می 11, 2021

دانلود پایان نامه آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان : آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A )

رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان:

« آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

طی 24 سال اخیر( 1368 الی 1391 )»

 

استاد راهنما:

دكتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور

دكترحمیدرضا رضایی كلید بری

مهر1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان. صفحه

چکیده. 1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3 1-2) بیان مسئله 3

1ـ٣) اهمیت پژوهش 14

1-4) هدف پژوهش 15

١ـ5) بکارگیری سوالهای پژوهش 16

1-6) تعاریف عملیاتی و مفهومی 16

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 19

2-2) مدیریت زنان 19

2-3) اسلام و مدیریت زن‏ 20

2-4) زنان در عرصه مدیریت 21

2-5) زنان مدیر در جامعه امروز 26

2-5-1) زنان مدیر در آمارهاى موجود 27

2-5-2) آمار جهانى‏ 30

2-6) وضعیت مدیران زن در جامعه ایران 30

2-6-1) حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 33

2-7) زنان ، مدیریت و توسعه 34

2-8) زن و شأن مدیریت 38

2-9) رهبری زنان 38

2-10) تفاوت های مدیریتی زنان و مردان 39

2-11) تفاوت سبک های رهبری زنان و مردان 40

2-11-1) تعریف سبک 40

2-12) انواع سبک مدیریتی زنان 40

2-12-1) دیدگاه زیست شناسی 41

2-13) رویکرد جنسیت و مدیرت 42

2-14) عدم تساوی در ارتقای شغلی زنان 43

2-15) سابقۀ حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 45

2-16) تاریخچه ای از سیرة مسلمین در باره مشاركت زنان در امور سیاسی 46

2-16-1) نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام 50

2-16-2) نقش زنان در تاریخ صدر اسلام 50

2-17) شایستگی زنان برای فعالیت سیاسی و عهده دار شدن مسؤولیت های سیاسی 51

2-18) میزان مشارکت زنان در رده های مدیریتی 52

2-19) چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏ 55

2-20) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت 57

2-20-1) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان درسطوح مدیریت‏ 57

2-20-2) ضرورت مشارکت زنان‏ 58

2-20-3) تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها‏ 60

2-20-4) سقف شیشه ای‏ 62

2-20-5) موانع مشارکت زنان‏ 62

2-20-6) شکستن سقف شیشه ای‏ 66

2-20-7) راه های شکستن سقف شیشه ای ‏ 67

2-21) مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها ‏ 68

2-22) زنان در ارتباط، با مهارت ها ‏ 70

2-23) ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن ‏ 71

2-24) نگرش ها درباره پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ‏ 74

2-25) زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏‏ 82

2-25-1) راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏‏ 85

2-25-2) دیدگاه نهادگرا ‏ 87

2-25-3) دستاوردهاى مدیریت زنان‏‏ 87

2-26) سطوح مدیران‏ 88

2-26-1) مدیران عملیاتی (زنان)‏ 88

2-26-2) مدیران میانی (زنان)‏ 89

2-26-3) مدیران عالی (زنان)‏ 90

2-27) بررسی موانع پیشرفت زنان در سازمان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ‏ 91

2-28) بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت‏ 93

2-29) بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر ‏ 100

2-29-1) تفکیک جنسیتی آموزشی‏ 106

2-29-2) قوانین ناظر بر خانواده‏ 108

2-29-3) قوانین کار‏ 108

2-29-4) تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه‏ 109

2-29-5) عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران‏ 109

2-29-6) حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه‏ 110

2-29-7) تفکیک جنسیتی ‏ 111

2-29-8) کاهش سن ازدواج‏ 111

2-30) راهکارهای افزایش مشارکت زنان‏ 112

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) جامعه آماری 117

3-2) نمونه آماری 117

3-3) روش پژوهش 117

3-4) ابزار تحقیق 118

3-5) روش گردآوری اطلاعات 118

3-6) روش های آماری و تحلیل اطلاعات 119

 

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 121

4-2) توصیف پاسخ سوالات پرسیده شده از پاسخ دهندگان 122

4-3) آزمون سوال های تحقیق 135

 

فصل  پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) بیان مجدد مساله 141

5-2) نتیجه گیری(یافته ها) 144

5-3) بحث و نتیجه گیری 148

5-4) پیشنهاد برای پژوهش های آینده 148

5-5) محدودیت 149

منابع و ماخذ 150

 

فهرست جداول

 

جدول4-1) توصیف موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122

جدول4-2) توصیف راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124

جدول4-3) توصیف موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126

جدول4-4) توصیف مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128

جدول4-5) توصیف کارایی (عملکرد) مدیران زن 129

جدول4-6) توصیف وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130

جدول4-7) توصیف وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131

جدول4-8) توصیف وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132

جدول4-9) توصیف زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133

جدول4-10) توصیف استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134

جدول4-11) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع زنان در پست های مدیریت اجرایی 135

جدول4-12) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت 136

جدول4-13) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت 137

جدول4-14) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت 1

 

فهرست نمودار

نمودار4-1) نمودار میله ای موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122

نمودار4-2) نمودار میله ای راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124

نمودار4-3) نمودار میله ای موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126

نمودار4-4) نمودار میله ای مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128

نمودار4-5) نمودار میله ای کارایی (عملکرد) مدیران زن 129

نمودار4-6) نمودار میله ای وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130

نمودار4-7) نمودار دایره ای وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131

نمودار4-8) نمودار میله ای وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132

نمودار4-9) نمودار میله ای زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133

نمودار4-10) نمودار میله ای استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134

 

 

 

فهرست اشکال

 

شکل2-1) تعبیر نادرست مدیریت مبتنی بر جنسیت در اذهان عمومی 25

 

 

چكیده

در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند و دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهره وری جامعه هستند ، حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه این اندازه ناچیز است . لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت چیست ؟ ؛ این پژوهش که با هدف احصا موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به شیوه توصیفی- پیمایشی و اسنادی انجام گرفته است با جمع آوری 42 پرسشنامه معتبر از میان مدیران استان گیلان به این نتیجه دست یافت که 22 درصد مدیران استان خانم هستند و 5/32%  دستگاه های اجرایی استان از مدیر زن بهره می جویند. مهمترین عوامل موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به عامل سیاسی، فرهنگی، سازمانی، عامل فردی اقتصادی اختصاص یافته است. و در سایر عوامل به مذهبی ، عدم قدرت تصمیم گیری  نیز اشاره داشته اند.

کلید واژه : مدیریت ، زنان ، موانع ، ارتقاء

تعداد صفحه : 176

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151402]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com