می 6, 2021

دانلود پایان نامه : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده : مدیریت

گروه:  بازرگانی

پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مدیریت مالی

عنوان پایان نامه:

اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

استاد راهنما :

 جناب آقای دکتر مجید رستمی بشمنی 

استاد داور:

جناب آقای دکتر فاطمی نژاد

جناب آقای دکتر بهشتی

تابستان 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-6- روش تحقیق.. 4

1-7- قلمرو تحقیق.. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 6

1-7-3- قلمرو مکانی.. 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات كلیدی( نظری و عملیاتی ) 6

2-1- مقدمه. 10

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن. 10

2-2-1- تامین منابع. 11

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه. 12

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه. 12

2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه. 12

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 13

2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه. 15

2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی.. 15

2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه. 19

2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه. 22

2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی.. 23

2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی.. 24

2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25

2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد. 26

2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی.. 27

2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان. 27

2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی.. 29

2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی.. 29

2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل.. 30

2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل.. 30

2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان. 30

2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32

2-2-16-1- مزایا 32

2-2-16-2- مشکلات… 32

2-2-17- روش های تامین مالی.. 33

2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت… 33

2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران. 34

2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38

2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40

2-2-19-2- بانک های تجاری.. 40

2-2-19-3- وام های کوتاه مدت… 41

2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت… 41

2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی.. 41

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42

2-2-19-7- اعتبار تجاری.. 42

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات… 42

2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری.. 43

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

2-2-19-11- کارگزاری ها 43

2-2-19-12- شرکت های بیمه. 43

2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری.. 44

2-2-19-14- اوراق قرضه. 44

2-2-19-15- عرضه های خصوصی.. 45

2-2-19-16- کمک های دولتی.. 45

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی.. 47

2-2-21- تكنیک های تأمین مالی اسلامی.. 48

2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی.. 48

2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی.. 49

2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی.. 50

2-3- پیشینه تحقیق.. 51

2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی.. 51

2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی.. 54

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش پژوهش… 57

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق.. 57

3-4- مدل اجرایی پژوهش… 60

3-5- جامعه آماری.. 61

3-6- روش و حجم نمونه گیری.. 61

3-7- ابزار گردآوری داده ها 61

3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات… 62

3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62

4-1- مقدمه. 64

4-2- آمار توصیفی.. 64

4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 64

4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 65

4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری.. 66

4-3- دلفی فازی.. 67

4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS. 80

4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم. 80

4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم. 81

4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82

4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل. 83

4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل. 85

4-5-7-  شاخص شباهت… 86

5-1- مقدمه. 90

5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی.. 90

5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی.. 91

5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی.. 91

5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91

5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس… 91

5-5- محدودیت های تحقیق.. 92

5-6- پیشنهادات… 92

5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق.. 92

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

منابع. 94

پیوست پرسشنامه. 98

پیوست نرم افزاری.. 106

چکیده

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

کلید واژه

تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

 

1-1- مقدمه

شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم چون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است.

1-2- بیان مسأله

اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه است و تلاش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته است موثر واقع‌ شود. بدین ترتیب، ضمن آن که باید بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم نمودن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم است. نکته اصلی در این جا آن است که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم است که از روش های تامین مالی خرد استفاده شود تا مشکلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,1382). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی است(قطمیری و همکاران(1385). این در حالی‌است که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای  از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،1388). نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت(رضا،1384). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این میان لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده است(تقوی و زمانیان،1388). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،1389). به منظور بررسی روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست می بایست معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در ابتدا عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص نمودن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان صاحب نظر در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها استفاده خواهد شد. روش مورد استفاده در این تحقیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا با استفاده تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به بررسی دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.

1-3- ضرورت تحقیق

فروشگاه های زنجیره ای به عنوان سازمان های خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. در این راستا فعالیت مطلوب و موثر این فروشگاه ها می‌تواند در رشد بخش های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات اثرات مهمی بر جای گذارد. در سازمان ها و نظام های مالی هر کشور، تجزیه و تحلیل این جوامع با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و … صورت می گیرد، ضمن آن که تجربه وقوع بحران مالی اخیر و اثرات مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، لزوم توجه هر چه بیشتربه مقوله مدیریت منابع مالی و سرمایه ای در فعالیت های موسسات مالی آشکار ساخته است. منبع اولیه موسسات مالی از جمله فروشگاه ها آورده هایی است که توسط مشتریان خصوصی، دولتی و شرکتی در این فروشگاه ها با انواع مختلف به مقاصد مختلف قرار می گیرند. با توجه به این مورد می توان اهمیت منابع مالی را برای فروشگاه ها بیان نمود. از طرفی زمانی سازمان ها و موسسات مالی می توانند به اهداف خود نایل آیند که توان جذب این منابع را داشته باشند. امروز در کلیه سازمان های کشورمان که با پول سروکار دارند، با انواع چالش های مختلفی رو به رو می باشیم. چالش هایی از جمله تحریم منابع و مواد مصرفی. با این وجود به نظر می رسد که در این شرایط یکی از روش هایی که می تواند به بهبود ساختار مالی فروشگاه ها کمک ویژه ای کند، بررسی روش های تأمین مالی به منظور انتخاب بهترین روش می باشد. مطالب فوق ضرورت تحقیق را تأیید می کند.

1-4- اهداف تحقیق

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس میزان اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

1-5- سوالات تحقیق

روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟

– رتبه بندی روش های جذب منابع تأمین مالی در فروشگاه های زنجیره ای با بهره گرفتن از روش AHP TOPSIS به چه صورت می باشد؟

1-6- روش تحقیق

تحقیق حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا 1382). هم چنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمار آورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر، شئ یا مطلب چگونه است و به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتقا بین متغیر ها را بررسی می نماید. روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی است که از ‌زیر مجموعه های تحقیق توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و برنامه ریزان فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران تشکیل می دهند. مدل مفهومی این تحقیق در شکل زیر ارائه شده است.

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147420]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com