در لغت

Off By
دانلود پایان نامه

15. سهم یا نسر طایر .
16. عقاب یا نسر طایر .
17.دلفین .
18. قطعه الفرس یا اسب نخستین یا پاره ی اسب .
19. فرس اعظم یا اسب دوم .
20. مراه المسلسله یا اندرومیدا، المرأه التی لم تر بعلاً یا زن شوی نادیده .
21. مثلث یا سه سو. (ماهیار ، 1382 : 45)
4-3-3-صورتهای فلکی در اشعار دیوان ظهیر الدین فاریابی
4-3-4-اکلیل
اکلیل یا اکلیل شمالی صورتی است در نیمکره شمالی ، ستاره روشن آن «فکه » نام دارد . صوفی ستارگان اکلیل شمالی را هشت عدد ذکر کرده است (صور الکواکب ص57).
اکلیل شمالی در نجوم احکامی منزل هفدهم ماه است وعلامت آن سه ستاره برخطی معوج از جنوب تا شمال کشیده وهر سه از قدر سوم می باشند وچون بر پیشانی عقرب واقع شده اند آنها را اکلیل گفته اند ودر لغت اکلیل را عصا به مزین به گوهر ها آورده اند (شرح بیست باب ، باب بیستم ) (مصفی 1366 : 53)
شها جواهر اکلیل وعقد پروین را برای زیور ملک تو داده اند نظام ص127ب9
فراق بهرام را که از اکلیل تاج عالی خسروانه زدند ص234ب1
4-3-5-سماک رامح
سماک رامح یا سماک نیزه در صورت اسد وبرپای چپ اوست ونیز بر فخدین صورت ئعوا است . این ستاره از« جارس السماء» یا «حارس الشمال » نیز خوانده اند . منزل سیزدهم ماه وستاره ی درخشانیست درین صورت که آن را سماک نیزه وسماک میمون نام داده اند .
همتت چون شهاب تیرانداز حشمتت چون سماک نیزه گذار ص96ب3
سهیل گوشه نشینی بود به دولت او سماک نیزه گذاری بود زلشکر او ص155ب5
سماک : مقصود سماک رامح ویا سماک اعزل است وعرب سماک را به انفراد حارس السماء وحارس الشمال خوانده است . (مصفی ، 1366: 404)
4-3-6-نسر طایر (کرکس پرنده )
صورت عقاب ویازدهمین ستاره درخشان آسمان با قدر89% وفاصله آن از منظومه شمسی 16سال نوری می باشد وعوام آن را شاهین ترازو گفته اند. در خرافه های یونان آمده که نسر طائر میرویس پادشاه جزیره کرس بوده که زئوس او را به صورت عقابی به آسمان برده است . ستارگان نسر طائر جمعاً پانزده است 9در داخل صورت و6ستاره در خارج صورت .(مصفی ،1366: 790)
کمان کین چو به زه کرد نسر طائر نیز فراهم آورد از سهم تیر او پر وبال ب9ص133
4-3-7-نسرین: نیز به معنای تثنیه نثر ، نسر طائر ونسر واقع می باشد (مصفی 1366: 792)
باز اقبالت آشیان کرده همچو نسرین درمیان نجوم ص218ب3
4-3-8-نسرین چرخ : نیز به معنای نسر طائر ونسر واقع می باشد (مصفی 1366: 793)
تیغش زکله سر بی مغز دشمنان نسرین چرخ را چو همای استخوان دهد ص85 ب 17
4-3-9-نسر =(عقاب) به معنای نسر طائر ونسر واقع می باشد (مصفی 1366: 790)