ژانویه 16, 2021

دستگاه خودپرداز

1 )کامپیوتر:
الف)آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در میانگین نمره بعد پاسخگویی با توجه به وضعیت به کارگیری کامپیوتر در نمونه های تحت پژوهش وجود دارد (014/0=P). آزمون تعقیبی دانکن در این خصوص نشان داد که افرادی که به طور بسیار کمی از کامپیوتر استفاده می کنند به طور معنی داری رضایت کمتری از سایر گروههای دیگر در بعد پاسخگویی خدمات ارائه شده داشتند و نیز افرادی که به صورت خیلی زیاد از این فناوری استفاده می کردند در مقایسه با سایر گرووهای دیگر رضایت بیشتری در بعد پاسخگویی داشتند.
ب) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد ملموسات با توجه به وضعیت به کارگیری کامپیوتر در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (549/0=P).
ج) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد همدلی با توجه به وضعیت به کارگیری کامپیوتر در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (817/0=P).
د) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد اطمینان با توجه به وضعیت به کارگیری کامپیوتر در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (598/0=P).
ه) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد تضمین با توجه به وضعیت به کارگیری کامپیوتر در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (935/0=P).
2)تلفن:
الف) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد پاسخگویی با توجه به وضعیت به کارگیری تلفن در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (189/0=P).
ب) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد ملموسات با توجه به وضعیت به کارگیری تلفن در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (088/0=P).
ج) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد همدلی با توجه به وضعیت به کارگیری تلفن در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (088/0=P).
د) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد اطمینان با توجه به وضعیت به کارگیری تلفن در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (146/0=P).
ه) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد تضمین با توجه به وضعیت به کارگیری تلفن در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (990/0=P).
3)اینترنت:
الف) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد پاسخگویی با توجه به وضعیت به کارگیری اینترنت در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (056/0=P).
ب) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد ملموسات با توجه به وضعیت به کارگیری اینترنت در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (792/0=P).
ج) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد همدلی با توجه به وضعیت به کارگیری اینترنت در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (737/0=P).
د) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد اطمینان با توجه به وضعیت به کارگیری اینترنت در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (872/0=P).
ه) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد تضمین با توجه به وضعیت به کارگیری اینترنت در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (407/0=P).
4)دستگاه خودپرداز:
الف) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد پاسخگویی با توجه به وضعیت به کارگیری دستگاه خودپرداز در نمونه های تحت پژوهش وجود دارد (001/0>P). به طوری که آزمون تعقیبی دانکن نشان داد که افرادی که به میزان بسیار کم از فناوری دستگاه خودپرداز در ارائه خدمات بانکی بهره می گیرند به طور معنی داری رضایتمندی کمتری در مقایسه با سایر گروهها در بعد پاسخگویی دارند.
ب) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد ملموسات با توجه به وضعیت به کارگیری دستگاه خودپرداز در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (570/0=P).
ج) آزمون ANOVA نشان داد که اختلاف معنی دار در رضایتمندی میانگین نمره بعد همدلی با توجه به وضعیت به کارگیری دستگاه خودپرداز در نمونه های تحت پژوهش وجود ندارد (056/0=P).