ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه رشته مدیریت در مورد سطح معنی داری

آزمون، باید این مجموعه همبسته باشند (پروکتر،1993: 100). در این روش پرسشنامه مورد نظر را یک بار با گروه واحدی از پرسش شوندگان اجرا نموده (پیش آزمون ) و پس از اجرا به دو نیمه تقسیم می شود. ضریب همبستگی حاصل از دو نیمه پرسشنامه ، ضریب نهایی را تعیین خواهد کرد (حافظنیا، 1377؛ 155).
جدول( 3-1): مقدار پایایی پرسشنامه
Cronbach’s Alpha
Part 1
Value
.901
N of Items
24a
Part 2
Value
.598
N of Items
23b
Total N of Items
47
Correlation Between Forms
.699
Spearman-Brown Coefficient
Equal Length
.823
Unequal Length
.823
Guttman Split-Half Coefficient
.767
a. The items are: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24.
b. The items are: a25, a26, a27, a28, a29, a30, a31, a32, a33, a34, a35, a36, a37, a38, a39, a40, a41, a42, a43, a44, a45, a46, a47.
همان طور که در جدول (3-1) مشاهده میشود مقدار ضریب دو نیمه کردن 767/0 می باشد که از 0.7 بیشتر است، بنابراین پایایی پرسشنامه تائید می گردد.
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. اعتبار به ارتباط منطقی، بین پرسشهای آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته میشود آزمون، روایی دارد به این معنا است که پرسش‌های آزمون به‌طور دقیق آن چه را که مورد نظر میباشد، میسنجد.. (آذر مومنی،1383،130)
برای بررسی روایی و میزان اعتبار پرسشنامه در این تحقیق از معیار” آلفای کرونباخ ” با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است.
= تعداد سؤالهای پرسشنامه
= واریانس پاسخ همه آزمودنی ها به سوال j ام
= واریانس جمع نمره های هر پاسخگو
در صورتی که مقدار آلفای کرونباخ از 75/0 بیشتر باشد می توان گفت سوال های پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی برخوردار است و هماهنگی سوال ها یکسان می باشد.
جدول (3-2): مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه
تعداد گویه
مقدار آلفای کرونباخ
هویت سازمانی
34
910/0
تعهد سازمانی
13
781/0
کل پرسشنامه
47
886/0
همان طور که در جدول (3-2) مشاهده میشود مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 886/0 می باشد که از 0.7 بیشتر است، بنابراین روایی پرسشنامه تائید می گردد.
3-8 قلمرو تحقیق
الف: قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق درحوزه رفتار سازمانی است.
ب: قلمرو زمانی:
فرآیند این تحقیق از ابتدای سال 1393انجام و در خرداد ماه 1393 پرسش نامه توزیع و جمع آوری شد.
ج: قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی شرکت توزیع نیروی برق تهران ، منطقه شمیران می باشد .
. 3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق ، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است.
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
ابتدا به کمک آزمون “کلموگروف- اسمیرنوف” به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می پردازیم. پس از تعیین نرمال بودن یا نبودن متغیرها روش آماری مناسب تعیین می گردد.در “آزمون کلموگروف- اسمیرنوف” فرض صفر برابر است با نرمال بودن توزیع متغیر مورد نظر. در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد شده و توزیع متغیر نرمال نیست.
3-9-1 آزمون همبستگی پیرسون
این آزمون زمانی استفاده می شود که هر دو متغیر دارای مقیاس فاصله باشند و توزیع متغیرها نرمال باشد. مقدار یا میزان همبستگی بین مثبت یک (1+) و منفی یک (1-) متغیر است. مقدار (1-) معادل مقدار (1+) است. تفاوت این دو مقدار در جهت رابطه آن هاست؛ به این معنا که علامت منفی بیانگر رابطه معکوس یعنی با افزایش در یک متغیر، متغیر دیگر کاهش پیدا می کند و بالعکس و علامت مثبت بیانگر رابطه مستقیم یعنی با افزایش در یک متغیر، متغیر دیگر افزایش پیدا می کند و بالعکس، است. فرض صفر در آزمون پیرسون عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد بررسی است و فرض مقابل وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر است.
فرض صفر : عدم وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر مورد بررسی
فرض مقابل : وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر مورد بررسی
در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از 05/0 باشد ، فرض صفر رد شده و با اطمینان 95درصد می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر وجود دارد. در این حالت با توجه به مقدار ضریب همبستگی و علامت آن می توان گفت اگر ضریب همبستگی مثبت باشد، رابطه بین دو متغیر مستقیم است یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.اگر منفی باشد بدین معنا است که با کاهش یکی دیگری افزایش می یابد و بالعکس. مقدار ضریب همبستگی پیرسون با کمک رابطه زیر به دست می آید :
r =
3-9-2 رگرسیون خطی
استفاده از این تکنیک در مقام داوری، میزان عینیت را افزایش می دهد. ضریب تعیین در رگرسیون معیاری است برای بررسی کفایت برازش مدل. شاخص ضریب تعیین نسبتی از واریانس متغیر وابسته را که متغیرهای مستقل آن را تبیین می کنند. در معادله رگرسیونی بتا ها ضریب های تفکیکی استاندارد شده رگرسیونی هستند و وزن هر متغیر و سهم آن را در تغییرات متغیر دیگ
ر نشان می دهند. اثر متغیرهای مستقل بر وابسته را با کمک ضرایب استاندارد بتا در معادلات رگرسیونی به دست می آوریم.
3-9-3 آزمون دوربین – واتسون(DW)
یکی از مفروض هایی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد استقلال خطاها( تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر بستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون ” دوربین– واتسون ” استفاده میشود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه میشود

که در آن : et میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سه سال) t وet-1 میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل (برای مثال سال قبل) t.
اگر همبستگی بین خطاها را با نشان دهیم در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
DW=2(1-)
چنانچه مقدار این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت رد میشود(همبستگی بین خطاها وجود دارد).
3-9-4 ضریب تعیین (R2)
مهمترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد و میزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسیون اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب بین صفر تا یک در نوسان بوده به طوری که مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته تغییرات y را به متغیر مستقل x نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به متغیر مستقل x نسبت دهد. در رگرسیون چندمتغیره در صورتی که نمونه کوچک باشد، ضریب تعیین تعدیل شده به جای ضریب تعیین استفاده می‌شود و با بزرگتر شدن حجم نمونه این دو ضریب به همدیگر نزدیک می‌شوند.
3-9-5 آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون
در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنی‌دار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل صورت می‌گیرد که به اختصار در زیر شرح داده می‌شود.
3-9-5-1 آزمون معنی‌دار بودن برای معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنان چه هیچ‌گونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب، می‌توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آماره F صورت می‌گیرد. چنان چه در سطح اطمینان 95% آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد در این صورت معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
3-9-5-2 آزمون معنی‌دار بودن ضرایب
هدف از انجام آزمون معنادار بودن رگرسیون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضرایب محاسبه شده مخالف صفر می‌باشد یا خیر.
برای آزمون این فرضیه‌ها از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان 95% آماره بدست آمده از آزمون، کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، در این صورت ضرایب مدل رگرسیون مخالف صفر می‌باشد
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق
مقدمه
یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش عبارت است از نتایج محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیانی دیگر، تعبیر و تفسیر داده‌ها رایافته های پژوهش گویند.یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش اطلاعات واقعی است که از فرآیند پژوهش علمی به دست آمده است. از این رو داده های تحقیق که اطلاعات خام و غیر تجربی و تنها آماره های کمی هستند باید با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق تفسیر و تعبیر شوند تا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند.در این مرحله اطلاعات و داده های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه با کمک نرم افزار spss، توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرند.
4-1 آمار توصیفی
در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. درسطح توصیفی از شاخص های فراوانی ( فراوانی ،درصد فراوانی و … ) و نمودار ستونی و دایره‌ای استفاده شده است. در این قسمت جداول آماری و نمودار مربوط به سوالات جمعیت شناختی و سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
4-1-1: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت
جدول(4-1) بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
61
8/41
مرد
83
8/56
بی پاسخ
2
4/1
جمع
146
100
با توجه به جدول (4-1) مشاهده می شود، 61 نفر (8/41%) از افراد نمونه زن هستند، 83 نفر (8/56%) مرد می‌باشند. بیشترین فراوانی مربوط به رده جنسیت مذکر است.
4-1-2 تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات
جدول( 4-2 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
24
4/16
فوق دیپلم
28
2/19
لیسانس
77
7/52
فوق لیسانس و بالاتر
17
6/11
جمع
146
100
با توجه به جدول (4-2 ) مشاهده می‌شود، 24 نفر (4/16%) از افراد نمونه دارای تحصیلات در سطح دیپلم هستند، 28 نفر (2/19%) دارای تحصیلات در سطح فوق‌دیپلم هستند، 77 نفر (7/52%) لیسانس و 17 نفر (6/11%) دارای تحصیلات در مقطع فوق‌لیسانس و بالاتر می باشند. بیشترین فراوانی مربوط به رده تحصیلات فوق لیسانس است و کمترین فراوانی مربوط به رده تحصیلات فوق دیپلم است.
4-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن
جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 30 سال
46
5/31
30-40 سال
57
39
40-50 سال
29
9/19
50 سال به بالا
9
2/6
بی پاسخ
5
4/3
جمع
146
100
با توجه به جدول (4-3 ) مشاهده می شود، 46 نفر (5/31%) از افراد نمونه در رده سنی کمتر از 30 سال هستند، 57 نفر (39%) در رده سنی 30-40 سال هستند، 29 نفر (9/19%) در رده سنی 40-5 سال و 9 نفر (2/6%) در رده سنی بالاتر از 50 سال هستند. بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی 30-40 سال می باشد و کمترین فراوانی مربوط به رده
سنی 50 سال به بالا می باشد.
4-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار
جدول (4-4) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد فراوانی
0-7 سال
53
3/36
8-15 سال
52
6/35
16-24 سال
27
5/18
25-30 سال
11
5/7
بی پاسخ
3
1/2
جمع
146
100
با توجه به جدول ( 4-4 ) مشاهده می‌شود، 53 نفر (3/36%) از افراد نمونه کمتر از 7 سال سابقه کار دارند هستند، 52 نفر (6/35%) 8-15 سال ، 27 نفر (5/18%) 16-24 سال و 11 نفر (5/7%) دارای سابقه 25-30 سال می باشند. بیشترین فراوانی مربوط به رده سابقه 0-7 سال است و کمترین فراوانی مربوط به رده سابقه 25-30 است.در خصوص بررسی سوالات پرسشنامه با توجه به کد گذاری انجام شده (کاملا موافقم 5 ، موافقم 4، نه مخالفم نه موافق 3، مخالفم 2، کاملا مخالفم 1) میانگین پاسخگویی هر چه به عدد 5 نزدیکتر باشد می توان نتیجه گرفت افراد با عامل مطرح شده در آن سوال بسیار زیاد موافق هستند و هرچه میانگین به یک نزدیک باشد، نشان دهنده عدم موافقت افراد با عامل مطرح شده در آن سوال است. میانگین در بازه 1-3/2 کم، 31/2- 7/3 متوسط و 71/3-5 زیاد ارزیابی می گردد.
4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر توجه رسانه ها
جدول (4-5 ) توزیع فراوانی سوال های متغیر توجه رسانه ها
سوالات
کاملا مخالفم
مخالفم
بی نظر
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
میانگین
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
سازمان اقدام به برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و جلسه های منظم با اصحاب رسانه می کند.
14
6/9
30
5/20
31
2/21
53
3/36
14
6/9
4
16/2
دستاورد ها و موفقیت های سازمان از طریق رسانه ها به اطلاع عموم می رسد.
13
9/8
21
4/14
23
8/15
75
4/51
13
9/8
1
37/3
مدیران ارشد سازمان جهت حضور در رسانه ها و پاسخ گویی به افکار عمومی در خصوص عملکرد سازمان اعلام آمادگی می کنند.
14
6/9
25
1/17
32
9/21
48
9/32
26
8/17
1
32/3
سازمان از طریق سایت و حضور در فضای اینترنت اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان را انعکاس می کند.
7
8/4
16
11
17
6/16
72
3/49
33
6/22
1
74/3
واحد روابط عمومی سازمان با رسانه ها تعامل مناسب دارد.
7
8/4
25
1/17
44
1/30
43
5/29
25
1/17
2
37/3
با توجه به جدول ( 4-5 ) مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخ گویی به سوال های متغیر توجه رسانه ها چگونه است. بیشترین میانگین مربوط به گویه ” سازمان از طریق سایت و حضور در فضای اینترنت اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان را انعکاس می کند.” با میانگین 74/3 است و به این معنا است که افراد با گویه مذکور موافق هستند و کمترین میانگین مربوط به گویه ” سازمان اقدام به برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و جلسه های منظم با اصحاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *