ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

طی مسافت کندبه مقصدبنی اسرائیل می‌رفتم مردی به من رسیدبه من الهام شدکه او خضراست.به اوگفتم به خداقسم بگو تو کیستی؟ گفت: برادرِ تو، خضرهستم.گفتم اندرشافعی چه گویی؟ گفت: او از اوتاد می باشد.گفتم ابن حنبل چگونه می باشد؟ گفت: او ازصدّیقان می باشد.گفتم در ارتباط با بُشرچه می‌گویی؟ گفت: مثل بشر بعد از او ولیی نبود».[1]

7-2-2.رؤیت ابلیس

شیخ الاسلام قم درباب رؤیت ابلیس از سوی بزرگان این طایفه نیزمواردی ازعطارذکرکرده مانند؛ یکی ازاکابرطریقت گفت درروم بودم در جمعیت باطنی وحضوری، ناگاه ابلیس را دیدم که ازهوا درافتاد.گفتم ای لعین این چه حالتی می باشد وتو راچه رسیده؟ گفت: درنیشابور بودم این ساعت محمدبن اسلم درمتوضّا تنحنحی بکرد من ازبیم، خود را اینجا انداختم، نزدیک بودکه ازپای درآیم.[2]اینچنین نقل قولهای بدون سند نمی‌تواند مستمسک محکمی برای مخالفین تصوف به حساب آید.

7-2-3.کرامات رابعه

عطار ازرابعه عدویه که شاگردحسن بصری بوده وصومعه نشین شده، کراماتی بس عظیم نقل کرده می باشد.ازجمله اینکه؛ «ابراهیم ادهم به مکه رفت درحالی که کعبه را ندید گمان کردکه قصوری در دیده اش واقع شده.پس نداشنید که دیده ات قصور ندارد بلکه کعبه به استقبال ضعیفه رفته یعنی رابعه»[3].همچنین عطار در تذکره نقل کرده که رابعه واستادش حسن بصری را درکنار فرات اتفاق واقع گردید.حسن سجاده برآب انداخت ونمازگذارد و رابعه سجاده را برهوا انداخت و نمازگذارد و درعرض هفت سال غلطان غلطان به عرفات رفت.[4]

همچنین داستانی که عطار از ابراهیم شیبانی که او از اکابر اولیای طریقت اهل سنت می باشد، نقل می‌کند چهل سال در زیرهیچ سقفی نخوابیدم، مگردر زیرسقف بیت المعمور.یکبار درحمام آبی بر خود گذاشتم جوانی زیرا ماه از زاویه حمام آواز داد که تا چند آب برظاهر پیمایی، یکبارآب درباطن فرو گذار.گفتم با این زیبایی، ملکی یاجنّی یاانس؟گفت هیچکدام.من آن نقطه زیربای بسم الله هستم.[5]

هر مریدی کـــان اوبودی عجــب          هم نیاســـود از ریاضت روز و شـب

هم اقدام هم علم با هـم یار داشت       هم عیان هم کشف و هم اسرار داشت

[1].نصیحه الکرام ،نسخه شماره (10369)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ46.ر.ک:رجم الشیاطین،برگ61.

[2].همان،برگ50.

[3].رجم الشیاطین،برگ72.

[4].نصیحه الکرام،برگ 53.

[5].همان،56.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف