ژانویه 27, 2021

در قوانین

A OR B = True
دستگاه سیالی منطقی (OR)
برای جزئیات بیشتر در مورد مفهوم چسبندگی در قوانین کنترل برای سیستم های جریان غیر همراستا خواننده به مراجع [39و40] ارجاع داده می شود. لازم به ذکر است که رفتار دوپایا در شیوه جهت دهی بردار نیروی پیشران به روش سیالی جریان غیر همراستا در صورت به کار گرفتن شکل صحیح آن مشکل محسوب نمی شود. همچنین به این نکته نیز باید توجه شود که ایجاد مکش به سادگی ایجاد جریان تزریقی نیست به همین علت در این روش باید سعی شود که بیشترین کارایی و بیشترین انحراف بردار نیروی رانش را با صرف کمترین انرژی بدست آورد. در نمونه های آزمایشگاهی ایجاد شده برای آزمایش این مفهوم از یک شیر متصل به لوله خلاء و یا پمپ های خلاء برای کنترل مکش جریان استفاده می شود.
در جهت دهی بردار نیروی پیشران به روش سیالی جریان غیر همراستا عوامل بسیاری تأثیر گذارند که از جمله مهمترین و اصلی ترین آنها عبارتند از :
لایه های برشی جریان غیر همراستا و افزایش اختلاط
در این روش کنترلی، جهت دهی با استفاده از مفهوم جریان غیر همراستا که به تولیدی از یک لایه برشی جریان مخالف در امتداد سطح مکشی از جت نسبت داده شده بدست آمده است. مفاهیم لایه برشی جریان همراستا و جریان غیر همراستا در ‏شکل (1-17) نشان داده شده است :
لایه های برشی جریان همراستا و جریان غیر همراستا
همانطور که در شکل هم نشان داده شده، لایه برشی جریان غیر همراستا دارای مشخصه های اساسی متفاوت با لایه برشی جریان همراستا می باشد. در نسبت های سرعت به اندازه کافی بالا U2/U1 (بیش از 14/0- ) لایه برشی جریان مخالف از ناپایداری همرفتی به ناپایداری مطلق انتقال می یابد. همچنین در این نسبت های سرعت بالا یک افزایش چشمگیر در سطوح گردابی و در فعالیت های توربولانسی در لایه برشی وجود دارد به طوری که باعث ایجاد یک خود آشفتگی یا یک حالت خود نگهدار کلی می شود. این امر حتی در اعداد ماخ همرفتی بالا، که قابلیت تراکم پذیری معمولاً از فرآیند اختلاط جلوگیری می کند، منجر به افزایش اختلاط می شود. در نتیجه، یک لایه برشی جریان غیر همراستا می تواند یک نرخ رشدی بیش از 50 % بالاتر از یک لایه برشی جریان همراستا داشته باشد.
این دینامیک لایه های برشی را می توان برای توضیح جهت دهی بردار نیروی پیشران در یک نازل سیالی جریان غیر همراستا که دارای یک لایه برشی جریان مخالف و یک لایه برشی جریان موافق می باشد استفاده کرد. هر لایه برشی جرم را از سیال محیط اطراف می کشد، اما حضور کولار مکشی از این فرایند جلوگیری می کند و سبب ایجاد یک کاهش فشار در امتداد سطح کواندا می گردد. به دلیل افزایش در نواحی گردابی و فعالیت های آشفتگی در لایه برشی جریان مخالف، جرم بیشتری از سیال محیط اطراف توسط لایه برشی جریان مخالف نسبت به لایه برشی جریان موافق کشیده می شود و سبب خواهد شد که فشار در سمت جریان مخالف کولار کمتر شود. این عمل به نوبه خود باعث ایجاد یک گرادیان فشار نامتقارن در اطراف خط مرکزی نازل می گردد و سبب کشیده شدن جت به خارج از محور می شود. اصولاً یک کنترل پیوسته از زاویه جهت دهی می تواند با توجه به مقدار مکش به کار برده شده و سطوح ناپایداری از لایه برشی جریان مخالف بدست آید [1].
هندسه کولار
در مطالعات مربوط به جهت دهی سیالی بردار پیشران به روش جریان غیر همراستا هندسه انتخاب شده برای کولارها همیشه کمان های دایروی شکل بوده است. با وجود آنکه هیچ مرجعی در منابع علمی دلیلی بر این نوع انتخاب نیاورده است، اما انتخاب این نوع کولار ها احتمالاً به دلیل سادگی در ساختن آنها و استفاده از اثر کواندا می باشد. پارا مترهایی از کولار، مرتبط با جهت دهی سیالی غیر همراستا عبارتند از: طول کولار، ارتفاع کولار، شعاع انحنای کولار و زاویه قطع کمان کولار. شماتیکی از هندسه کولار و پارامترهای تاثیر گذار آن در ‏شکل (1-18) نشان داده شده است.
C= R (1- cosθ )
L= R sinθ
مجرای ثانویه
کولار
θ
R
R
C= R (1- cosθ )
L= R sinθ
مجرای ثانویه
کولار