ژانویه 24, 2021

دانلود کارشناسی ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

صیغه امر یاصیغه نهی می باشد اینگونه ادله یک قاعده عام وفراگیری برای فقیه فراهم می سازد که ازرهگذر آنها بتوان معنای ادله شرعی که دارای صیغه های امرونهی باشدتشخیص دادوپرواضح می باشد که امرونهی مختص به باب فقهی خاصی نیست وفقیه ازاینگونه ادله به خوبی می داندکه ازآنها درهرمباحث فقهی مختلفی بهره جوید،پس مهمترین ویژگی مسائل اصولی همین کلی بودن وفراگیربودن ازلحاظ کاربرد داشتن درتمام ابواب فقهی می باشد.

2-عنصرمشترکی که درتعریف لحاظ شده می باشد بایدباماهیت وطبیعت استدلال فقهی ارتباط داشته باشدبنابراین نباید ازعناصرمشترکی که درفرایند استدلالهای عمومی هم کاربرد داشته باشد زیرا حوزه استدلال عمومی منطق می باشد نه علم اصول.پس کارکرد علم اصول برای فقه همان کارکردی دارد که منطق برای طبیعت کلی استدلال،بااین تفاوت که علم اصول عناصرمشترک دراستدلال فقهی را مطالعه می نماید امامنطق عناصرمشترک درکلیت استدلال وعمومیت آن را موردبحث قرار می دهد.

3-عنصرمشترک استدلال فقهی عنصری باشد که فقیه دراستدلال خود به عنوان دلیلی برای اثبات حکم شرعی باشد خواه این دلیل لفظی یاعقلی یاشرعی باشد.[1]

ازآنچه گذشت معلوم می گردد که تعریف ابتکاری شهیدصدر بهترین ومناسبترین تعریف برای علم اصول می باشد زیرا ازتمامی اشکالات  سه گانه پیشین درامان بوده تمام مسائل اصولی رادربرمی گیرد وبه عبارتی معروف تر تعریف شهیدصدر به دقت تمام عیار تعریفی جامع الافرادومانع الاغیار می باشد وهیچ کدام از راهکارهای پیشین ازاین دوویژگی برخوردارنبوده اند .

2-5- موضوع علم اصول

یکی ازمباحث مقدماتی علم اصول که به طورمعمول دانشمندان اصولی آن راموردبحث قرارمی دهند چیزی می باشد که بایستی موضوع علم اصول قرارگیرد موضوعی که بایستی شامل تمام مسائل آن علم وازوحدتی منحصربه فرد ازلحاظ فراگیری وشمولیت مسائل مورد بحث باشند.درواقع موضوع هرعلمی چیزی می باشد که بحث علم ومسائل آن پیرامون آن می چرخد مانندکلمه، که موضوع علم نحورا تشکیل می دهد.درعلم اصول نیز دانشمندان دنبال تبیین ومشخص کردن موضوع این علم شدند بعضی ازعلمای گذشته براین بودهونیز بحث دراینکه حکم به وجوب چیزی آیا مستلزم حرمت ضدآن می باشد. درحقیقت بحث دردل

[1]هاشمی، سید محمود، بحوثفیعلماصول،(تقریراتدرسشهیدصدر)،ج1، صص31 و32.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه