دانلود پایان نامه مدیریت در مورد انعطاف پذیری شناختی

دانلود پایان نامه

ر شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.

فرضیه دهم: رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 82/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه یازدهم: رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان تأثیر دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار65/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان تأثیر دارد.
خلاصه فصل چهارم
در این فصل ابتدا به بررسی و توصیف داده های مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان به پرسش نامه تحقیق از قبیل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، عنوان سمت سازمانی و سابقه اشتغال در سازمان پرداخته شد و آماره های توصیفی مربوط به آنها از جمله میزان فراوانی، فراوانی تجمعی و درصد فراوانی، به صورت جدول و نمودار نشان داده شد است. در ابتدا از الگوسازی معادلات ساختاری برای تستفرضیه ها استفاده گردید. قبل از انجام اینکار ابتدا تحلیل عاملی تائیدی انجام گرفت و سپس به الگوسازی هریک از فرضیه ها پرداختیم، که در نهایت تمام فرضیه های این پژوهش تائید شدند.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه :
در فصل قبل داده‌های بدست‌آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به اطلاعاتی قابل استفاده تبدیل‌شده‌اند. حال با استفاده از آن اطلاعات، نتایج حاصل از این پژوهش، در قالب نتایج توصیفی و استنباطی ارائه شده و در انتها نیز پیشنهادهایی به محققان آینده داده می‌شود.
5-2-خلاصـه تحقیـق :
بـه طور کلی هدف از این تحقیق در واقع بررسی یا بـه عبارتی دیگر تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز تهران میباشد. از این رو چارچوب کلی فصلهای این تحقیق نیز در راستای تبیین این موضوع به شکلی نظاممنـد و اصولی بود . بدین نحـو که در فصل اول کلیات مربوط به این تحقیق تشریح گردیده و ضمن بیان مسأله تحقیق ، اهمیّت و ضرورت انجام آن ، اهداف وفرضیه های تحقیق ، قلمـرو تحقیـق و در نهایت تعاریف عملیاتی واژههای تحقیق موردبررسی و کنکاش قرار گرفت .
فصل دوم تحقیق پیشرو ، بـه ترتیب از دو بخش کلیات سه متغیر مورد بررسی و همچنین بررسی پیشینه این موضوع تشکیل گردیـده است که در بخش اول آن ، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته و سپس تحقیقات صورت گرفتـه راجع به موضوع تحقیق اعم از مطالعات انجام شده داخل ایران و چه در خارج از آن ، ذکر گردیده است .
در فصل سوم ، روش و شیوه پژوهش مورد استفاده در تحقیق حاضر مورد توجّـه و بررسی قرار گرفته است . همچنین نوع و روش تحقیق ، جامعـه آماری ، شیـوه نمونـهگیـری و حجم نمونـه ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات ، اجزای پرسشنامه ، روایی و پایایـی پرسشنامه ، متغیرهای تحقیق وروش های آماری و همچنین مدل های مورد استفاده جهت پژوهش بـه طور کامل توضیح داده شدهاند
در فصل چهارم ، محقّق ضمن گردآوری ، استخــراج ، دستـهبنـدی و نظم و ترتیب دادههــای حاصل از نظرات ودیدگاه های کارکنان در شرکت گاز استان تهران ، بـه تأییـد یـا ردفرضیه های تحقیق پرداختـه است . فصل چهارم در سه بخش نسبت به تجزیـه و تحلیلداده های حاصل از تحقیق اقدام گشته است . در بخش نخست داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه مورد تحلیل آماری واقع شده است . در بخش دوم با استفاده از انـواع آزمونهای آماری ، فرضیههای این تحقیق مورد آزمون قرار گـرفته و نهایتاً در بخش سوم از این فصل بهیافته های جانبی تحقیق اشاره شده است .
در فصل حاضر نیـز نتایج و دستاوردهای حاصل از آزمونهای مذکور مورد بحث و مداقّـه قرار
میگیـرند. که در سه بخش ارائه شده است. نخست به بیان نتیجه گیری کلی در زمینه موضوع تحقیق اقدام گشته است . پس از آن به محدودیتهای تحقیق اشاره شده و نهایتاً پیشنهاداتی در این راستا ارائه گردیده است.
5-3- خلاصه نتایجیافته های فصل چهار:
در این پژوهش یازده فرضیه ارائه شده بود که در فصل چهار به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفته است که در ادامه به شرح خلاصه این نتایج اشاره شده است:
فرضیه اول : بینش بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 90 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار P مربوط به این فرضیه کوچک‌تر از 001/0 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین با اطمینان 99/0 میتوان گفت که بینش بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم: خود اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 98 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار P مربوط به این فرضیه کوچک‌تر از 001/0 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین با اطمینان 99/0 میتوان گفت که خود اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم: مقاومت عاطفی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 60/0 میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت که ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بنابراین با اطمینان 99/0 این فرضیه تایید و میتوان ابراز داشت که مقاومت عاطفی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم: مقاومت شناختی بر مقاومت رفتاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.