نوامبر 30, 2020

دانش و مدیریت دانش

جدول(2-1) دو دیدگاه متفاوت درباره دانش(انتظاری،1385ص26)
فراپائولوچهار کارکرد عمدۀ دانش را که به گونهای تنگاتنگ با فرایند دانش مرتبط هستند به شرح زیر بیان نموده است (رادینگ ،1383، ص31):
1. بیرونی سازی: در اختیار گرفتن و ذخیره سازی دانش خام را در بر میگیرد. فراپائولو جستجو و مدیریت اطلاعات و سایر تواناییهای تحلیلی و پردازشی را در این مرحله قرار میدهد.
2. درونی سازی: فرایندِ از صافی گذراندنِ دانش جمع آوری شده جهت استخراج و انتقال اطلاعات مورد علاقۀ جستجوگرِ دانش خاص است.
3. میانجیگری: شبیه درونیسازی است. ولی نیاز به انتقال دانش ضمنی، با استفاده از عناصر میانجی را مورد توجه قرار میدهد. میانجیها نوعاً انسانها نیستند، بلکه نظامها و عاملهای خودکاری هستند که فراهم آوردن اطلاعات و تصفیهسازی اضافی را بر مبنای شرح جستجوگر یا منبع دانش به عهده دارند.
شناخت
شناخت
درونی سازی
درونی سازی
بیرونی سازی
بیرونی سازی
شکل (21) چهار کارکرد اساسی دانش(رادینگ،1383)
در ادامه به ارائه چند تعریف از دانش میپردازیم:
ـ دانش، جریان سیال و روانِ تجارب، ارزشها، اطلاعات و بینشی تخصصی است که فراهم آورنده جو، و چهار چوبی برای ارزیابی و به هم پیوستن تجارب و اطلاعات جدید است.(داونپورت وپروساک، 1998، ص15)
-هر نوع دانش، یا ضمنی است یا ریشه در دانشِ ضمنی دارد. اسویبی تصریح میکند که، دانشِ کانونی و دانشِ ضمنی مکمل یکدیگرند. آن چه ضمنی است از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق میکند. اسویبی به جنبههای دیگری از دانش که بر چگونگی درک دانش و مدیریت دانش اثر میگذارد به شرح زیر اشاره میکند. (رادینگ1383 ، ص3).
دانش ، موضوعی است که میتوان آن را در قالب کلمات بیان کرد، وقتی دانش ضمنی از طریق زبان آشکار میشود، میتوان جهت تأمل و تفکر، آن را مورد توجه قرار داد.
با بیان دانش در قالب زبان و نشانهها، دانش را میتوان توزیع، نقد و تحلیل کرد و به طرق دیگر آن را افزایش داد.
-نوناکا (1994) دانش را مطابق با معرفت شناسی سنتی،”اعتقادصادق تایید شده”بیان میکند. اگر چه مباحث سنتی بر”صادق بودن”، به عنوان مشخصۀ ضروری دانش تمرکز دارند، اما امروز توجه به دانش به عنوان یک “اعتقاد” شخصی مد نظر است و باید بر اهمیت “تایید شدن” دانش تأکید شود.
2-3) مدیریت دانش
قبل از پرداختن به مفهوم مدیریت دانش باید به این نکته توجه کرد که: تفاوت عمیقی بین مدیریت داده (که مختص به فناوری و فرایند میباشد) و مدیریت دانش (که بر افراد و تعاملات و همکاریشان متمرکز است) وجود دارد. این فاصله بین مدیریت دانش و دادهها، تنها زمانی برطرف میشود که سازمان در زمینه یک فرهنگ جامع تسهیم دانش سرمایه گذاری کرده و به آن نیز متعهد باشد. امروزه پیشرفت قابل توجهای در راستای ایجاد چنین فرهنگهایی درحال انجام است، اما فاصله بسیاری مانده است تا این کار به طور کامل صورت گیرد.(امین و برگاچ و دونگان و دیگران،2002، ص49)
2-3-1) تعریف نظری مدیریت دانش
تعاریف زیادی از مدیریت دانش ارائه شده است از جمله :
– مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند.(عبدالکریمی،1382، ص38)
-مدیریت دانش استفاده خلاق و مؤثر و کارآمد از کلیۀ دانشها و اطلاعاتِ در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان است.(مک دانلد،1381،ص2)
-مالهوترا درتعریف مدیریت دانش بیان میکند:”مدیریت دانش، فرایندی است که بواسطۀ آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش) کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش) ، و توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کند”. (ابطحی، صلواتی،1385، ص34)

نوشته ای دیگر :   پس از اسلام