ژانویه 18, 2021

دانشگاه فردوسی مشهد

-پژوهشی در زمینه ارتباط گرایش طبیعی به زیبایی شناسی و تاثیر آن بر تربیت اخلاقی در دوره کودکی انجام شود.
-پژوهشی در زمینه گرایش به آزادی و نقش آن در تربیت اخلاقی کودک انجام شود.
-پژوهشی در زمینه نقش وراثت به عنوان دیگر عامل درونی و ذاتی در تربیت اخلاقی کودک انجام شود.
-در زمینه چگونگی تاثیر سایر زمینه های بیرونی نیز لازم است تحقیقاتی انجام شود:
پژوهشی در زمینه نقش مدرسه و معلم در تربیت اخلاقی کودک انجام شود.
پژوهشی در زمینه نقش جامعه در تربیت اخلاقی کودک انجام شود.
باتوجه به اینکه بیشتر اوقات کودکان2-7ساله با رسانه ها صرف می شود، پژوهشی در زمینه نقش رسانه ها در تربیت اخلاقی کودک به عنوان عامل محیطی یا بیرونی در دوره اول کودکی، انجام شود.
باتوجه به اینکه کودکان2-7ساله هم اکنون در مهدکودک ها نگهداری می شوند و یا در خانه بیشتر اوقات خود را با تلویزیون سروکار دارند لازم است، پژوهشی در زمینه نقش مهدکودک ها و رسانه ها در تربیت اخلاقی کودک به عنوان عامل محیطی یا بیرونی در دوره اول کودکی، انجام شود.
5-4- محدودیت های تحقیق:
پیچیده بودن مفهوم تربیت اخلاقی کودک و گسترش زمینه های مورد مطالعه
در هم تنیده بودن مفهوم اخلاق و تربیت در معنای کلی آن و مصداق اسلامی آن به طور خاص
گستردگی موضوع و کلی بودن زمینه ها باعث شد که از عمق موضوع و تبیین درست ارتباط زمینه ها با هم کاسته شود.
منابع و مأخذ:
اخلاقی بناری، مسعود . (1378). بررسی تطبیقی اصل مسئولیت و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه مکاتب اگزیستانسیالیسم و اسلام . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شهیدچمران اهواز.
اکبری، حسین. (1389). بررسی فلسفه تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
امینی، ابراهیم . (1372 ) . بانوی نمونه اسلام . قم : شفق .
باقری، خسرو.( 1377 ). مبانی شیوه های تربیت اخلاقی معاصر. تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.
باقری، خسرو.( 1386 ). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: مدرسه.
بناری، علی همت. (1379). بررسی اولویت های اخلاقی از دیدگاه امام علی(ع)در نهج البلاغه. تهران: مرکز مطالعات تربیت اسلامی .
بهشتی، احمد . ( 1377 ) . تربیت کودک در جهان امروز . قم : تبلیغات اسلامی.
بهشتی، احمد . ( 1380 ) . اسلام و حقوق کودک . چ چهارم . قم : دفتر تبلیغات اسلامی.
بهشتی، احمد. (1386). تربیت فرزند در اندیشه والای علوی. فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه. 23، 79-65.
بهشتی، محمد، و فقیهی، علی نقی، و ابوجعفری، مهدی . (1379) . زیر نظر اعرافی، علیرضا . دفتر همکاری حوزه و دانشگاه . آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ومبانی آن . ج2. چ.1.سمت .
بهشتی، محمد، و فقیهی، علی نقی، و ابوجعفری، مهدی . (1380) . زیر نظر اعرافی، علیرضا . دفتر همکاری حوزه و دانشگاه . آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ومبانی آن . ج4. سمت .
ثقفی، سید محمد. (1384). روش تربیتی در نهج البلاغه. مکتب اسلام.