دانلود پایان نامه مدیریت در مورد معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

اندازهگیری متغیرهای پنهان تعریف شده، لازم است تا به بحث برآورد الگو و تحلیل شاخصهای کلی و جزئی الگو پرداخت، تا مشخص شود که آیاداده های تجربی در مجموع حمایت کنندهی الگو نظری تدوین شده هستند یا خیر. وجود اجزای متعدد در الگوی تدوین شده، پژوهشگران را به این قسمت سوق داد که قبل از آن که الگوهای تدوین شده در همان گام اول مورد برآورد و آزمون قرار گیرند در ابتدا الگوهای اندازهگیری حاضر در الگوها برآورد و آزمون شوند. میتوان گفت بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان هنگامی منطقیتر و با معناتر تفسیر میشود که اندازهگیریسازه های پنهان با توجه به معیارهای علمی قابل قبول باشند. وجود شاخصهای برازش کلی ضعیف برای هر یک از الگوهای اندازهگیری به معنای آن است که ورود آن الگو اندازهگیری به الگو معادله ساختاری میتواند پژوهشگر را در تحلیل روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه شود. به عبارتی دیگر مهمترین مرحله در تجزیه و تحلیل آماری SEM ارزیابی برازش الگو به دادهها است. پیش از انجام هرگونه روابط علی میانسازه ها، لازم است برازش الگو به دادهها تایید گردد. قبل از انجام این کار به آزمون نرمال بودن جامعه آماری پرداخته می‌شود.

4-2-1- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
با استفاده از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف می توان توزیع (نرمال، یکنواخت، پواسون و نمایی) داده های یک متغیر کمّی را مورد بررسی قرار داد. در پژوهش حاضر از این آزمون جهت بررسی نرمال بودن سؤالات پرسشنامه استفاده شده است تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از آزمون های آماری پارامتریک و همچنین از روش حداکثر درست نمایی در معادلات ساختاری استفاده نمود. نتایج این آزمون در جدول 4- 5 آمده است.
جدول 4-5: نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه
تعداد داده‌ها میانگین انحراف معیار سطح معناداری(sig) نتیجه آزمون
199 2/3 36/0 45/0 تأیید H0

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بالاتر از 05/0 می‌باشد، ادعای نرمال بودن سؤالات پرسشنامه پذیرفته شده و می‌توان از آزمون‌های پارامتریک و از روش ML در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کرد.
4-2-2- برآورد و آزمون الگوهای اندازهگیری (الگوهای عاملی تأییدی)
جهت مشخص کردن اینکه شاخصها تا چه اندازه برای الگوهای اندازهگیری قابل قبول میباشند، ابتدا باید تمام الگوهای اندازهگیری را جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد. بر مبنای اتخاذ چنین روشی ابتدا هفت الگو اندازهگیری که مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش میباشند، به طور مجزا مورد آزمون قرار میگیرند. شاخصهای کلی برازش الگو برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) در جدول 4-6 ارائه شده است.

جدول 4-6: شاخصهای کلی برازش الگوهای اندازهگیری
الگو 7 الگو 6 الگو 5 الگو 4 الگو 3 الگو 2 الگو 1 سازه

شاخص
31/1 45/1 16/0 16/2 63/1 03/1 04/1 CMIN/DF
16/0 21/0 95/0 11/0 06/0 41/0 40/0 P
97/0 98/0 99/0 99/0 94/0 97/0 98/0 GFI
02/0 01/0 00/0 01/0 03/0 01/0 01/0 RMR
99/0 99/0 00/1 99/0 98/0 99/0 99/0 CFI
04/0 04/0 00/0 07/0 05/0 01/0 01/0 RMSEA

نتایج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 4-6 به شرح زیر میباشد:
در توضیح مقدار کایاسکوئر (CMIN) الگو و سطح معناداری آن لازم است ذکر شود که هر چه مقدار کایاسکوئر کوچک‌تر باشد برازش الگو تدوین شده توسط پژوهشگر رضایتبخشتر و بهتر است. چنانچه مقدار P بزرگ‌تر از 05/0 باشد، میتوان نتیجه گرفت که ساختار کوواریانس الگو به طور معناداری از ساختار کوواریانس مشاهده شده متفاوت نبوده و در واقع مقدار کایاسکوئر برای الگو قابل قبول است. با توجه به اینکه مقدار P برای همه الگوهای اندازهگیری بزرگ‌تر از 05/0 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که مقدار کای اسکوئر برای الگوهای اندازهگیری مناسب است.
یکی از معتبرترین شاخصهایی که برای بررسی برازندگی الگو به کار میرود GFIیا شاخص نیکوئی برازش است. این شاخص را میتوان به عنوان مشخصهای مشابه R2 در رگرسیون چند متغیری در نظر گرفت . هرچه GFI نزدیک‌تر به 00/1 باشد الگو با دادهها برازش بهتری دارد. شاخص GFI برای الگوهای اندازهگیری بزرگ‌تر از 95/0 میباشد که نشان از برازش خوب دادهها از الگو دارد.
ماتریس باقیمانده یکی از ماتریسهای مهمی است که هم میتواند برای ارزیابی برازش کلی (الگو تدوین شده) و هم برازش جزئی (پارامتر تعریف شده بین دو متغیر) مورد استفاده قرار گیرد. ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده یا RMR برای الگوهای مذکور کمتر از 05/0 و مقدار کمی است که این نیز بیانگر خطای اندک الگوها و برازش قابل قبول آنها است.
شاخص برازش تطبیقی یا CFI یکی از شاخصهای تطبیقی است که مقادیر بین 90/0تا 95/0 به عنوان قابل قبول بودن الگو و مقادیر بالاتر از 95/0 برای این شاخص به عنوان برازش بسیار خوب دادهها به الگو تفسیر میشود. مقدار CFI برای همه الگوهای اندازهگیری بزرگ‌تر از 90/0 است که میتوان نتیجه گرفت که دادهها به خوبی از الگوهای اندازهگیری حمایت میکنند.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSEA نیز همانند شاخص RMR بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد. الگوهای قابل قبول دارای مقدار 08/0 یا کوچک‌تر برای این شاخص هستند. برازش الگوهایی که دارای مقادیر بالاتر از 1/0 هستند، ضعیف برآورد میشود. همان طور که در جدول 4-8 مشاهده میشود، مقدار این شاخص برای الگوهای اندازهگیری کمتر از 08/0 است که این شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها توسط دادهها دارد.
در نهایت با توجه به مطالب بالا میتوان نتیجه گرفت که الگوهای اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار هستند و به عبارتی شاخصهای کلی این مورد را تایید میکنند که دادهها به خوبی از الگوها حمایت میکنند. در جدول 4-7 نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی P برای آزمون قابل قبول بودن بار عاملی مربوط به هر سؤال ارائه شده است.
جدول 4-7: نتایج تحلیل عاملی تأییدی
متغیر مورد بررسی سؤالات بارهای عاملی P
بینش q1 0.773 ***
q2 0.525 ***
q3 0.614 ***
q4 0.571 ***
q5 0.647 ***
q6 0.835 ***
q7 0.802 ***
q8 0.764 ***
خود اندیشی q9 0.667 ***
q10 0.647 ***
q11 0.809 ***
q12 0.840 ***
q13 0.850 ***
q14 0.426 ***
q15 0.748 ***
q16 0.626 ***
q17 0.696 ***
q18 0.778 ***
q19 0.746 ***
q20 0.703 ***
انعطاف پذیری شناختی q21 0.606 ***
q22 0.742 ***
q23 0.834 ***
q24 0.717 ***
q25 0.835 ***
q26 0.789 ***
q27 0.681 ***
q28 0.664 ***
q29 0.743 ***
q30 0.485 ***
q31 0.400 ***
q32 0.648 ***
مقاومت عاطفی q33 0.606 ***
q34 0.844 ***
q35 0.881 ***
q36 0.913 ***
q37 0.699 ***
مقاومت رفتاری q38 0.403 ***
q39 0.476 ***
q40 0.887 ***
q41 0.946 ***
q42 0.844 ***
مقاومت شناختی Q43 0.876 ***
Q44 0.905 ***
Q45 0.873 ***
Q46 0.451 ***
Q47 0.512 ***
رفتار شهروندی سازمانی Q48 0.611 ***
Q49 0.655 ***
Q50 0.784 ***
Q51 0.777 ***
Q52 0.809 ***
Q53 0.765 ***
Q54 0.750 ***
Q55 0.712 ***
Q56 0.713 ***

*** p 0.001

با توجه به اینکه مقدار بارهای عاملی در اکثر موارد بالاتر از 50/0و با توجه به شاخص جزئی P و شاخصهای کلی میتوان نتیجه گرفت کهگویه ها به خوبی دادهها را میسنجند. لازم به ذکر است برای تایید مقدار بار عاملی هر سؤال، مقدار P مربوطه باید کوچک‌تر از 05/0 و بار عاملی بیشتر 50/0باشد. سوالات 14، 31 ، 38، 39 و 46 به علت پایین بودن بار عاملی آن در تحلیل مدل مفهومی پژوهش حذف گردیدند.

4-2-3- نتایج تحلیل معادلات ساختاری (آزمونفرضیه های پژوهش)
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری در گام اول، در گام دوم از معادلات ساختاری برای آزمونفرضیه ها استفاده شده است. نتایج مدل معادلات ساختاری در جدول 4-8 ارائه شده است. در این روش برای آزمون معناداریفرضیه ها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و P استفاده شده است. مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم “تخمین وزن رگرسیونی” بر “خطای استاندارد” به دست میآید. بر اساس سطح معناداری 05/0، مقدار بحرانی باید بیشتر از 96/1 باشد. کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمیشود و همچنین مقادیر کوچک‌تر از 05/0 برای مقدار P حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان 95/0 دارد. مدل های ساختاری یازده فرضیه در شکل های 4-5 تا 4-15آمده است.

شکل 4-5: الگوی معادلات ساختاری فرضیه اول

شکل 4-6: الگوی معادلات ساختاری فرضیه دوم

شکل 4-7: الگوی معادلات ساختاری فرضیه سوم

شکل 4-8: الگوی معادلات ساختاری فرضیه چهارم

شکل 4-9: الگوی معادلات ساختاری فرضیه پنجم

شکل 4-10: الگوی معادلات ساختاری فرضیه ششم

شکل 4-11: الگوی معادلات ساختاری فرضیه هفتم

شکل 4-12: الگوی معادلات ساختاری فرضیه هشتم

شکل 4-13: الگوی معادلات ساختاری فرضیه نهم
شکل 4-14: الگوی معادلات ساختاری فرضیه دهم

شکل 4-15: الگوی معادلات ساختاری فرضیه یازدهم

با توجه به نتایج بدست آمده در قبل، یازده فرضیه به همراه ضریب رگرسیونی مربوطه و مقادیر شاخصهای جزئی در ادامه در جدول مربوطه آورده شده است.

جدول 4-8: ضرایب رگرسیونی (نتایج آزمون فرضیات)
نتیجه P مقدار بحرانی ضریب رگرسیونی فرضیه
تائید *** 58/9 90/0 انعطاف پذیری شناختی ← بینش 1
تائید *** 47/9 98/0 انعطاف پذیری شناختی ← خود اندیشی 2
تائید *** 44/7 60/0 مقاومت رفتاری ← مقاومت عاطفی 3
تائید *** 40/4 51/0 مقاومت رفتاری ← مقاومت شناختی 4
تائید *** 03/9 74/0 مقاومت شناختی ← مقاومت عاطفی 5
تائید *** 10/11- 97/0- مقاومت عاطفی ← انعطافپذیری شناختی 6
تائید *** 24/9- 98/0- مقاومت شناختی ← انعطافپذیری شناختی 7
تائید *** 88/6- 63/0- مقاومت رفتاری ← انعطافپذیری شناختی 8
تائید *** 24/8- 57/0- انعطافپذیری شناختی ←رفتار شهروندی← مقاومترفتاری 9
تائید *** 06/10- 82/0- انعطافپذیری شناختی ←رفتار شهروندی← مقاومت شناختی 10
تائید *** 72/9- 65/0- انعطافپذیری شناختی ←رفتار شهروندی← مقاومت عاطفی 11
*** p0.001.

تجزیه و تحلیلفرضیه ها:
فرضیه اول : بینش بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 90 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار P مربوط به این فرضیه کوچک‌تر از 001/0 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین با اطمینان 99/0 میتوان گفت که بینش بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم: خود اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 98 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار P مربوط به این فرضیه کوچک‌تر از 001/0 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین با اطمینان 99/0 میتوان گفت که خود اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم: مقاومت عاطفی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 60/0 میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که مقاومت عاطفی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم: مقاومت شناختی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه 51/0 است که با مقدار P مربوط به این ضریب رگرسیونی که کوچک‌تر از 001/0 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان 99/0 پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که با اطمینان 99/0 مقاومت شناختی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم: مقاومت عاطفی بر مقاومت شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 74/0 میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که مقاومت عاطفی بر مقاومت شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت عاطفی کارکنان تاثیر منفی دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 97/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت عاطفی کارکنان تاثیر منفی دارد.
فرضیه هفتم: انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت شناختی کارکنان تاثیر منفی دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار98/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت شناختی کارکنان تاثیر منفی دارد.
فرضیه هشتم: انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر منفی دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 63/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر منفی دارد.
فرضیه نهم: رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 57/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که رفتار