ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، بازاریابی، استاندارد، سطح معنی داری

برای فرضیه سوم تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
۱۱/۱۰
۳۴
۰۰۰/۰
رد فرض صفر
نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۲۲ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۱۱/۱۰ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰/۰) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.
۴-۳-۳-۲ بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۲۳ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
۰
۱
۱
۹
۲۴
۳۵
درصد
۰/۰
۸۶/۲
۸۶/۲
۷۱/۲۵
۵۷/۶۸
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۱۱نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذارنیست.”
H1 : ” راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۲۴ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
۳۵
۵۶/۴
۷۵/۰
۱۳/۰
با توجه به جدول۴-۲۴، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه درافراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۵۶/۴) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۷۵/۰ و خطای میانگین ۱۳/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۲۵ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
۲۷/۱۲
۳۴
۰۰/۰
رد فرض صفر
نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۲۵ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۲۷/۱۲ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰/۰) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.
۴-۳-۳-۳ بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
” راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۲۶ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
۰
۳
۹
۱۲
۱۱
۳۵
درصد
۰/۰
۵۷/۸
۷۱/۲۵
۲۹/۳۴
۴۳/۳۱
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۱۲نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۲۷ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
۳۵
۸۲/۳
۹۸/۰
۱۷/۰
با توجه به جدول۴-۲۷، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه درافراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۸۲/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۹۸/۰ و خطای میانگین ۱۷/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۲۸ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
۰۳/۵
۳۴
۰۰/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *