دانلود پایان نامه مدیریت در مورد انعطاف پذیری شناختی

دانلود پایان نامه

اثر بخش ترین مدلها، روشها و فرایندهای توسعه سازمان (OD) می پردازد محقق بیان می دارد که مدیریت تحول بعنوان نظم و انظباط برای حل مسایل دنیای واقعی شناخته شده است زیرا بر اساس بینشی سیستماتیک از سازمان بنا شده است.توسعه سازمان(OD ) شامل دنیایی از مسایل پیچیده مربوط به انسانها است که بطور فزاینده ای در موفقیت و یا شکست سازمان نقش دارند و برای به اجرا در آوردن بی عیب و نقص راه حلهای تکنیکی تلاش می کند. در این مقاله محقق میزان موفقیت پروژه را مورد بررسی قرار می دهد، دلایل شکست پروژه را ارائه می کند، و ایده هایی برای بهبود چشمگیر احتمال موفقیت پروژه بر اساس اصول و فرآیندهای مدیریت تحول، پیشنهاد می نماید .
فرانک سرونه (2011) در پژوهشی با عنوان “غلبه بر مقاومت در برابر تغییر در پروژه کتابخانه دیجیتال” به تعریف علل شایع مقاومت در برابر تغییر سازمانی و توصیف چند تاکتیک که مدیران پروژه می توانند برای غلبه بر برخی از این عوامل استفاده کنند، می پردازند.یافته های این پژوهش نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر فاکتورهای متعددی دارد که برخی از آنها بر اساس سطح سرمایه گذاری سازمان در فرایند تغییر و همچنین ویژگی های روابط بین فردی در سازمان. به جای تمرکز بر یک جنبه، تمرکز دارند. غلبه بر مقاومت در برابر تغییر نیاز به استفاده از تاکتیک های دارد که می تواند به تمام مسائل مربوط رسیدگی نماید.
یینگ فنگ سو و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان ” تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی ” به بررسی رابطه بین 3 ویژگی شناختی شخصیت کارکنان، که شامل انعطاف پذیری شناختی ، بینش و خوداندیشی، و ارتباط بین این 3 متغیر با مقاومت که شامل مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی ، و مقاومت رفتاری، نسبت به تغییر سازمانی ، می شود،می پردازند. این پرسش که چگونه انعطاف پذیری شناختی با هر یک از متغیرهای مقاومت در برابر تغییر سازمانی ارتباط دارد، مورد بررسی قرار می گیرد . نمونه ای از 419 نفر از کارکنان تولید های بزرگ در کشور تایوان، که قبلا تغییرات سازمانی را تجربه کرده اند تشکیل شده است. یافته های آنها نشان داد که بینش و عملکرد متغیرهای انعطاف پذیری شناختی بود. از 3 متغیر ، مقاومت در برابر تغییر سازمانی، مقاومت عاطفی، و مقاومت شناختی با مقاومت در برابر رفتاری ارتباط مثبت ، و مقاومت عاطفی ارتباط مثبت با مقاومت شناختی دارد . در مقابل، انعطاف پذیری شناختی با تمام متغیرهای مقاومت همبستگی منفی دارد.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1- مقدمه
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص است وشامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله ،جمع آوری اطلاعات ونتیجه گیری
می باشد.جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیاد با روش تحقیق تعیین می شوند.هریک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مساله مناسب هستند،داشتن روش های گوناگون ورویه های مربوط به تحقیق برای محقق واستفاده کنندگان تحقیق اهمیت دارند(خاکی،1382).بنابراین روش شناسی تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار است. روش تحقیق می بایست با اهداف محقق تناسب داشته باشد،‌ به گونه ای که امکان دستیابی به اهداف را فراهم سازد. به همین خاطر در این فصل، محقق روش یا روش های بکار گرفته شده وچگونگی انتخاب آن را توضیح می دهد. این توضیحات زمینهی استفادهی بهتر خوانندگان گزارش تحقیق را فراهم می آورد. لذا روش تحقیق، جامعهی آماری ، روش نمونه گیری ، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مهمترین مواردی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
3-2- روش پژوهش:
نوع این تحقیق بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و همبستگی است و در تحقیق پیمایشی از روش های مقطعی استفاده خواهد شد و با بررسی داده ها جمع آوری شده، شیوه ارتباط و بر هم کنش ابعاد مختلف مدل ها تحلیل می گردند. . در پیشبرد این تحقیق ابتدا به بررسی مدل های موجود در مبانی نظری پرداخته شده. هدف این بررسی ها، تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز تهران می باشد .بدین منظور ازروش های آماری (فنون تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری) با هدف آزمون مدل ها استفاده می شود.
3-3- فرایند تحقیق
برای انجام این تحقیق مراحل زیر طی شده است

3-4- جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران ارشد و میانی شرکت گاز استان تهران می باشد . که تعداد آنها 375 نفر می باشد. حجم نمونه 196 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.
3-5- روش نمونه گیری:
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. از آنجائیکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است (سکاران، 1381، ص71).

n : حجم نمونه
N : جامعه آماری
P : نسبت موفقیت در جامعه آماری
1 – P : نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری
: دقت برآورد
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P بدست یابد، می تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری P = 0/5 در نظر گرفته شده است. دقت برآورد است و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته می شود . در صورتی که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه حداکثر می گردد. در این تحقیق در نظر گرفته شده است.
بنابراین در این تحقیق حجم نمونه 196 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.
3-6- روش گردآوری اطلاعات:
روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه روش های کتابخانه ای و روش های میدانی تقسیم نمود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پاسخ گویی به سؤالات به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است و هم چنین در تدوین فرضیه ها و ارائه مدل اولیه از روش های کتابخانهای (مطالعه کتاب ها، مقالات، مجلات، طرح های پژوهشی و بانک های اطلاعاتی اینترنتی) استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات:
در پژوهش حاضر از پرسشنامه را برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
پرسشنامه و اجزای آن
پرسشنامه‌ی مورد استفاده در پژوهش در مجموع از سه بخش شامل نامه همراه، سوالات عمومی و بخش سؤالات تخصصی تشکیل شده است.
نامه همراه: در این نامه علاوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطلاعات توضیح داده شده است و در پایان از پاسخ دهنده تشکر و قدردانی به عمل می آید.
سوالات عمومی: این بخش از پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات پیرامون ویژگی هایی چون سن، مدرک تحصیلی، تعداد کارکنان تحت سرپرستی واحدهای اقتصادی مورد سؤال می باشد.
سوالات تخصصی : برای سؤالات پژوهش، پرسشنامه ای که در مقاله بیس موجود می باشد مورد استفاده قرار می گیرد در این پرسشنامه برای متغیر بینش از مقیاس SRIS-IN که دارای 8 آیتم
می باشد و برای متغیر خود اندیشی از مقیاس SRIS-SR که دارای 12 آیتم می باشد، استفاده
می گردد. این مقیاس SRIS توسط Grant , Franklin& Langford,2002 تنطیم گردیده است. برای متغیر مقاومت در برابر تغییر از مقیاس (RTC,Oreg,2003) که در هر سه بعد مقاومت رفتاری، مقاومت شناختی و مقاومت عاطفی دارای پرسشهایی می باشد، استفاده می گردد. در این مقیاس برای متغیر مقاومت عاطفی 5 آیتم و برای مقاومت شناختی 4-5 سؤال و برای مقاومت رفتاری 5 آیتم در نظر گرفته می شود.
جدول 3-1 : طیف لیکرت
بسیار زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم
5 4 3 2 1

طیف لیکرت که در شکل فوق مشخص شده است یک مقیاس فاصله ای است که به کمک آن پاسخ دهنده نگرش و باور خود را نسبت به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز خواهد داد و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند.
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه
3-8-1- روایی پرسشنامه:
منظور از روایی پرسشنامه این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن دو پرسشنامه به نوعی روایی آن به طور ضمنی مورد تایید بود. اما به منظوراطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه، با استفاده از روش روائی صوری، پرسشنامه در اختیار اساتید محترم قرار گرفت و نظرات اصلاحی آنان درترجمه و طراحی نهایی پرسشنامه منظور گردید. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ، یک پرسشنامه استاندارد است بنابراین روایی آن مورد تایید می باشد.
3-8-2- پایایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه که به نوعی بیانگر اعتبار، دقت و اعتمادپذیری آن می باشد، عبارتست از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه، در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. برای سنجش پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این روش اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند.(مومنی،1386) در این راستا ابتدا 31 پرسشنامه در میان بخشی از کارشناسان و مدیران توزیع شد و طبق فرمول زیر و با استفاده از نرم افزار spss آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از پرسشنامه ها محاسبه گردید.

فرمول(3- 1)
α = ضریب پایایی کل آزمون
j = تعداد سوالات (بخش های) آزمون
Sj2 = واریانس نمرات سوال (بخش) j
S2 = واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) (مومنی،1386)
بر اساس فرمول فوق و با استفاده از نرم افزار spss آلفای کرونباخ برای پرسشنامه این پژوهش 3-2 برآورد شده که در ادامه به صورت جدول زیر برای هر یک از ابعاد آمده است:
این پرسشنامه در قالب هفت متغیر طراحی شده است که در جدول زیر به همراه برآورد پایایی هر بعد آمده است:
ردیف مولفه ها تعداد سوالات سوال آلفای کرونباخ
1 بینش 8 1-8 0.88
2 خود اندیشی 12 9-20 0.93
3 انعطاف پذیری شناختی 12 21-32 0.91
4 مقاومت عاطفی 5 33-37 0.89
5 مقاومت رفتاری 5 38-42 0.84
6 مقاومت شناختی 5 43-47 0.85
7 رفتار شهروندی سازمانی 9 48-56 0.91

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:
تصمیمگیری در خصوص داده های بدست آمده مستلزم استفاده از روشها و فنون آماری است تا بتوان با استفاده ازروش های کمی و سطح اطمینان خاص و استانداردهای پذیرفته شده در خصوص سوالات وفرضیات تحقیق حکم محقق را صادر نمود. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو سطح به شرح ذیل انجام شد:
3-9-1- تجزیه و تحلیل توصیفی:
این سطح شامل تجزیه و تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیلات و سابقه کاری می باشد.
3-9-2- تجزیه و تحلیل استنباطی:
به یک مجموعه از مفاهیم وروش های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن ‏، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده، آمار توصیفی گفته می شود. به طور کلی، آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد. (خاکی، 1379،ص 285) در این پژوهش از مدل یابی معادلا ت ساختاری برای آزمون فرضها استفاده شده است.
3-9-2-1- مدل یابی معادلات ساختاری
دلیل استفاده از معادلات ساختاری تفسیری: در این پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضها استفاده شده است. الگوسازی معادلات ساختاری روشی برای آزمون دقیق الگوهای نظری بر اساس فرضیههایی دربارهی متغیرهای مشاهده شده و پنهانی که بین آنها همبستگی درونی وجود دارد فراهم میکند تا روابط مشاهده شده بین این متغیرها را به صورت هدفمند توصیف نماید. توانمندی SEM در آزمون کردن روابط فرضی بین متغیرهای پنهان و قابل اندازهگیری میباشد و بدین منظور، الگو باید مبنای نظری داشته و از پیش مشخص شده باشد. علاوه بر آن، SEM مجموعهای از شاخصها را ارائه میکند که به کمک آنها میتوان برازش الگو بهداده های مشاهده شده را بررسی نمود. این روش مجموعهای از روابط پیچیده بین متغیرها را بهطور همزمان(مانند تحلیل مسیر) آزمون میکند که با تحلیل رگرسیون نمیتوان آن را انجام داد؛ همانند تحلیل مسیر میتواند برای آزمودن الگوهای علی استفاده شود، با این تفاوت که در SEM خطاهای اندازهگیری برآورد میشوند و اثرشان از روابط بین متغیرهای پنهان خارج میشود. بنابراین آزمونها از دقت بیشتری برخوردار خواهند بود. به علاوه SEM میتواند الگوهای غیر بازگشتی (برای مثال، الگوهایی با مسیرهای دو طرفه) را نیز تحلیل کند. توانمندی این ابزار در ارزیابی همزمان انواع مختلف ارتباط بین متغیرها، آزمون و مقایسهی شباهتها و تفاوتهای بینگروه های مختلف شرکت کننده در مطالعه است(هومن 1387).
مهمترین مرحله در تجزیه و تحلیل آماری SEM ارزیابی برازش الگو به دادهها است. پیش از انجام هرگونه بررسی روابط علی میان سازه ها، لازم است برازش الگو به دادهها تایید گردد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Amos در گام اول از تحلیل عاملی تأییدی (برازش الگوهای اندازهگیری) و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بینسازه ها بهره برده شده است.
با استفاده از نرم افزار Amos می توان یک مدل پژوهشی را با روش مدل سازس معادلات ساختاریف اجرا کرد. Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند. هرچند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار مدل سازی است اما قابلیت اجرای مجموعه ای از تحلیل های کمی و آماری معمول نیز بوسیله این نرم افزار وجود دارد.
مروری بر مقاله هایی که تحلیل داده های آن ها برمبنای مدل سازی قرار دارد نشان می دهد