ژانویه 23, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش در سازمان

خلق ارزش از دارایی های نامشهود سازمان.
Keran
2013
فرآیندی که اطلاعات و دارایی های ذهنی را به ارزش های ماندگار تبدیل می کند.
3-2 تاریخچه مدیریت دانش
مدیریت دانش از اواخر دهه 1970 مطرح گردید. در اواسط دهه 1980 و با آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی، اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه نظام مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته می شد و مفاهیمی چون « فراهم آوری دانش»، «مهندسی دانش»، «نظام های دانش محور» و مانند آن رواج یافت. در اواخر دهه 1980 سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش در مجلات حوزه های مدیریت، تجارت، علوم کتابداری و اطلاع رسانی را می توان مشاهده کرد. در همین دوران کتاب های مربوط به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهه 1990 فعالیت گسترده سازمان های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه 1990، تحرک تازه ای به حوزه مدیریت دانش بخشید. شبکه بین المللی مدیریت دانش در اروپا و مجمع مدیریت دانش ایالت متحده آمریکا فعالیت های خود را در شبکه اینترنت گسترش دادند. در سال 1995 اتحادیه اروپا طی برنامه ای به نام «اسپریت» بودجه قابل ملاحظه ای را برای اجرای طرح های مدیریت دانش اختصاص داد.
به تدریج شرکت های بزرگی مانند «ارنست و یانگ»، « بوز آلن» و « همیلتون» و ده ها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه مدیریت دانش شدند. اکنون مدیریت دانش در سال های آغازین قرن 21 برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. شرکت های بزرگ اروپایی از سال 2000 به بعد حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده اند(حسن زاده، 1386).
جدول 2-2: گاه شمار مدیریت دانش (حسن زاده ،1386)

زمان
روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش
دهه 1970
مدیریت دانش مطرح شد .
دهه 1980
بر اهمیت مدیریت دانش افزوده شد و انتشارات مدیریت دانش سیر صعودی یافت.
اول دهه 1990
فعالیت شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت یافت.
اواسط دهه 1990
شبکه های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد.
اواخر دهه 1990
مدیریت دانش در زمره فعالیت های تجاری سازمان ها درآمد.
هزاره سوم
سازمان های بزرگ اروپایی حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص دادند.
4-2 مدل های مدیریت دانش
مدیریت دانش موضوعی پیچیده و پویاست، موفقیت مدیریت دانش مستلزم نگرشی سیستمی است که کلیهی عوامل و اجزاء و فرآیندهای مدیریت دانش را مدنظر قرار دهد (ابطحی و صلواتی ،1385). سیستم مدیریت دانش پیاده سازی شده باید بین افراد ارتباط برقرار کند بطوری که آن ها را قادر سازد تا باهم فکر کنند و در جهت تسهیم اطلاعات و دیدگاه ها و تجاربی که برای شرکتشان مفید است زمان صرف کنند (Mladkova,2012). بسیاری از سازمان ها بر این باورند که دانش مهمترین دارایی آنهاست، اما در عمل کمتر به آن پایبندند. یکی از دلایل عمدهی این امر آن است که سازمان ها نمی دانند که چگونه به سراغ مدیریت دانش بروند. برای این منظور در این قسمت مدل های مختلف مدیریت دانش مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس نگرش و رویکردی که صاحبنظران نسبت به مدیریت دانش اتخاذ کرده اند، مدل های مختلفی شکل گرفته اند (ابطحی و صلواتی ،1385).می توان علت اختلاف در تعاریف و مدل های مدیریت دانش را در نوع پارادایم حاکم بر دانش دانست. یک پارادایم محاسباتی است که سیستم محور و تکنولوژی محور بوده و تنها از دانش آشکار به صورت مکانیکی و ایستا جهت بهینه سازی استفاده می کند و پارادایم دیگر، پارادایم ارگانیکی بوده که با توجه به ابعاد اجتماعی- سازمانی خود، تنها انسان محور بوده و به صورتی پویا و با استفاده از دانش صریح و ضمنی به دنبال حداکثر سازگاری می باشد(Hazlett et al ,2011). اثربخشی هرکدام از این مدل ها به موقعیت و جایگاهی بستگی دارد که سازمان در آن قرار گرفته است (ابطحی و صلواتی ،1385).
1-4-2 مدل هفت سی
این مدل توسط انجمن بهره وری و کیفیت آمریکا در سال 1996 ارائه گردیده است و بر مبنای هفت واژه که حرف اول آن ها «C» است، بنا شده است و از این رو با نام مدل « هفت سی» شناخته می شود. اجزاء این مدل به شرح زیر است:
خلق و ایجاد دانش
در دام انداختن (مقید کردن : تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آن ها )
بسط و تسهیم : تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران
همکاری : تبادل دانش در سطح عمومی
مصرف کردن : استفاده تمامی دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم
مبادله و ارتباط :کمک به دیگران برای توجه به دانش و فایده دانش خارجی و بیرونی که ارزش فراگیری دارد
فرهنگ : بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان (اعرابی و موسوی ،1389)
2-4-2 مدل شش گانه استیو هالس
این مدل استراتژی های شش گانه ای را به شرح ذیل ارائه کرده است:
جستجوی دانش جدید: در این مرحله مدیریت دانش باید در حوزه های مختلف، دنبال دانش جدیدی بگردد. این حوزه ها می توانند در درون سازمان یا بیرون از آن باشند.
ایجاد دانش و یادگیری: یکی از استراتژی های مهمی که این مدل ارائه می دهد، ایجاد دانش از طریق یادگیری است.
ذخیره سازی: اگر ساز و کاری مناسب برای نگهداری دانش وجود نداشته باشد، بخش عظیمی از آن به مرور از بین خواهد رفت.
توزیع: اجرای موفق این استراتژی تا حدود زیادی به فرهنگ یک سازمان بستگی دارد، اگر توزیع دانش در یک فرهنگ مورد تأکید قرار نگرفته باشد، تلاش های مدیریت دانش با شکست مواجه خواهد شد.
حذف دانش زائد (دور ریختن): تصور گذشتگان بر این بود، که هر چه اطلاعات انسان بیشتر باشد راه حل های بهتری را تدوین خواهد نمود. امروزه این تصور مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا اطلاعات زیاد الزاماً باعث بهبود راه حل ها و تصمیمات نمی شود. بلکه اطلاعات و دانش های صحیح و به هنگام مورد تأکید است.
این استراتژی بر حذف دانش ها و همچنین نگرش های قدیمی و مخرب تأکید دارد. در مدیریت دانش تغییری مدنظر می باشد که در راستای اهداف سازمان باشد، لذا دانش های نامناسب و مخرب می توانند مسیر این تغییر را عوض کنند.
به کارگیری: دانش به خودی خود ارزشمند نیست. زمانی ارزشمند خواهد بود که به کار گرفته شود ،دانشمندی که از دانش خود هیچ گونه استفاده ای نمی کند قطعاً دانش وی برای دیگران هیچ ارزشی نخواهد داشت. (Hales,2001)
حذف دانش زائد
جستجوی دانش جدید

ایجاد دانش و یادگیری
بکارگیری
ذخیره

توزیع

شکل 1-2: مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش ((Hales,2001

3-4-2 مدل رن جانستون
این مدل، به کار گیری مدیریت دانش را با توجه به در نظر گرفتن دو عامل میزان پیچیدگی کار و میزان تعاملات مورد نیاز برای انجام آن کار عملی می داند. این مدل، فعالیت های موجود در سازمان را به چهار دسته تقسیم می کند که ویژگی های آن ها به شرح زیر است:
ویژگی های فعالیت نوع اول :
رویه های استاندارد، اتکای زیاد به فرآیندها، متدولوژی رسمی و فرآیندهای ارتباطی قوی
ویژگی های فعالیت نوع دوم :
مهارت های هدفمند، آموزش های رسمی، رویه های استاندارد، روتین بودن کار و حداقل وابستگی از شاخص های عمده این نوع فعالیت است. تمام دانش در این نوع فعالیت ها کد گذاری شده و به شکل صریح وجود دارد.
ویژگی های فعالیت نوع سوم :

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکراری نبودن، نیاز به افراد متخصص، تعاملات محدود با طیف خاصی از کارکنان و تشکیل تیم های تخصصی حول محورهای مشخص از جمله شاخص های عمده گونه سوم است.
ویژگی های فعالیت نوع چهارم :
چالشی بودن فعالیت ها، روتین نبودن، نیاز به تخصص های وسیع، وابستگی زیاد، نیاز به کار تیمی و فرآیندهای ارتباطی قوی از جمله ویژگی های عمده این سطح به شمار می روند. متصدیان انجام این فعالیت ها از دانش نهفته زیادی برخوردارند. مبادله دانش های نهفته از طریق تشکیل تیم های متعدد، برگذاری کارگاه ها و سمینارها صورت می گیرد. سیستم های یادگیری، خلاقیت و جستجوی دانش از اجزای تفکیک ناپذیر این فعالیت ها به شمار می روند (Johnston,2000:6-10).
4-4-2 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران
این مدل تحلیلی در سطوح چهارگانه ای صورت بندی شده است. سطح اول مدل تحلیلی ادعا می کند، عوامل سازمانی بر مدیریت دانش اثر مستقیم می گذارند. در سطح دوم تحلیل این ادعا مطرح شده است که شهروندان دانشی از طریق تحت تأثیر قرار دادن عوامل سازمانی بر مدیریت دانش اثر می گذارند. همچنین در سطح سوم، این ادعا مطرح است، که عوامل محیطی از طریق تحت تأثیر قرار دادن عوامل سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران اثر می گذارند. در نهایت در سطح چهارم، تأثیرگذاری عوامل مختلف بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران به تصویر کشیده شده است ( ابطحی و صلواتی ، 1385).
( ابطحی و صلواتی ، 1385)

5-4-2 مدل چارچوب ستونهای مدیریت دانش
این مدل شامل سه ستون اصلی و چهار فرآیند برای مدیریت دانش می باشد.
ستون 1: جستجو و طبقه بندی دانش و فعالیت های مرتبط، آشکار سازی کد بندی و سازماندهی دانش
ستون 2: تعیین و ارزیابی دانش و فعالیت های دانش محور
ستون 3: هماهنگی فعالیت های دانش محور، در دست گرفتن، استفاده و کنترل دانش، تقویت و انتشار دانش
فرآیندها: ایجاد،‌ آشکار سازی، استفاده و انتقال( Wigg ,1993 )
6-4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص هایKMC در اثر بخشی مدیریت دانش
این مدل دو دیدگاه برای قابلیت های مدیریت دانش به منظور پیاده سازی اثر بخش مدیریت دانش را بیان می کند:
دیدگاه منبع محور که بر تکنولوژی، ساختار و فرهنگ تأکید دارد.
دیدگاه دانش محور که بر مهارت،‌ یادگیری و اطلاعات تأکید دارد.
در این مدل شاخص های دو دیدگاه منبع محور و دانش محور ترکیب شده و سپس بر روی فرآیند مدیریت دانش تأثیر گذاشته و آن هم در نهایت بر اثر بخشی مدیریت دانش تأثیر می گذارد (Aujirapongpan,2010)
7-4-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش
این مدل توسط پروبست، روب و رمهاردت (2002) ارائه گردید. با توجه به جنبه های کاربردی این مدل آن را به عنوان مدل نسبتاً کاملی که نکات مثبت همهی مدل ها را تقریباً در بر می گیرد مورد توجه بیشتر قرار می دهند. طراحان مدل یاد شده، مدیریت دانش را به صورت سیکل دینامیکی می بینند که در چرخش دایم است. مراحل این مدل شامل هشت جزء متشکل از دو سیکل؛ درونی و بیرونی است.
سیکل درونی به وسیله بلوک های شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد و نگهداری از دانش ساخته می شود.
سیکل بیرونی شامل بلوک های اهداف دانشی و ارزیابی آن است .
کامل کننده این دو سیکل بازخور است. شکل 5-2 اجزاء مذکور را نمایش می دهد.
شناسایی دانش
نگهداری دانش
هدف های دانش
ارزیابی دانش
تسهیم دانش

استفاده از دانش

کسب دانش

توسعه دانش

شکل 2-1: مدل سنگ بنای مدیریت دانش (Probst et al,2000)

در ادامه خلاصه ای از مدل های ارائه شده در زمینه مدیریت دانش طی سال های مختلف در جدول (3-2) ارائه گردیده است:
مدل
محقق
جدول 3- 2 : مدل های مختلف مدیریت دانش
عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)
مدل مارپیچی دانش
Nonaka (1994 )
بررسی کارکرد متقابل بین دانش صریح و ضمنی همزمان با توسعهی آن ها در سطح هستی شناسی- گسترش دانش سازمانی از سطح فردی، با کمک توسعه انجمن های کارکردی
مدل انتقال دانش
Nonaka& Tackeuchi
(1995)
فرآیند های انتقال دانش:
– اجتماعی سازی (پنهان به پنهان) : انتقال دانش پنهان از فردی به فرد دیگر
– بیرونی سازی (پنهان به آشکار): تبدیل دانش پنهان به آشکار مثل سمینارها
– ترکیب (آشکار به آشکار): حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش آشکار گروهی
– درونی سازی ( آشکار به پنهان) : نهادینه کردن دانش آشکار جمعی بدست آمده در سازمان
مدل مدیریت دانش سازمانی
Andersen & APQC(1996)
فرآیندها: ایجاد، تشخیص،‌ جمع آوری،‌ جذب، سازماندهی ، کاربرد و تسهیم
درکنار چهار چوب توانمند ساز: رهبری، فرهنگ، فناوری، اندازه گیری
مدل چرخه دانش
Meyer& Zack (1996)
مراحل :کسب، پالایش، ذخیره سازی/ بازیابی، توزیع، و نمایش/ به کارگیری
آن ها به این چرخه به عنوان پالایشگاه دانش نگاه می کردند.
چارچوب مراحل مدیریت دانش
Venderspek & spijkervet (1997 )
فرآیندها: مفهمومی سازی،‌ انعکاس، اقدام و بازنگری با تأثیر از توسعهی داخلی و خارجی
مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کنندگان مدیریت دانش
O’dell& Grayson (1998)
فرآیندها‌: ‌ایجاد و شناسایی،‌ جمع آوری، سازماندهی،‌ توزیع،‌ تطبیق و بکارگیری دانش
فراهم کنندگان: رهبری، فرهنگ، تکنولوژی، سنجش و اندازه گیری دانش
مدل هشت فرآیندی دانش
Beckman
(1999)
فرآیندها: شناسایی کردن،‌ تسخیر کردن،‌ انتخاب کردن،‌ پخش کردن، به کاربردن،‌ ایجاد کردن و تجارت کردن
مدل زنجیره ارزش دانش
Lee & Yang (2000)
فرآیندها: ‌کسب و نوآوری، حمایت،‌ یکپارچگی و توزیع
زیر ساخت های دانش: ارتباط با مشتری و تأمین کننده، ظرفیت ذخیره دانش، ‌استخدام افراد دانشی و مدیریت ارشد.
مدل چهار بعدی
Tannembaum & Alligar (2000)
ابعاد : اشتراک دانش،‌ دسترسی به دانش، تلفیق دانش، کاربرد دانش
مدل مرحله ای پیاده سازی مدیریت دانش
Lee & Kim(2001)
فرآیندها: نوآوری،‌ تکثیر، مجتمع سازی و شبکه شدن
چرخه حیات دانش
Shaw & Sheehan
(2002)
دانش در طول منحنی طی چهار مرحله پیشرفت می کند.
خلق، آماده سازی، انتشار، تجاری سازی
ادامه جدول 3-2: مدل های مختلف مدیریت دانش

مدل
محقق
عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)
مدل مدیریت دانش فیرید برای دولت
Frid(2003)
در 5 سطح متوالی:
آشوب دانش: درک و پیاده سازی اهداف، چشم اندازها و شاخص های مدیریت دانش
آگاهی از دانش: به کار گیری و حمایت از اهداف و چشم اندازهای مدیریت دانش بخشی
تمرکز بر دانش: شروع تمرکز بر فعالیت های جدید
مدیریت دانش: نهادینه سازی اقدامات و ارزشیابی دارایی های فکری
مدل ارزیابی مدیریت دانش
Oztemel & Aslankaya (2004)
سطح استراتژیک: استراتژی دانش- فرهنگ دانش
سطح فنی: برنامه ریزی دانش- زیر ساخت دانش
سطح عملیاتی: نظارت و بهبود دانش
سیستم مدیریت دانش HLI
Abdullah et al(2005)
عناصر: استراتژی های مدیریت دانش، منابع انسانی، ‌بستر فرهنگی، ساختار سازمانی،‌ فرآیندها ( شناسایی،‌ سازماندهی، دستیابی به دانش، به اشتراک گذاری دانش، حفاظت از بنیان دانش، فعالیتهای محیط ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *