ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه رشته مدیریت در مورد مدیریت منابع انسانی

این حوزه انجام دهند(محمدی، 1390).
تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن مطالعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی، نقش آن را در بروز تعهد سازمانی بررسی نماید .
سوال اصلی تحقیق این است که عوامل تاثیر گذار بر هویت سازمانی کدامند و هویت سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی چه نقشی ایفا می کند؟
1-2 هدف های تحقیق :
مهم ترین اهداف این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

تعیین عوامل شکل دهنده هویت سازمانی.
الویت بندی عوامل تشکیل دهنده هویت سازمانی.
تعیین اثرعوامل موثر هویت سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان.
ارائه راه کارهایی جهت ایجاد و تقویت هویت سازمانی قوی در سازمان ها .
1-3 اهمیت موضوع تحقیق :
امروزه هویت سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نا محسوس سازمان ها تلقی می شود و با توجه به ضرورت توجه به این مفهوم ، مسائل هویت کاربرد گسترده ای در تحقیقات سازمانی یافته اند (توماس، 2007؛ اشفورث و مایل ، 1989؛ آلبرت و وتن ،1985). تحقیقات رفتار سازمانی در دو دهه گذشته، تمایل قابل توجهی به مطالعه روی هویت سازمانی داشته است(,2005, 358–84 ( Riketta. یکی از عوامل پنهانی ، ولی تاثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آنان به سازمان است. توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد.(کتهاند و استراسر،2011).
تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازمانی ، کارهایی را انجام دهد؛ یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد و سازنده همراه است . در تحقیقات” گانگنه و دسی” در سال 2005 و ” کنی پنگر و سلبوس” در سال 2006 رابطه میان تعهد سازمانی و هویت مورد ارزیابی قرار گرفته است . این مطالعات نشان می دهند که مفاهیم تعهد سازمانی و هویت سازمانی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند((Knippenberg &Sleebos, 2006, 571-84. این نتایج توسط تحقیقات “هاسلم” نیز مورد تائید قرار گرفته است (Harvey,2004, 275-94)و( Haslam,2003,83-113 ).تعهد و هویت سازمانی مفاهیمی کاملا نزدیک هستند. (Brown,2000,745-78) و ((Meyer & Becker,2006 ,665-83.
نتایج تحقیقات صورت گرفته پیرامون دو مفهوم هویت سازمانی و تعهد سازمانی نشان از آن دارد که میان هویت سازمانی کارکنان و تعهدشان نسبت به سازمان یک رابطه قوی وجود دارد(Bartels,2006,50). علی رغم  بحث‌های صورت گرفته پیرامون مفهوم هویت سازمانی، این امر می‌تواند مورد گفتگو قرار بگیرد که پتانسیل واقعی هویت سازمانی هنوز در حال کشف شدن است ( رسول زاده،1389).
” لوتا نز”(2000) اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک وفهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است (خشنود،1390). ” آلن ” (1997) بیان می کند که هویت مکانیسمی برای توسعه تعهد است ،آن ها اعتقاد دارند که هویت اساسا قبل از تعهد اتفاق می افتد و یک عامل ضروری برای تعهد به شمار می رود. هم چنین ” اورلی، چاتمن و کالدول “(1996) بیان می کنند که ،میزان ادراک هویت سازمانی بر تعهد سازمانی موثر می باشد.(بالفور و وکسلر،1996).هویت یابی سازمانی و تعهد سازمانی از جمله مفاهیمی هستند که در سال های اخیر حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند . لزوم افزایش آگاهی مدیران و اداره کنندگان این سازمان ها از عوامل مؤثر برشکل گیری هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم ، بیش از پیش آشکار می شود (محمدی،13:1390).
از آن جایی که یکی از اهداف مهم هر سازمانی ،بالا بردن سطح عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری است و از سویی دیگر سرعت و دقت در دست یابی به اهداف و کارکرد و بهره وری موثر هر سازمانی نیز بستگی زیادی به کارکنان وفادار و متعهد دارد که نسبت به سازمان خود تعهد داشته باشند، شناخت عوامل و شرایط موثر بر هویت و تعهد سازمانی می تواند هر سازمانی را در بهبود عملکرد و جذب افراد توانمند یاری بخشد.(خورشید،1388) .
1-4 چارچوب نظری
این تحقیق در درجه اول سعی دارد تا به مولفه هایی توجه کند که بر اساس شواهد تحقیقاتی در درون و بیرون سازمان از عناصر اثرگذار بر هویت سازمانی هستند. در درجه دوم شناسایی متغیرهای مرتبط با هویت سازمانی به زعم “پرات”(2000) منافع مطلوبی را برای فرد و سازمان به ارمغان می آورد. از آن جمله : احساس قوی تر تعلق یا پیوستگی ،تعهد سازمانی بالا ، مشارکت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.
به خاطر این که مطالعه هویت سازمانی ، شناخت و بررسی ادراک کارکنان و میزان تعلق آن ها به اهداف و ارزش های سازمانی را امکان پذیر خواهد ساخت، مطالعه ادراک و تعلق کارکنان شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران سبب افزایش کارآمدی این سازمان خواهد بود.
داشتن کارکنانی که علاوه بر درونی ساختن ارزشها و هدف های سازمان آن ها را متعلق به خود نیز بدانند، این اطمینان را به وجود می آورد که افراد هم در ظاهر و هم در باطن، در جهت تامین منافع سازمان عمل می کنند.(دونا،1379)
سوم این که درک نوع تعهد سازمانی کارکنان سازمان نیز از دلایل ضروری این پژوهش است. چون آن گونه که کاواس(2003) بیان می کند: ارزش تعهد کارکنان به سازمان ، وابسته به نوع تعهد است که آیا تعهد مبتنی بر خواست درونی کارکنان است و یا تعهد او از روی اجبار است. برای نمونه تعهد عاطفی به سازمان ،مولفه ای از تعهد سازمانی است که پیامدهای مطلوبی نظیر تمایل پایین به ترک خدمت ،غیبت و کم کاری و پذیرش بالا برای تغییر را به دلایل مستدلی چون دلبستگی هیجانی، همانند سازی و پایبندی به سازمان و اهداف آن ،به
همراه دارد. هم چنین آگاهی از میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق پیش بینی کننده مفیدی در رفتار آنها خواهد بود.چرا که آن گونه که عریضی (1384) بیان می کند: کارکنانی که دارای تعهد بالاتری هستند، نظم بیشتر در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند.
1-5 مدل تحقیق
توجه رسانه ها
توجه رسانه ها

وجهه خارجی سازمان
وجهه خارجی سازمان
عوامل داخلی
عوامل داخلی
عوامل خارجی
عوامل خارجی

ارتباطات خارجی سازمان
ارتباطات خارجی سازمان
(Dhalla,2007,246) , (Thomas,2001),(Dukerich,2002)
(Dhalla,2007,246) , (Thomas,2001),(Dukerich,2002)
(Dhalla,2007,246) , (Empson,2004) , (Thomas,2001) , (Dukerich,2002,507-33)
(Dhalla,2007,246) , (Empson,2004) , (Thomas,2001) , (Dukerich,2002,507-33)

, (shelley,2000) , (Dukerich,2002), (Dhalla,2007, 246)
, (shelley,2000) , (Dukerich,2002), (Dhalla,2007, 246)

تعهد عاطفی
تعهد عاطفی

Dhalla,2007:246
Dhalla,2007:246
(Allen& meyer(1997)
(Allen& meyer(1997)

(Knippenberg & Sleebos ,2006,571-84) , (Bartels,2006,50) , (Harvey,2004,275-94) , (Haslam,2003)
(Knippenberg & Sleebos ,2006,571-84) , (Bartels,2006,50) , (Harvey,2004,275-94) , (Haslam,2003)

هویت سازمانی
هویت سازمانی
(Allen& meyer(1)
(Allen& meyer(1)
تعهد مستمر
تعهد مستمر
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

Dhalla,2007:246
Dhalla,2007:246

(Allen& meyer(1997)
(Allen& meyer(1997)

تعهد هنجاری
تعهد هنجاری
تیم مدیران عالی سازمان
تیم مدیران عالی سازمان
(Dhalla,2007,246) , (Dukerich, 2002)
(Dhalla,2007,246) , (Dukerich, 2002)

(Dhalla,2007,246) , (Dukerich,2002)
(Dhalla,2007,246) , (Dukerich,2002)

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
(Dhalla,2007,246) , (Dukerich,2002) , (Haslam,2007)
(Dhalla,2007,246) , (Dukerich,2002) , (Haslam,2007)

(Dhalla, 2007,246) ,(Dukerich,2002) , (Balmer,2001)
(Dhalla, 2007,246) ,(Dukerich,2002) , (Balmer,2001)

عملیات سازمان
عملیات سازمان

ارتباطات داخلی سازمان
ارتباطات داخلی سازمان

1-6 فرضیه های تحقیق:
H1: هویت سازمانی بر تعهد سازمانی اثر دارد.
H2: توجه مثبت رسانه ها به سازمان برشکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
H3: وجهه خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
H4: ارتباطات خارجی سازمان برشکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
H5: اقدامات تیم مدیران عالی برشکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
H6: اقدامات مدیریت منابع انسانی بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
H7: ارتباطات داخلی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
H8: عملیات سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد.
1-7 روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی است و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است . در این نوع تحقیق رابطه میان متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد .
1-8 قلمرو تحقیق
الف: قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق درحوزه رفتار سازمانی است.
ب: قلمرو زمانی:
فرآیند این تحقیق از ابتدای سال 1393انجام و در خرداد ماه 1393 پرسش نامه توزیع و جمع آوری شد.
ج: قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی شرکت توزیع نیروی برق تهران ،منطقه شمیران می باشد .
1-9 جامعه آماری و حجم نمونه
در تحقیق حاضر جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه شمیران می باشد که شامل 234 نفر است.
به تمامی عناصر تحت بررسی که به گروه تعریف شدهای تعلق دارد، جامعه گویند ( رنجبران، 1386، ص379 ).
نمونه به مجموعه عناصری گفته میشود که معرف بخشی از جامعه باشد. منظور از معرف بودن، آن است که همه صفات جامعه، مخصوصاً صفاتی که از نظر موضوع دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد (همان منبع).
در تحقیق حاضر برای انتخاب نمونه، از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد. در این نوع نمونه گیری هر یک از اعضای جامعه تعریف شده ، شانس برابر و مستقلی برای قرارگرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ عنوان در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. بدین منظور جامعه آماری از بین کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه برق شمیران است که شامل 234 نفر می باشند ، انتخاب خواهد شد.
1-10 ابزار گرد آوری داده ها
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات ، کتاب های مورد نیاز و نیز از شیکه جهانی اینترنت استفاده شده است.
تحقیقات میدانی
به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده می شود. پرسشنامه‌ای که توسط تیم تحقیق و بر اساس مطالعات نظری و دستاوردهای آن تهیه خواهد شد و روایی صوری آن با همکاری و مشاورت اساتید و کارشناسان و متخصصان مدیریت سازمانی بدست خواهد آمد. لازم به ذکر است که این پرسشنامه‌ با توجه به اهداف تحقیق و اطلاعات موردنیاز برای آزمون سوال های پژوهش تنظیم می‌گردد. ضریب‏ آلفای کرونباخ جهت تعیین روایی پرسشنامه، با استفاده از نرم‏افزار SPSS محاسبه خواهد شد و برای پایایی از آزمون دو نیمه کردن(تصنیف)استفاده شده است .
1-11تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
– هویت سازمانی:
مطابق تعریف ارائه شده از سوی” آلبرت و وتن” (1985) ، هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یک سازمان است که اعضا آن خصیصه ها را به عنوان ویژگی های هسته ای ،منحصر به فرد و مستمر سازمان درک کرده اند. در حقیقت هویت سازمانی سعی در پاسخ به این سوال دارد که ” ما ( به عنوان یک سازمان) چه کسانی هستیم؟”. هویت سازمانی نشان دهنده ادراک اعضا از سازمان و بیانگر احساس آنها از عضویت در یک سازمان مشخص است (pussa,2006 ).
– تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، به لحاظ عاطفی به سازمان وابسته بوده، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیرمی شود و از عضویت در سازمان لذت می برد ( mowday,1998).
– توجه رسانه ها
توجه مثبت و مساعد رسانه به سازمان، به ایجاد تصویری قوی و مناسب از آن منجر می شود وتصویر جذاب و مناسب سازمان نیز ادراک قوی و مستحکم اعضا از هویت سازمان به عنوان هویتی جذاب و مناسب را به دنبال خواهد داشت. .( Czarniawska,1998)بنابراین رسانه، چنان چه به طور صحیح و مناسب مدیریت و اداره شود ،می تواند تصویر سازمان را تقویت نماید. نتیجه چنین توجه مثبتی، استحکام و قدرت هویت سازمانی خواهد بود( Dukerich,2002, 507–533).
– وجهه خارجی سازمان
“السباچ وکرامر” (1996) ، برآنند که هویت سازمانی در برگیرنده ادراک اعضای سازمان از موقعیت آن در مقایسه با سازمان های دیگر است، از این رو اعضا در مقابل تهدیدهایی که می توانند به صورت بالقوه موقعیت و جایگاه سازمان را در معرض خطر قرار دهند، برانگیخته می شوند .سازمان هایی که می خواهند هویت سازمانی خود را شکل داده و یا آن را مستحکم کند، تلاش خواهند کرد تا در مقایسه با سایر سازمان ها به جایگاه بالاتری دست یابند.(Elsbach,2001)
– ارتباطات خارجی سازمان
روابط خارجی سازمان هویت آن را به ذینفعان خارجی و سایر مخاطبان مخابره می کند. اطلاعات مربوط به هویت سازمان از طریق روابط سازمانی، اسناد بازاریابی ، بروشورهای تولید و اطلاعات مالی ابلاغ می شوند .ارتباطات خارجی نیز محصولات و استراتژی های روابط عمومی است. این روابط ، محصولات، تصویرو
ویژگی های مشخص و بارز سازمان را به اعضای سازمان و مخاطبان خارجی مخابره کرده و در ساختن هویت سازمان مشارکت می کنند( Dukerich,2002).
– تیم مدیران عالی سازمان
ادراک تیم مدیران عالی از تصویر سازمان، بر نحوه ادراک آن ها از فضای سازمان و نحوه شکل گیری هویت آن اثرگذار است . مدیران عالی، هویت سازمان را تحت تأثیر قرار داده و ادراک مخاطبان داخلی و خارجی سازمان را از طریق به کارگرفتن مهارت های رهبری، اقدامات مدیریتی و تصمیم گیری استراتژیک، تحت تأثیر قرار می دهند.
– مدیریت منابع انسانی
تمرکز بر برنامه های آموزشی و ابتکار و نوآوری در قلمرو مدیریت منابع انسانی، بیان کننده پیامی قوی درباره ویژگی های بارز مورد نظر در هویت سازمان بوده و اهمیت این خصایص را مد نظر مدیران قرار می دهد و به قوی شدن هویت سازمانی منجر می شود. طراحی سیستم های پاداش و جبران خدمت و معیارهای عملکرد به منظورارائه پاداش به اعضای سازمان نیز باعث می شود تا اعضا به طو

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *