ژانویه 18, 2021

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، رونق اقتصادی، طرح و نقش، انحراف معیار

دیپلم
۲
۷۱/۵
لیسانس
۶
۱۴/۱۷
فوق لیسانس
۲
۷۱/۵
کل
۳۵
۰/۱۰۰
نمودار۴-۴ نمودار میله ای توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده
۴-۲-۵ بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
جدول۴- ۵ آمار توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
مدرک تحصیلی
تعداد افراد
درصد
بله
۹
۷۱/۲۵
خیر
۲۶
۲۹/۷۴
کل
۱۰۵
۰/۱۰۰
نمودار۴-۵ نمودار میله ای توزیع فراوانی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
۴-۳ نتایج استنباطی داده ها
نتایج استنباطی ارائه شده در این قسمت شامل بررسی فرضیه های اصلی تحقیق و فرضیه های فرعی تحقیق می باشد. هر یک بخش های مذکور به دو قسمت اصلی تقسیم بندی شده است. در قسمت اول سوالات اصلی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند که در این قسمت ابتدا از آزمونt تک متغیره و در صورت عدم برقراری پیش فرض آزمون t، آزمون ویلکاکسن برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد هر یک از فرضیه های بیان شده، استفاده می شود. لازم به ذکر است که پیش فرض استفاده از آزمون t تک گروهی، نرمال بودن مشاهدات است البته در صورتی که تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ باشد، با استناد به قضیه حد مرکزی در آمار که بیان می کند ” اگر ، n متغیر تصادفی مستقل باشند، مشروط بر آنکه n به اندازه کافی بزرگ باشدآنگاه متغیرهای تصادفی و دارای توزیع نرمال هستند.” نیاز به بررسی نرمال بودن مشاهدات نبوده و آزمون معتبر است. و در صورتی که تعداد مشاهدات کمتر از ۳۰ باشد و فرض نرمال بودن مشاهدات نیز برقرار نباشد باید از معادل ناپارامتری آزمون t تک گروهی که آزمون ویلکاکسن بوده و پیش فرض نرمال بودن مشاهدات را ندارد استفاده کرد.
در این حالت با توجه به اینکه در تمام سوالات گزینه ها به صورت طیف لیکرت طراحی شده اند معیار را عدد ۳ انتخاب کرده و در واقع در هر سوال در صورت استفاده از آزمون tفرضیه آماری
در صورت استفاده از آزمون ویلکاکسن، فرضیه آماری
بررسی می شود. و در صورتی که تعداد مورد قبولی از افراد گزینه های ۴ (موافقم) و ۵ (کاملا موافقم) را انتخاب کرده باشند فرض صفر رد شده و این بیانگر تایید نظر پاسخ دهندگان در مورد فرضیه مربوطه است. و سپس با استفاده از روش رتبه بندی فریدمن عوامل تاثیرگذار رتبه بندی می شوند.
۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول تحقیق
در این قسمت همانطور که بیان شد با توجه به اینکه تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ (۳۵ مشاهده) است از آزمونt تک گروهی برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه استفاده می شود.
فرضیه اول تحقیق بشرح زیر می باشد:
“مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار دارد. ”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۶ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی افراد در مورد فرضیه اول
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران
فراوانی
۰
۴
۲۸
۳
۰
۳۵
درصد
۰۰/۰
۴۳/۱۱
۰۰/۸۰
۵۷/۸
۰۰/۰
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۶نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه اول
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار ندارد.”
H1 : ” مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار دارد”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۷ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار
۳۵
۰۷/۳
۳۷/۰
۰۶/۰
با توجه به جدول۴-۷، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در بین افراد منتخب، نظر خود را در مورد جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۰۷/۳) نشان می‌دهد که این میزان نزدیکبه متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۳۷/۰ و خطای میانگین ۰۶/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار است.
نتایج حاصل از آزمون T تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۸ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه اول تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار
۱۵/۱
۳۴
۱۲۵/۰
عدم رد فرض صفر
نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۸ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار نیست. میزان t بدست‌آمده ۱۵/۱ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون بیشتر از ۰۵/۰، (۱۲۵/۰) شده است، فرض صفر رد نمیشود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار ندارد.
۴-۳-۲ بررسی فرضیه دوم
فرضیه دوم دارای دو فرضیه فرعی می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.
۴-۳-۲-۱ بررسی فرضیه دوم اصلی
فرضیه دوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۹ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
فراوانی
۰
۵
۱۸
۱۰
۲
۳۵
درصد
۰۰/۰
۲۹/۱۴
۴۳/۵۱
۸۶/۲۲
۷۱/۵
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۷نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا نیست.”
H1 : ” موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۰ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه دوم تحقیق
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۳۵
۴/۳
۷۲/۰
۱۲/۰
با توجه به جدول۴-۱۰، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه درافراد منتخب، نظر خود را در مورد قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۴/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۷۲/۰ و خطای میانگین ۱۲/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه دوم تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۴۰/۳
۳۴
۰۰۱/۰
رد فرض صفر
نتیجه آزمون t تک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۱۱ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۴۰/۳ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰۱/۰) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.
۴-۳-۲-۲ بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم
فرضیه فرعی اول فرضیه دوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۱۲ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه دوم
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
فراوانی
۱
۶
۱۶
۶
۶
۳۵
درصد
۸۶/۲
۱۴/۱۷
۷۱/۴۵
۱۴/۱۷
۱۴/۱۷
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۸نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه دوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا نیست.”
H1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *