دانلود پایان نامه ارشد درباره خلاقیت سازمانی

دانلود پایان نامه

عالی در سرتاسر تلاشهای مدیریت دانش است. یعنی، نوعی تغییر پارادایمی در فلسفهی مدیریت عالی مورد نیاز است. مدیریت باید به جای اصرار بر کنترل کارکنان بر تعهد، قابلیت اطمینان و اعتماد به آنان تأکید کند (Oliver & Kandadi, 2006).
اَمبیل (1999و 1996) این ایده را مطرح میکند که وظیفهی اولیهی رهبران ایجاد جو و محیطی مطلوب است که هر یک از اعضای سازمان بتوانند در آن ایدههای جدید خلق کنند، دانش را توسعه دهند و به روز کنند. ابتکارات را عملی کنند و عملکرد شرکت را بهبود دهند، به نحوی که ارتباط منظم بین رهبران و کارکنان میتواند به وسیلهی اکتساب دانش تسریع شود (Girdauskiene & savaneviciene, 2012).
چالش اکثر رهبران ایجاد نوعی ظرفیت در دیگران از طریق ایجاد فضایی است که در آن، خلق و تسهیم دانش تشویق میشود. اشخاص در طی فرآیند خلق دانش از طریق تجارب و تصورات شخصیشان، دانش و ایدههای جدید ایجاد میکنند. این دانشها را میتوان در تیم با دیگران تسهیم نمود. رهبران از طریق ایجاد جوی که پذیرای ایدههای جدید است کارکنان را به تسهیم ایدههایشان تشویق میکنند. کارکنان در زمانی که توسط مدیران قدردانی شوند، یا در شرایطی که تسهیم دانش بخشی از فرآیند ارزشیابی عملکردشان باشد یا در زمانی که پاداشهای مالی و غیرمالی جهت تسهیم برای آن ها تدارک دیده شود با احتمال بیشتری به تسهیم دانش ترغیب میشوند (Heibler, 1996).
پیکرینگ و ماتسون (1992) پیشنهاد میکنند که پارادایم جدید مدیران را به این باور میرساند که کارکنان میخواهند بخش مهمی از سازمان باشند، برای انجام خوب کار میتوان به آن ها اعتماد نمود و اینکه آنان توانا، خلاق و نوآور هستند. آن ها معتقدند که سبک رهبری جدید دربردارندهی بینش عمیقتر، مدیریت سطح خرد کمتر، حمایتگر و کمتر جهتدهنده، آموزنده و کمتر کنترلکننده، تیممحورتر با تمرکزی برنده- برنده و مسئولیت تیمی بیشتر و فعالیت فردی کمتر است. آن ها بر یادگیری و ارتباط جهت کمک به تعریف چشمانداز، اهداف، نقشها و مسئولیتهای واضح و شفاف رهبری مدیریت عالی تمرکز میکنند.
بسیاری از اندیشمندان معتقدند که ابراز خصوصیات رهبری مثبت و سازنده در سطوح مختلف مدیریت، از مهمترین الزامات ایجاد فرهنگ دانشی در سازمان ها است (Oliver & Kandadi, 2006).
طبق نظر داونپورت و همکاران (1998) تعهد و رهبری مدیریت عالی، اساسیترین عامل موفقیت پروژه مدیریت دانش است (Heibler, 1996).
پولیتیس (2001) معتقد است که در میان انواع سبکهای مختلف رهبری، سبکی که شامل تعاملات انسانی و تشویق افراد به مشارکت و تصمیمگیری است، دارای بیشترین اثر بر مدیریت دانش ،بالاخص فرآیند کسب دانش دارد. او مهمترین شاخصهای رهبری برای کسب دانش را درک مشکلات و ایجاد ارتباطات، ویژگیهای شخصی رهبری، کنترل، مذاکره و قدرت سازماندهی میداند (Politis, 2001).
وان بارن (1998) حمایت مدیریت ارشد را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل برای خلق و تسهیم موفقیتآمیز دانش در سازمان شناسایی نموده است (Heibler, 1996).
سینگ (2008) در تحقیق خود راجع به نقش رهبری در مدیریت دانش در شرکتهای نرمافزاری به این نتیجه رسید که سبکهای دستوری و حمایتیرابطه منفی معناداری با اقدامات مدیریت دانش داشته و سبکهای مشاورهای و تفویضی بیشترین و مثبتترین رابطه را با اقدامات مدیریت دانش دارند. (singh,2008)
گوه (1998) خاطر نشان میکند که خلق مؤثر دانش بدون توانمندسازی کارکنان و تعهد قوی رهبر به سازمان امکانپذیر نمیباشد. به زعم وی مدیران عالی می بایست:
دانش کافی داشته باشند.
پیشبینی واقعگرایانهای از نتایج مدیریت دانش داشته باشند.
با کارکنان ارتباط داشته باشند.
توانایی هماهنگسازی علایق مختلف واحدهای وظیفهای درگیر در فرآیند اجرای مدیریت دانش را داشته باشند (ابطحی و خیراندیش، 1390).
کانگاس (2009) در تحقیق خود در صنعت حملونقل با ذکر اینکه اولین قدم و مهمترین قدم برای مدیریت دانش و خلق موفق دانش، توجه به افراد است، مهمترین اقدام رهبر را شناسایی نوع فرهنگ مناسب برای پیادهسازی مدیریت دانش میداند (Kangas, 2009).

مطالعهای که توسط اندرسون و انجمن کیفیت و بهرهوری آمریکا انجام شد، نشان داد یکی از حیاتیترین دلایل عدم توانایی سازمان ها جهت استفاده اثربخش از دانش، فقدان تعهد رهبر عالی برای تسهیم دانش سازمانی است و دلیل دیگر کم بودن الگوهای نقش بود که رفتارهای مطلوب را به نمایش گذارند (Heibler, 1996).
جایا سنگام و همکارانش (2010) نیز به رابطه انواع قدرت رهبری با فرآیندهای مدیریت دانش پرداختند. آن ها دریافتند که قدرت تخصصی و مبتنی بر دانش، اثر مثبتی بر کسب و توزیع دانش داشته و قدرت مشروع، مانع از اقدامات کسب دانش خواهد شد (Jayasingam et al, 2010).
ویتالا (2004) رهبری دانش را فرآیندی میداند که طی آن رهبر، کارکنان را در شناخت و یادگیری فرآیندهای لازم جهت تحقق اهداف سازمان یاری میدهد (Viitala, 2004:8).
چینینگ لانگ (2001) در مطالعات خود مسائل مدیریتی مرتبط با دانش سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر وی مدیران برای دستیابی به جایگاه رهبری دانش در سازمان باید گشودگی و اعتماد را از ارزشهای اصلی خود قرار دهند. از تیمها حمایت کنند و شکلگیری فرهنگ مشوق نوآوری، یادگیری و تسهیم دانش را مورد حمایت قرار دهند. بر این اساس مدیران دانشپرور باید سازمان را به صورت جامعهای انسانی ببینند که قادر است اطلاعات حاصل از سیستمهای تکنولوژی را جهت خلق مفاهیم جدید بهکار گیرد. به این ترتیب مدیران به جای تأکید برروش های کنترلی و نیزشیوه های معمول انجام کار، زمینه را برای شناختروش های جدید انجام امور آماده میسازند (Chinyinglang, 2001:50).
تئوری رهبری تحولآفرین چشمانداز مفیدی برای درک چگونگی تأثیر رهبران بر مدیریت دانش سازمانی فراهم میکند. رهبری تحولآفرین یکی از مناسبترین سبکهای رهبری برای سازمانهای دانشی است. مؤلفههای تئوری رهبری تحولآفرین تناسب خوبی با فرآیند مدیریت دانش دارد. کارکنان در زمانی که دارای آزادی برای ایجاد ایدههای جدید، تسهیم آن ها با همکارانشان و آزمون ایدههای جدیدشان هستند، بهرهورترند (Sosik, 1997:465).
رهبری تحولآفرین میتواند تأثیر مثبتی روی انتقال و تسهیم دانش داشته باشد (Girdauskeine & savaneviciene, 2012).
رهبری تحولآفرین محیطی را ایجاد میکند که موجب خلق دانش، حفظ، تسهیم و بهرهبرداری از آن میشود. رهبران تحولآفرین منبع کلیدی نفوذ بر فرهنگ سازمانی هستند. از طریق ایجاد و حفظ نوعی فرهنگ و جو سازمانی که تلاشهای خلاق را ترویج و انتشار یادگیری را تسهیل میکند، رهبران میتوانند خلاقیت سازمانی را ارتقاء دهند. بهطور خاص، با استفاده از کاریزما، تحریک ذهنی و توجه فردی به کارکنان رهبران تحولآفرین کارکنان خود را به خلق و تسهیم دانش برمیانگیزانند (Bryant, 2003:4).
در مطالعهای که توسط پولیتیس انجام شد، یافتههای تحقیق نشان داد که برخی از عوامل رهبری تحولآفرین اکتساب و انتقال دانش را ممکن میسازد (ابطحی و خیراندیش، 1390: 203).
بهطور خلاصه نقش رهبر در شکلدهی شرایط مطلوب برای انتقال و تسهیم دانش در سازمان ها به دو شکل میتواند بروز پیدا کند: رسمی و غیررسمی.
نقش رسمی رهبر از طریق موارد زیر ایفا میشود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گسترش تکنولوژی مناسب برای انتقال دانش (اینترنت، پروتالها، پایگاههای داده، بانکهای اطلاعاتی)
ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای انتقال و تسهیم دانش (گروههای کاری، سلسله مراتب کمتر، تفویض اختیارات)