ژانویه 19, 2021

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، تحقیقات بنیادی

عامل ترویج عناصر فرهنگی در نقاط مختلف کشور و حتی فراسوی مرزها باشد.
۱-۶ روش و منطق اجرایی پژوهش
اگرچه تحقیقات علمی به دلیل گستردگی و تنوع موضوعی، قابل تقسیمبندی بهطور خاص نیستند اما میتوان آنها را از نظر چیستی، هدف و ماهیت یا روشی که در تحقیق مدنظر میباشد دستهبندی کرد. چیستی یک تحقیق از طریق متغیر مورد بررسی شناسایی میشود. مفهوم، تجریدی از رویدادهای قابل مشاهده است که معرف شباهتها یا جنبههای مشترک میان آنها است. مفاهیم واژههایی انتزاعی هستند، که برای توضیح دادن و یا معنا دادن به تجربیاتمان از آنها استفاده میکنیم. این مفاهیم پیچیده که در سطح بالایی از تجرید (انتزاع) قرار دارند سازه نامیده میشوند. سازهها غالبا از نظریهها مشتق میگردند. مشاهده قابلیت یک سازه تنها با ایجاد شرایط خاص و با کمک متغیرها امکانپذیر میگردد. متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر، کمیتی است که میتواند از واحدی به واحد دیگر و یا از یک شرایط به درآمده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند به عبارت دیگر متغیر نمادی است که اعداد با ارزشها به آن منجر میشود به طور کلی متغیرها را از نوع ماهیت مقادیری (حالتهایی) که میپذیرد میتوان به دو دسته تقسیم کرد ۱. کیفی ۲. کمی.
متغیرهای کیفی را متغیرهای مقولهای نیز مینامند که شامل حالتهای گوناگون یک ویژگی مانند مذهب، شغل و غیره است اما متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که برای اندازهگیری آنها میتوان اعداد را به وضعیت آزمودنی و برطبق قاعدهای معین منتسب کرد (سرمد و بازرگان، ۱۳۹۱). متغیر در این پژوهش اقتصاد میباشد. از این رو این تحقیق به لحاظ چیستی کمی است. چرا که در رویکردهای کمی محقق تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. پرسشهای مشخص و کاملا تعریف شدهای را طرح میکند، اطلاعات کمی را از نمونه تحقیق جمعآوری میکند، با روشهای آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد. تحقیق خود را به صورت کاملا عینی و به اصطلاح غیرسوگیرانه اجرا میکند. بهطور کلی پژوهشهای کمی دارای سه ویژگی اصلی میباشند.
۱- تأکید بر اعداد در جمعآوری و تحلیل اطلاعات ۲- تأکید بر جمعآوری نمرهها برای اندازهگیری ویژگیهای جزئی و مشخص افراد، سازمانها و … ۳- تأکید بر مقایسه گروهها و رابطه متغیرها و عوامل در مطالعات تجربی، همبستگی و پیمایشی (هوشیار و افتخاریراد، ۱۳۹۱). به این ترتیب همانگونه که اشاره شد، از آنجایی که این پژوهش حائز ویژگیهای فوق میباشد، به لحاظ چیستی، پژوهش کمی به حساب میآید. «اما از لحاظ هدف تحقیقات علمی به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه. این پژوهش به لحاظ هدف در پاسخ دادن به جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران، بنیادی میباشد. چرا که هدف اساسی در این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی نظریهها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد میکند. با تبیین روابط میان پدیدهها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانستههای موجود درباره اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجهگرا میباشد» (سرمد و بازرگان، ۱۳۹۱، ۷۹). در نهایت، پژوهشهای بنیادی هستند که مرزهای دانش بشری را گسترش داده و قوانین علمی را کشف مینماید. بر همین اساس و با توجه به تعاریف ارائه شده این پژوهش به لحاظ هدف این تحقیق که از چگونگی ارتباط بین محصول صنایع دستی مینای نقاشی و اقتصاد هنراست، بنیادی تشخیص داده میشود چرا که تحقیقات بنیادی همانطور که گفته شد به تبیین روابط میان پدیدهها میپردازد. اما از لحاظ ماهیت پژوهش به دلیل اینکه یک متغیر و سه جامعه آماری تعریف شده داریم و قرار است تأثیر مؤلفههای هنری را براقتصاد مینای نقاشی، را مورد بررسی قرار دهیم. بدین جهت این پژوهش از لحاظ ماهیتی پژوهش از نوع همبستگی میباشد. در روش همبستگی چند جامعه با یک متغیر و با یک جامعه با متغیرهای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین در این تحقیق متغیر اصلی دلایل رونق اقتصادی است که در سه جامعه آماری تولیدکنندگان فروشندگان و مصرف کنندگان مینای نقاشی در خیابان ویلای تهران مورد مطالعه قرار میگیرد که بعد از آن به روش توصیفی (تحلیل محتوا) دادههای به دست آمده تحلیل میشوند.
اغلب مطالب در این تحقیق به صورت ترکیبی (کتابخانهای و میدانی) جمعآوری خواهد شد و برهمین اساس برای متغیر اقتصاد با توجه به سؤالات پژوهش و هدف تعریف شده، گویههای متناسب با پرسشهای پژوهش و هدف و به صورت پرسشنامه در آورده شد.
۱-۷ معرفی جامعه آماری نمونهها
در پژوهش شناخت مؤلفه های تاثیر گذر بر رونق اقتصادی به سه جامعه آماری میپردازیم. جامعه خریدارن، فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستی و تاکید بر کسانی است که در حوزه مینای نقاشی فعالیت میکنند. که این سه جامعه آماری به لحاظ فعالیت در بخش صنایع دستی مورد توجه قرار گرفتند اما به دلیل دسترسی جهت این پژوهش، تهران و خیابان ویلا(نجات اللهی) را در نظر داشته ایم، زیرا به جامعه پژوهش نزدیک بودند و در حوزه فروش صنایع فلزی دستی نیز فعالیت داشتند. از آنجا که در بین صنایع دستی فلزی به صنایع دستی مینای نقاشی کمتر پرداخته شده بود، و گرایش تحصیلی نیز فلز بود، این گروهها در تهران جهت مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه استفاده شدند. در تهران خیابان ویلا یا همان استاد نجات اللهی را بیشتر ایرانی ها با صنایع دستیاش می شناسند و البته اگر کسی به چم و خم بازارهای صنایع دستی آشنا باشد، نام میدان ولیعصر هم برای خرید این کالاها معروف بود. پس از آن بازار تهران است که بخشی از آن به فروش صنایع دستی تعلق دارد. در این میان صنایع دستی بازار تهران از صنایع دستی فروشگاههای خیابان ویلا ارزان تر است.از سه جامعه آماری تولید کنندگان مینای نقاشی که غالبا در اصفهان هستند و از اصفهان به تهران توزیع مینمایند، فروشندگان مینای نقاشی در بازار شهر تهران و خریداران که در این پژوهش، مورد نظر کسانی هستند که به خیابان ویلا مراجعت کرده و خرید مینمایند. اما باید بیان نمود که به طور شاخص تنها اصفهان تولیدکننده مینای نقاشی است، لذا برای بدست آوردن اطلاعات در بخش تولید به اصفهان سفر کرده و با آنان مصاحبه انجام گرفت و از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد.اصفهان مهد صنایع دستی است اما با بازار صنایع دستی استان اصفهان امروزه در تسخیر تولیدات محصولات غیر ایرانی است. این معضل در اندازه‌ایی رخ نمایی می‌کند که در بسیاری از زمینه‌ها ابتکار را از پنجه‌های طلایی هنرمندان این منطقه ربوده است. امروزه ورود این محصولات به بازارهای صنایع دستی کشور به حدی است که ورشکستگی تعداد زیادی از هنرمندان این صنعت را به دنبال داشته و دل هنر دوستان ایرانی را به درد آورده است. با نگاهی گذرا به بازار سنتی مثل بازار اصفهان، می‌توان اهمیت حفظ ارزشهای صنایع دستی در ایران را دریافت.بدتر از همه فروشندگان و کاسب کارانی هستند که ترجیح می‌دهند به هر قیمت شده از این شغل امرار معاش کنند و کالاهای وارداتی را با مارک وطنی به مشتریان و توریست‌های داخلی و خارجی بفروشند. در سالهای اخیر محصولات غیر ایرانی در کنار صنایع دستی بومی که تولید هر یک حاصل دسترنج چند ماهه استاد کاران است، قرار گرفته و بازار صنایع دستی اصفهان را به عنوان مهد صنایع دستی تحت الشعاع قرار داده است.
۱-۸ ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات
یکی از اصلی تر ین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل میدهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از دادهها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و جهت جمع آوری اطلاعات، برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار میدهند. با مطالعه این بخش می‌توانید روش منتخب برای جمع آوری دادهها در تحقیق خود را تشخیص دهید و با انتخاب شیوه مناسب از سوگیری در تحقیق خود پیشگیری کنید.
پیش از گردآوری داده ها باید طرح مشخص برای اینکاردر نظر گرفت. پاسخ به سوالات زیر می تواند راهگشا باشد.
داده ها چگونه توصیف و تفسیر می شوند ؟
چه مقدار هزینه برای گردآوری داده ها و تفسیر آنها لازم است ؟
داده ها چگونه گزارش می شوند ؟
۱-۸-۱ استفاده از اطلاعات و مدارک موجود
در این پژوهش، تحقیقات و اطلاعاتی را که باید به عنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد که از پیش آماده هستند. بدین صورت که در این بخش، بدنبال اطلاعات جدید نبوده بلکه نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده و موجود است اقدام شده است.
مزایا در این روش آنکه، به واسطه موجود بودن اطلاعات ارزان است. در وقت صرفه جویی می شود. مهمترین مزیت آن امکان ارزیابی روند موضوع مورد بررسی در گذشته است که در مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است و معایبش ناقص بودن و دردسترس نبودن اطلاعات از اشکالات عمده این روش است. برخی ملاحظات مانع از دستیابی به اطلاعات مورد نظر می باشد. قدیمی و کهنه بودن اطلاعات هم ممکن است در برخی موارد مطرح باشد.
۱-۸-۲ مشاهده
مشاهده از روش های جمع آوری اطلاعات در این پژوهش است که در آن رفتار فروشندگان و پدیده های موثر بر عرضه و تقاضا، با استفاده از ویژگی های گوناگون آنها ملاحظه و ثبت می گردد. منظور از مشاهده ثبت دقیق تمام جوانب بروز رفتار و گفتار فرد یا افراد از راه حواس و یا سایر راه های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می باشد. (هوشیار،افتخاری راد،۱۳۹۱).
مشاهده منظم در تحقیق ضروری است. بنابراین مشاهده باید به هدف تحقیق مربوط باشد و برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظیم شده باشد. به طور دقیق و منظم ثبت شود. میزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسی باشد.
مزایای این روش در پژوهش رونق اقتصادی، امکان بررسی جزئیات موضوع وجود دارد. می توان صحت اطلاعات جمع آوری شده را با وسائل دیگر آزمایش کرد. برای جمع آوری اطلاعات زمینه ای پژوهش مناسب است. در زمان کوتاه اطلاعات زیادی بدست می آید و اعتبار علمی اطلاعات بالاست معایبش حضور مشاهده گر می تواند بر روند فعالیت مورد مشاهده تاثیر گذار باشد. تمایلات شخصی مشاهده گر و میزان توانائی او در مشاهده و ثبت دقیق فعالیت مورد مشاهده ممکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *