: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که همکاری با همیاران دولتی در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر دارد (348/0= s و 000/0= sig).
فرضیه شماره17: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که عضویت در تشکل ها در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (903/0= eta و 202/0= sig).
فرضیه شماره18: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که نوع عضویت در تشکل ها در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (457/0= eta و 289/0= sig).
فرضیه شماره19: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که نوع مالکیت در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (447/0= eta و 172/0= sig).
فرضیه شماره20: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که میزان تولید در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی تأثیر ندارد (040/0= p و 533/0= sig).
فرضیه شماره21: نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که دارا بودن شغل دوم در کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی وجود دارد (470/0= eta و 688/0= sig).