دفن بهداشتی زباله

فرایند ارزشیابی باید به خصوصیات اقلیمی همانند بادهای غالب ، بارندگی ، تبخیر و تعرق و تغییرات حرارتی توجه داشته باشد به علت اینکه موارد فوق به بو،گردوغبار ،تولید شیرابه ، ذرات ریز ،خاک پوششی و فرسایش مربوط هستند .

1-7 روش های مختلف دفن بهداشتی:
روش های مختلف دفن بهداشتی زباله شامل موارد زیر است :
روش های مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب موقعیت جغرافیایی ، سطح آب زیرزمینی و میزان خاک قابل دسترس جهت پوشش زباله بسیار متفاوت است [عمرانی ،1383 ] .

الف:روش دفن بهداشتی به صورت روش سطحی(Area method):
از این روش در موقعی استفاده می شود که زمین برای گودبرداری ، مناسب نباشد در این روش زباله ها بعد از تخلیه به صورت نوارهای باریکی به ضخامت 75-40 سانتی متر در روی زمین تسطیح شده و لایه های زباله فشرده می شوند تا ضخامت آنها به 300-180 سانتی متر برسد . از این مرحله به بعد روی لایه های آماده شده قشری از خاک به ضخامت 30-15 گسترده و فشرده می شوند [عمرانی ،1383].

تصویر1-1نمونه ای از یک محل دفن بهداشتی با روش سطحی
ب: روش سراشیبی(Ramp Method):
اغلب در مواردی که مقداری کمی خاک برای پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشیبی استفاده می شود . اصولا مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی به این روش ، مناطق کوهستانی با شیب کم است که خوشبختانه به وفور در کشور ما وجود دارد . در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد ، طبق روش قبلی انجام گرفته و خاک لازم برای پوشاندن زباله از قسمت های دیگر محل تامین می گردد
[ عمرانی ،1383].

تصویر1-2 نمائی از روش دفن سراشیبی برای یک زمین دفن بهداشتی
ج روش ترانشه ای یا گودالی: (Trench Method)
این روش در مناطقی که خاک به عمق کافی در دسترس بوده و سطح آب های زیرزمینی به کفایت پائین است مورد استفاده قرار می گیرد . بدین ترتیب ترانشه هایی به طول 30-12 عمق 4-1 و عرض 15-5/4 متر حفر می شود . از این پس زباله ها در ترانشه هایی که از قبل آماده شده تخلیه می گردد و به صورت لایه های نازکی که معمولا بین 300-150 سانتی متر است فشرده می گردد .
ارتفاع این لایه ها بایستی حداکثر به 5/2-2 متر رسیده و در صورت لزوم با قشری از خاک به ضخامت 30- 25 سانتی متر پوشیده شوند [ عمرانی ،1383].

تصویر1-3تصویری از مراحل ساخت یک ترانشه برای یک زمین دفن بهداشتی
د روش دره ای با شیب نسبتا زیاد :
در مناطقی که گودال ها و یا دره های مصنوعی موجود است، می توان به نحو موثری مبادرت به دفن بهداشتی پسماندها نمود. بنابراین دره های تنگ و باریک، گودال های ناشی از خاکبرداری معادن سنگ و مناطق کوهستانی با شیب نسبتاً زیاد می توانند به منزله محل دفن به روش دره های مورد استفاده قرار گیرند. در این روش نیز همانند روش های قبلی، باید زمین شناسی منطقه، ویژگی های خاک منطقه، وضعیت آب های سطحی و زیر زمینی، سیستم جمع آوری پسماند و … مدنظر واقع شوند[منوری،1374].