آوریل 23, 2021

دانلود پایان نامه طبیعت در شعر قیصر امین پور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : طبیعت در شعر قیصر امین پور

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

طبیعت در شعر قیصر امین پور

استاد راهنما :

دکترغلامرضا پیروز

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-امقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1- 1 –  بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1- 2 –  سؤالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1- 3 – پیشینه­ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1- 4 – حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1- 5 – اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1- 6 –  مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم

2- چهار چوب مفهومی پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. 9

2- 1-  وصف برای وصف …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2 – 2 – ذکرعوامل طبیعی برای بیان مسائل عرفانی و معارف معنوی …………………………………………………………………….  12

2 – 3- ذکرعوامل طبیعی ساخت تصویرهای حماسی ………………………………………………………………………………………….14

2-4-  ذکرعوامل طبیعی برای بیان اوضاع اجتماعی……………………………………………………………………………………………..15

2 – 5-  نقش  عینیّت و ذهنیّت در شعر …………………………………………………………………………………………………………… 16

2 – 6- رابطه­ عشق، انسان وطبیعت ……………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوّم

3-  زندگی ،آثار و اندیشه­ی قیصر امین پور …………………………………………………………………………………………….  …..    21

3 – 1 –  زندگی­ و آثار شاعر ……………………………………………………………………………………………………………………….  22

3 – 2 – اندیشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  23

3- 3 – قیصر و سبک رمانتیک …………………………………………………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم:

4 –  طبیعت در شعر قیصر امین­پور ………………………………………………………………………………………………………………… 32

4- 1 –  طبیعت­گرایی توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4 – 1 – 1- توصیف گزارش ­گونه و روایی ……………………………………………………………………………………………………. 32

4 – 1 – 2 – توصیفات ساده نمادین ………………………………………………………………………………………………………………..35

4 – 1 – 3 – توصیف براساس شخصیت­بخشی به عناصر طبیعت (تشخیص) …………………………………………………………… 37

4– 2 –  طبیعت گرایی با کارکرد عناصر حماسی …………………………………………………………………………………………….. 38

4- 2 – 1 – پیوند حماسه و تغزل …………………………………………………………………………………………………………………… 39

4- 2-  2 –  بازتاب روح حماسی در عناصر زبانی و بلاغی …………………………………………………………………………………. 39

4-2 – 2- 1 – واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

4- 2 – 2- 2 – ایماژها و تصاویر حسّی …………………………………………………………………………………………………………… 42

4 – 2 –3 –  لحن و آهنگ حماسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 55

4 – 2 –  3 – 1 –  لحن غمگینانه و سوگوارانه …………………………………………………………………………………………………..55

4 – 2 – 3 – 2 –  گله و شکایت …………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 2 – 3 –  3 – صفا و صمیمیت ………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 2 – 4 – تلفیق حماسه و عرفان ………………………………………………………………………………………………………………… 57

4 – 3 – طبیعت گرایی تألیفی وتأویلی ……………………………………………………………………………………………………………. 61

4 – 3 – 1 – تصویر رمانتیک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4 – 3 – 2 –   فردیّت در تصویر و کارکرد ایماژها و تصاویر ……………………………………………………………………………… 69

4 – 3 – 3 –  تنوّع ایماژها و تصاویر خیالی در طبیعت­گرایی تألیفی و تأویلی …………………………………………………………. 73

4 – 3 – 4 –  بیان دردهای نگفتنی از راه تأویل نمادین عناصر طبیعی ……………………………………………………………………..78

4 – 4 –  طبیعت­گرایی شهودی …………………………………………………………………………………………………………………….. 82

4 – 4 – 1 –  تقابل عقل وعشق …………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4 – 4 – 2 –  وحدت عارفانه با هستی ……………………………………………………………………………………………………………. 85

4 – 4 –  3 –  تلفیق نگاه شهودی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 89

4 – 4 – 4 –  تمایزهای زبانی و بلاغی در دوره­ شهودی ………………………………………………………………………………….. 91

4 – 4 – 4 – 1 –  تمایز زبانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4 –  4 – 4 – 2 –  ایماژها و صناعات بلاغی ……………………………………………………………………………………………………. 96

4 –  5 –   طبیعت و جنبه­ های سمبلیک آن ………………………………………………………………………………………………………. 102

4  – 6 – عینیّت و ذهنیّت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

4 – 7 –  رابطه­ عشق، انسان و طبیعت …………………………………………………………………………………………………………… 107

فصل پنجم

5 –  نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

5 -1 – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

5 – 2 – تحلیل نموداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

5 – 3 – منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

چکیده

قیصر امین­پور یکی از برجسته­ترین شاعران پس از انقلاب اسلامی است که توانسته است سبک و طرز­تازه­ای در شعر بیافریند که هم ساختار کلی کلام خود را منسجم سازد و هم در سایه ی ساختار کلام و الگوهای ادبی، الگوی جهان­ نگری خود را براساس تجربیّات شخصی به مخاطبان خویش انتقال دهد. عناصر طبیعی نقش مهمّی در بیان اندیشه و احساس وی دارند ؛ و تصاویر شعری او غالباً با عناصر طبیعی شکل گرفته­اند . شاعردرپدیده ها و جلوه های زیبای الهی به دقّت می نگرد وباخیال دور­پرواز خود، زیبایی های شگفت انگیز پنهان در طبیعت را کشف وآن را در آیینه­ی نهان خود باز می­سازد و آن رادر لباس الفاظ وکلمات در می­آورد و در اعماق روح وجان مخاطب تاثیر شگفت برجا می­گذارد. در این رساله، دلایل رویکرد شاعر به طبیعت، چگونگی کاربرد واژگان و تصاویر شعری امین­پور ،  در دوره­ های مختلف حیات شعری وی، با عناوین ذیل مورد بررسی قرار            می­گیرد: الف) طبیعت­گرایی توصیفی که شاعر در آن، با به کار گرفتن وصف­های روشن، تک­ معناودقیق و خود، تصاویری می­سازد که مقبول عقل و ادراک حسّی است. ب) طبیعت­گرایی با کارکرد عناصر حماسی که در آن، شاعر به دلیل اعتقاد خود و فضایی که در آن قرار گرفته است، واژگان و تصاویری را می سازد که بیانگر خشم و اقتدار و ستیهندگی باشد و گاه به تناسب فضای حاکم، حماسه را با تغزّل و عرفان در هم می­آمیزد و تصاویر، بار حماسی غزل را در کنار بار تغزّلی آن به خوبی به دوش می­کشند.  پ) طبیعت­گرایی تألیفی و تأویلی که در آن، شاعر به کمک عناصر طبیعی تصاویری را ارائه می­دهد که در زیر­ساخت آن، می­توان به دغدغه­های درونی شاعر و آرمان­های او پی برد. ­ت) طبیعت­گرایی شهودی که در دوره سوّم شعری او نمود پیدا می­ کند، ایماژها از درون­گرایی او حکایت می­ کند و دل­مشغولی وی به زبان ویژه که زبان گفتاری و امکانات معنایی و صوتی زبان است، سبک وی را به سوی طبیعی شدن سوق می دهد. ث) طبیعت و جنبه­ های سمبلیک آن که در آن شاعر با  رشته­ای از ارتباطات تأویلی، مصداق­های عینی و ذهنی نمادها را به هم پیوند می­دهد و از این رهگذر، احوال درونی خود را بیان می­ کند.

در دو بخش پایانی نیز به عینیّت ، ذهنیّت و رابطه­ عشق ، انسان و طبیعت و نقش آن در اشعار قیصرامین پور پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147956]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com