ژانویه 19, 2021

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-1-مداراباشهروندان

خواجه‌نظام‌الملک درافکاراقتصادی -تربیتی خودبه مداراباشهروندان توجه داشت.یکی ازشیوه‌های افزایش مشارکت شهروندان درفعالیتهارا،ایجادامنیت وفراهم‌آوردن بسترهای مناسب جهت تولیدات اقتصادی می‌داند.اساس این نظریه رامی‌توان برسه امراستواردانست ازرعایا کسانی هستندکه ایشان حق نعمت رابه جانمی‌آرند.ارزش امنیت وآرامش رانمی‌دانند.دل درگرو خیانت بسته‌اند.ازفرمان‌هاسرپیچی می‌نمایند.پاراازحدخودفراترمی‌نهند.بایدبه اندازه‌ی جرمشان مجازات شوند.بازفرصت توبه برای آن‌هافراهم گرددوازسرتقصیراتشان درگذرند.

نظام‌الملک آن وزیربالیاقت آلپ‌ارسلان وملک‌شاه سلجوقی،دراین منشوربه شاه توصیه می‌کندکه بارعایت حقوق شهروندان،موجبات احساس امنیت ورفاه دربین مردم افزایش یافته وسبب گسترش آبادانی وسرمایه‌گذاری مردم درکشورگردد.زیرا این خبرحضورشاه درمظالم درهفته‌ای دوروزدرمملکت منتشرشدکه سلطان بادادخواهان چنین رفتارمی‌نماید.آنان رافراخوانی می‌کندازآن‌هامی‌شنود موجب می‌شودظالمان دست ازتطاول وبیدادازترس عواقب وخیم وخطرناک آن که متوجه‌ی آنان خواهدبودبازدارند.

4-1-2-در نظر داشتن امنیت

امنیت یکی دیگرازمقوله‌های تربیتی‌ای می باشد که خواجه به آن می‌پردازد.وی دراین باره اعتقادداردکه زیرسایه‌ی امنیت می باشد که می‌توان احکام دین وشریعت راساری وجاری نمود.ازجنگ وخون‌ریزی ناحق جلوگیری نمودخواجه این نکته رابه مثابه‌ی آتش درنیستان افکندن می‌داندکه خیس و ترباهم سوزاندو بسیارند بی‌گناهان که ازآفت این آشوب وبلادرامان نخواهندبود.«درسایه‌ی امنیت می باشد که می توان احکام شریعت راجاری کردوازریخته‌شدن خون‌های ناحق جلوگیری کردومثال این،چنان می باشد که آتش اندرنیستانی افتد؛هرچندخشک باشدوازجهت مجاورت خشک،بسیارترنیز بسوزد.»(طباطبائی،178:1375)

4-1-3-نخبه‌سالاری

مسأله‌ی دیگر،تکریم وبزرگداشت نخبگان کشوراست که این امرنیزموجب دلگرمی نخبگان ودرنتیجه افزایش بازدهی آنان وپیشرفت علمی،فرهنگی وتربیتی کشورمی شودوبه ظنّ اوعلم ودانش به مانندشمعوزمین‌داران راجابه‌جانمودتاآن‌هادور خود را دیواری محکم نتنندوبارعایابانیکویی رفتارنمایندوزمینه واسباب عمران وآبادانی مملکت فراهم گردد.

البته سخن خواجه درموردمقطعان ازحدّپندواندرزبالاترنمی‌رود؛اما ایشان راباتربیت صحیح ازعذاب خداوندمی‌ترساندو پادشاه رانیزبه برخوردبامقطعانی که بازیردستان ستم می‌کنند،فرامی‌خواندزمین‌دارانی که صاحب اقطاعند راهشدار می‌دهد که آن‌هابررعایاجزاین تکلیفی ندارندکه مال حق که بدیشان حواله شده ازایشان به بهترین صورت ستانده گردد.زیرا چنین شودرعایابه تن ومال وفرزندان واسباب وصنایع ازآن‌هادرامان بوده وزمین‌داران رابرآن‎هاراه تسلّطی نباشد.رعایااگرخواهندکه به درگاه آیندواوضاع واحوال خودرابازگونمایندیا دادخواهی نمایندمانع این کارنشده هرمقطع که این امررامراعات نکندجلوی تعدی وی راخواهندگرفت.اقطاع راازاوبازخواهند ستاندوموردسرزنش وعتاب قرارخواهدگرفت تادرس عبرتی برای دیگران گردد.ازتمامی احوال مقطعان بایدعلم واطِّلاع لازم باشد؛زیراکه سلطان برملک ورعیت اشراف داشته وزمین‌داران وسرپرستان به مثابه‌ی شحنه‌اندبرسرآن‌ها.بارعیت بایدچنان بودکه پادشاه بادیگران هست؛تارعایاراضی شده وازآلام ودردها مصون ودرامان بماند.گویی خواجه یکی از عوامل مؤثّر فسادحاکم درمیان کارگزاران حکومتی رابی‌توجهی به ندای درونی می‌داند.

«…ازآن جاکه تمام قدرت وحاکمیت ازسوی سلطان واگذارمی‌گردد،ازاین روتنهاعامل کنترل کننده،مقام اخلاق ووجدانیات بود…»(کلورنر،33:1363)


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه