در جهان

Off By
دانلود پایان نامه

41. با عزم تو که آسمان به گردش نرسد جز فتح وظفر که را رسد همراهی ص273 ب 12
42. چون طاق کبریای تو اقبال برکشید از طاق آسمانش قضا آستانه کرد ص274 ب 13
ترکیبات دیگری نظیر :
گنبد خضرا – گنبد گردنده – گنبد دوار – گنبد ارزق وصف به کنایه از آسمان است :
خضر فیضی که به فتوای محمد نسبی بند بر تارک این گنبد خضرا دارد ص62 ب 4
صاحب عادل شهاب دولت ودین آنک هست شکل نعل مرکبش بر گنبد خضرا پدید ص89 ب13
کس را فراز خویش نبینی چو از عُلُوّ منبر فراز گنبد اخضر نهاده ای ص164 ب 11
عهدی که با تو بست سعادت به هیچ دور تا روز حشر گنبد دوار نشکند ص75 ب 16
چه وقت عزلت وهنگام انزواست مرا؟ نرا نده دور تمتُع زگنبد دوار ص91ب 15
دی چشم تو رای سِحر مطلق می زند مکر تو ره گنبد ارزق می زند ص264 ب9
یک شرر زآتش خشم تو اگر چرخ اثیر پیش این گنبد گردنده اخضر گیرد ص66 ب 16
4-1-2-سپهر
فلک – آسمان واژه نامه (بندهش، 2-167) وهم ریشه sphere به معنی کره ، از پارسی باستان وپهلوی وبه اعتقاد ومأخوذ از سانسکریت . در فارسی امروز سپهر به معنی آسمان معروف است . سپهر آینه گون – سپهر اعلی – سپهر نه پوشش – سپهرهفتم – سپهر قد – سپهر فضل – سپهر سرکش – سایبان سپهر نه پوشش سپهر اقتدار وصفی است از سپهر ودر معنای آسمان است (مصفی ،1366،370)
آن روز که بفکند سپهرم سازد کرم تو انتعاشم ص28 ب 2
زخان ومان به طریقی جدا فکند که چشم درآن بماند به حیرت سپهر اعلی را ص33 ب 5
ای صفدری که بخت جوان چون سپهر پیر برآستان حکم تو دیرینه چاکراست ص42 ب 5
بازی که بر سر علمت دارد آشیان همواره کرکسان سپهرش شکار باد ص52ب 11
از دفتر اسامی والقاب بندگانت اول ورق سپهر ودوم روزگار باد ص53ب 2
مراد وکام تو خواهد سپهر در دوران تنا وحمد تو خواند فرشته در او راد ص57 ب 5

جاه تو اسب بر سر مهروسپهر تافت جود تو داغ بر دل دریا وکان نهاد ص61 ب 2
سپهر عصمت تابید شاه نصره دین که در جهان کف او نام بحر وکان افتد ص77 ب5
سپهر خرقه بر اندازد از طرب چو به ضرب زبان خنجر او شرح کارزار دهد ص83 ب4
نه مجلس است سپهری ست کز مطالع او بتابد اختر عصمت به ساعتی صد بار ص90ب12
وان قطب معدلت که سپهر وستاره را همواره گرد مرکز حکمش بود مدارا ص99ب 1
چیست مهر وسپهر با قدرت ؟ اخگری در میان خاکستر ص100 ب15