می 11, 2021

دانلود پایان نامه : بررسی علل عدم بكارگیری RFID برای بهبود فرایند مدیریت زنجیره تامین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان :  بررسی علل عدم بكارگیری RFID برای بهبود فرایند مدیریت زنجیره تامین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد :

بررسی علل عدم بكارگیری RFID برای بهبود فرایند مدیریت زنجیره تامین در شركتهای تولیدی مواد شوینده ایران

استاد راهنما: دكتر حمیده رشادت جو

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی علل عدم بکارگیری فناوری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران است. فناوری RFID روشی برای شناسایی اتوماتیک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به نام تگ (برچسب) است. در واقع تگ آن چیزی است که برای شناسائی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند.روش تحقیق در این پژوهش کاربردی – توصیفی و از نوع پیمایشی است و با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از جامعه آماری کسب گردید و از مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EUD استفاده شد. و برای بررسی فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک  نرم افزار SPSS.18استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت مواد شویند ایران که به فناوری RFID و همچنین مدیریت زنجیره تامین آشنایی دارند انتخاب شدند که تعداد آنها 50نفر بوده است که بعد از پایش پرسشنامه ها تعداد 45عدد آنها برای تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفتند.یافته های تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق یعنی زیرساخت فناوری اطلاعات و مسائل مدیریتی بر عدم بکارگیری RFIDدر مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: فناوری RFID؛ مدیریت زنجیره تامین؛ تک؛ زیرساخت فناوری ؛ مسائل مدیریتی

فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق.. 7

1-1مقدمه. 7

2-1 تعریف و بیان موضوع. 7

3-1ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

4-1سوابق مربوط تحقیق.. 8

6-1اهداف تحقیق.. 9

7-1اهداف فرعی تحقیق.. 10

8-1روش تحقیق : 10

9-1روش گردآوری اطلاعات.. 10

10-1ابزار گردآوری اطلاعات: 11

11-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 12

12-1قلمرو تحقیق.. 12

13-1تعریف متغیرها 12

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. 15

2-1مقدمه. 15

2-2مبانی نظری تحقیق.. 15

مدیریت زنجیره تامین.. 15

2-3 تعریف مدیریت زنجیره تامین.. 16

2-2-4مشکلات مدیریت زنجیره تامین.. 17

2-2-5 فعالیت ها و عملکردها(نقش ها): 17

2-2-4تئوری های مدیریت زنجیره تامین.. 23

2-2-6زنجیره تامین معکوس… 24

2-2-6مدیریت زنجیره تامین و سامانه اطلاعات.. 25

2-2-7مزایا و معایب به کار گیری IT در زنجیره تامین.. 27

2-2-8تغییر الگو در قابلیت ردیابی محصول.. 29

2-2-9انتقال به فناوری RFID… 29

2-2-10مفهوم واژه شناسائی از طریق امواج رادیوئی (RFID) 32

2-2-11مزایا و چالش های RFID… 33

2-2-12کاربردهای RFID… 34

2-2-13 امکان پذیری RFID از لحاظ اقتصادی.. 37

2-3-14مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU… 48

پیشینه تحقیق.. 51

معرفی شرکت تولید کننده مواد شویند و بهداشتی ایران.. 52

فصل سوم: روش تحقیق.. 56

3-1مقدمه. 56

3-2روش تحقیق.. 56

3-3قلمرو تحقیق.. 56

3-4روش گردآوری اطلاعات.. 57

3-5ابزار گردآوری اطلاعات: 58

3-6فرضیه های تحقیق.. 58

3-7مدل مفهومی تحقیق.. 58

3-8ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) 59

3-9نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق.. 60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها 62

4-1مقدمه : 62

4-2آمار توصیفی.. 62

4-2-1جنسیت كاركنان: 62

4-2-2 سطح تحصیلات پاسخگویان: 63

4-2-3 سابقه كار پاسخگویان: 64

4-2-4گروه سنی پاسخگویان.. 65

4-3آمار استنباطی.. 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 72

5-1مقدمه. 72

5-2پیشنهادات.. 73

5-3پیشنهادات برای تحقیقات آینده 74

ضمائم. 75

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه

مدتی است که صنایع مختلف و کارشناسان زنجیره تامین صحبت از به کارگیری فناوری شناسایی از طربق امواج رادیویی (RFID)در زنجیره تامین به عنوان یک ابزار توانمند ساز می کنند تا به کمک آن بتوانند این زنجیره و مدیریت آنرا بهینه نمایند. لیکن اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان  متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت.بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به بررسی علل عدم بگارگیرRFID برای بهبود فرایندهای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران  بپردازد.

2-1 تعریف و بیان موضوع

مدیریت زنجیره تامین شامل فرایند های برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل عملیات زنجیره تامین به کاراترین صورت ممکن است، مدیریت زنجیره تایمن تمایتمی حیطه هیا مربوط به حرکت و ذخیره سازی مواد اولیه ، کالای نیمه ساخته و محصولات نهائی را در بر می گیرد.

در واقع هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد(مگ راسی،2001).

سازمانها بخوبی در یافته اند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای و بهم پیوسته امروز توان رقابت داشته باشند. یکی از ابزاری که امروزه بسیار در زنجیره تامین از آن بحث و به عنوان توانمند ساز یاد می شود مبحث شناسایی از طریق امواج رادیوئی یا RFID است.

امروزه این فناوری کاربردهای بسیاری دراد که از جمله می توان به بکارگیری در گذرنامه، پرداخت عوارض جاده ای، کنترل حرکت کالا(پیگیری)- به عنوان جایگزین بارکد- در اتومبیلها،در کنترل حیات وحش و حتی حیوانات اهلی ، در سیستمهای انبارداری و کتابخانه و سایر موارد کاربرد دارد. در سالهای اخیر با توجه به بحث به کارگیری این فناوری در کنترل حرکت کالا و همچنین انبارداری پیشنهاد به کارگیری آن به عنوان توانمندساز در زنجیره تامین ارائه شده است(دونالد واترس،2003).

در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرایند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است.

آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه حول ای محور مدلی به منظوری ارزیابی آمادگی سازمان برای به کارگیری فناوری فوق در زنجیره تامین ارائه نماید.

RFIDیکی از تکنولوژی های مهم امروزی است که همکاری و پدیداری را در زنجیره تامین گسترش داده است. یک راه کار مبتنی بر RFID می تواند نرخ بازگشت سرمایه (ROI) هر بنگاهی را از طریق افزایش ارتباطات زنجیره تامین افزایش دهد، جایگزین شایسته ای که می تواند تغییرات بنیادی مدیریت زمان – واقعی زنجیره تامین از طریق پیوند با سیستمهای سنتی سازمان ایجاد نماید.

هرچند این فناوری در ورای ماهیت تکنولوژیک آن دارای نقاط حساسی نیز هست مانند: مشکلات بازاریابی ، وعده های کذب گروهی از شرکتها، موارد مربوط به حریم و امنیت و کمبود استانداردهای لازم.

آنچه می تواند به عنوان متغیرهای مطرح در پرسش های این تحقیق بیان کرد مربوط به مسائل مدیریتی موثر در موفقیت به کارگیری RFID د رزنجیره تامین و همچنین مسائل مربوط به زیرساخت های فنی استقرار این فناوری در زنجیره تامین می باشد.

لذا این تحقیق به دنبال ارائه مدلی شامل عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و بکارگیری یک سازمان در استفاده از RFID در زنجیره تامین آن است.

3-1ضرورت و اهمیت تحقیق

در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرایند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان  متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت. به عبارتی دیگر علل عدم بکارگیری یک فناوری ویا بلعکس مورد تحقیق قرار گرفته شود تا با یک چشم انداز دقیق وارد عرصه عمل گردید. آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه حول محور بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین ارائه نماید.

4-1سوابق مربوط تحقیق

تحقیقات بسیاری در تائید به کارگیری فناوری RFID در زنجیره تامین صورت گرفته است، در واقع با توجه به اینکه بجث به کارگیری امواج رادیوئی در زنجیره تامین در ابتدای کار است بیشتر مباحث پیرامون لزوم به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین مطرح می شود:

در چند تحقیق اخیر پیرامون این موضوع بیشتر به بحث ارائه راه کارهای مبتنی بر RFID تاکید شده است و کمتر کسی به بررسی همه جانبه به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین (نقاط ضعف و قوت و فاکتورهای موفقیت و شکست) پرداخته است که این مطلب کار محقق را نیز دشوار می نماید.

محسن اطران بیان می کند که RFID یک توانایی و قابلیت در عملیات زنجیره تامین است که می تواند زنجیره تامین را بهبود بخشد)آتران،2007).

2- مایکو کارکاینن RFID را به عنوان عامل فزاینده کارایی در زنجیره تامین برای کوتاه کردن دوره زندگی محصولات می داند. که سرعت تغییرات در محصولات را سبب می شود(کارکاینن،2003).

3- آلن اسمیت در تحقیقی نتیجه می گیرد که تکنولوژی امواج رادیوئی یک تکنولوژی متمایز است و تاثیر بنیادی را در سیستم های تجاری به وجود آورده است(اسمیت،2004).

4- یکی دیگر از مطالعاتی که زمینه پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی صورت گرفته توسط شرکت مشاوره ای KPMG در سال 2000 و با عنوان آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی در سطح سازمان های دلوت فدرال کشور کانادا بود ه است که هدف این مدل کمک به سازمانها در ارزیابی توانمندی های آنها برای پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان است.که عواملی پون رضایت مندی مشتری ، رعایت حریم شخصی و پایش دستاوردها، پیش بینی پذیری و گزارش دهی از مهترین عوامل  لازم برای استقرار بیان می کند(کیتک دیس،2006).

5- مدلی دیگری که توسط داشگاه ملون کامجی ارائه شده است به نام بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نام گذاری شده است که از 9 بعد تشکیل شده و عبارتند از استراتژی ، سازمان و شایستگی ها، و مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرایند های ارزش شبکه، امنیت و حریم شخصی، سیستم ها، تکنولوژی، مالیات و قانون که این 9 بعد به ارزیابی آمادگی و بلوغ یک کسب و کار برای استقرار خدمات رسانی الکترونیک مثل فناوری RFID در یک سازمان می پردازند.

5-1فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

مسائل مدیریتی و زیرساخت سازمانی برای به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد

فرضیات فرعی:

1-   عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد

2-   مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

3-   وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

4-   مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم  به کارگیری RfID در زنجیره تامین نقش دارد.

5-   مسائل مربوط به یکپارچگی در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

6-   مسائل مربوط به امنیت در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

6-1اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد.RFID روشی برای شناسایی اتومایتک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به تگ(برچسب) است که برای شناسایئی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند . و از این طریق به بهینه شدن مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.بنابراین هدف اصلی این تحقیق را می توان بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین عنوان نمود.

7-1اهداف فرعی تحقیق

در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرایند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. و می تواند مدیریت زنجیره تامین را از ایجاد و پیگیری و توزیع محصولات، مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته اگاه سازد.

تمام سازمانها و موسسات می توانند از این فناوری برای بهبود فرایند های مدیریت زنجیره تامین از این فناوری بهره گیرند به شرطی که ابتدا به برری میزان آمادگی سازمان خود برای استقرار آن بپردازند و شرایط لازم مدیریتی و زیر ساختی را تامین سازنند.
8-1روش تحقیق :

روش انجام پژوهش از مهم ترین عواملی است که بر پژوهش و نتایج آن اثر می گذارد و غالبا به هدف تحقیق ، موضوع ، امکانات اجرای تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد. تحقیق توضیفی روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. این تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. در این روش محقق بدون اینکه دخالتی داشته باشد، نتایج عینی خود را از موقعیت گزارش می دهد و با بهره گرفتن از روش های مختلف به توصیف آن می پردازد.

با دقت در محتوای موضوع این تحقیق که بررسی علل عدم بکارگیری RFID در زنجیره تامین می باشد می توان در یافت که در قالب تحقیقات کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی جای می گیرد چرا که محقق در صدد است تا با گردآوری اطلاعات واقعی، به دنبال شناسایی عناصر موثر بر عدم بکارگیری RFID در بهبود زنجیره تامین می باشد.

9-1روش گردآوری اطلاعات

با توجه به اهداف تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده عملیات جمع آوری اطلاعات در هرتحقیقی باید صورت گیرد. بنابراین به طور کلی از دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده شده است.

رو ش کتابخانه ای:از این روش برای کسب اطلاعات مربوط به اصول کلی تحقیق همچون مفاهیم کلیدی و عملیاتی، طرح ضرورت ها ، بیان کاربردها و تشریح اهمیت استفاده شده است و منابعی چون کتابها ، مقالات و پایان نامه و متون دیجیتال کمک گرفته شده است.

مطالعات میدانی : با بهره گرفتن از این روش به جمع آوری مولفه های موثر بر آمادگی سازمان برای اسقرار فناوری RFID با بهره گرفتن از نظر کارشناسان و خبرگان استفاده شده است.

10-1ابزار گردآوری اطلاعات:

یکی از ابزارهای مهم در خصوص جمع اوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.که جهت جمع آوری داده های مورد نیز در خصوص مولفه های موثر بر آمادگی سازمان با بهره گرفتن از نظر نمونه آماری مورد بهره گیری قرار می گیرد.تا با تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخت.

تعداد صفحه :80

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147431]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com