ژانویه 19, 2021

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

ذاتا ناشی از آتش می باشد ، تصور معنا هم ذاتا مسبب از تصور لفظ می باشد ؟ یعنی آیا خداوند در عالم تکوین چنین ارتباطی را قرار داده می باشد وعامل خارجی در پیدایش این ارتباط دخلی نداشته می باشد ؟ ویا اینکه واضع هر لغتی چنین ارتباطی را بین الفاظ ومعانی ایجاد کرده می باشد ؟ وبر فرض که واضع سببیت را اعتبار کند ، آیا مجرد اعتبار او معجزه می کند ویکباره ارتباطی که اصلا موجود نبوده می باشد ، ایجاد می گردد؟ یا به این مقدار مشکل حل نمی گردد، بلکه توجیهی دیگر براین امر بایستی پیدا نمود.

یک از بحثهای مقدماتی علم اصول که اصولیان در بخش بحثهای لفظی مورد مطالعه قرار میدهند بحث وضع لفظ واینکه چه ارتباط ای میان لفظ ومعنی هست در این زمینه دیدگا های متعدی هست  ویکی از این دیدگاه نظریه «قرن اکید»شهیدصدر میباشد که در صفحات آتی بدانها خواهیم پرداخت.

2-7-1- مطالعه تعریف لغوی واصطلاحی وضع

وضع،درلغتبهمعنایگذاشتنونهادناست،ودراصطلاحنیزهمینمعناموردنظرمیباشد؛یعنیگذاشتنوقراردادنبرای معنا.[1]

دربارهنوعرابطهبینلفظومعنادودیدگاه کلی وجوددارد:

1-ذاتیبودن؛بهاینمعناکهدلالتلفظبرمعنا،ذاتیاست،وبیآنکهنیازیبهوضعباشد،برآنمعنادلالتمیکند.

2- غیرذاتی بودن؛بهاینمعناکهبراثروضعواضعیاکثرتاستعمال،لفظبامعنایخاصی،پیوندمیخورد که خود شامل چند دیدگاه وتفسیر می باشد که اصولیان از اعتبار ارائه دادند.

از آن جا که بحث وضع از دیدگاه اصولیان ـ با در نظر داشتن تعریفى که از آن کرده‌اند ـ از مبادى تصوری علم اصول می باشد، از این رو، از آن در مقدمات علم اصول بحث کرده‌اند.

الف)البحوث اللغویه(بحثهای لغوی)

ب)البحوث التحلیلیه(بحثهای تحلیلی زبان)

مقصود ایشان از بخش اول «البحوث اللغویه»مجموعه مباحثی می باشد که در آن پیرامون دلاله الفاظ برمعنایی معین بحث می گردد مانند بحث که پیرامون دلالت صیغه امر بروجوب ودلالت جمله شرطی بر مفهوم، ومراد وی از بحثهای تحلیلی آن دسته بحثهایی می باشد که درآن معنای کلام ودلالتها معلوم وواضح فرض شده اما فهم آن معنی مبتنی بر تعدد دال مدلول می باشد، وبعبارتی معنی کلام از مجموع اجزاء سخن گرفته میشود وهر جزئی از معنی درمقابل آن جزئی در کلام قرار میگیرد بنابرین ممکن می باشد بعضی از آن چیز که مقابل بعضی از اجزای کلام قرار میگیرد واضح وآشکار باشد اما آن چیز که که مقابل بعضی قرار گرفته می باشد مبهم

[1]جمعی از نویسندگان، فرهنگنامهاصولفقه،ص1967.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه