ژانویه 21, 2021

دانشگاه علوم پزشکی

برای هر سؤال چهارگزینه خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد در نظرگرفته شده است. نمره بالا در این آزمون نشانه سازگاری بالا و نمره پایین نشانه سازگاری کم و یا اشکال در سازگاری می‌باشد
درمطالعهای که به منظور بررسی میزان پایایی و روایی این پرسشنامه توسط فرحبخش و بر روی 771 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت نشان داد که ضریب همبستگی روایی محتوای کل آزمون 71/0 و برای خرده مقیاس ها از 58/0 تا 82/0 می باشد. برای محاسبه پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که این میزان برای کل آزمون 94/0و برای خرده آزمون‌ها از 73/0 تا 81/0 بود که نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب جهت استفاده بر روی دانشجویان را دارد.
به منظور تعیین روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش، از روش تحلیل عوامل به صورت چرخشی استفاده گردید. از آن جایی که میزان اشتراک سئوالات بهجز سئوال 39 از 50/0 بالاتر می باشد لذا می توان گفت حذف این سئوال می تواند روایی مقیاس را افزایش دهد، و بقیه سئوالات توانایی عامل های تعیین شده در تبیین واریانس سازگاری را دارند. تحلیل عامل به شیوه چرخشی نشان داد که 6 عامل قابلیت تبیین واریانس ها را دارند که در مجموع 17/70 درصد از واریانس ها را بر میگیرند.
در این پژوهش نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن – براون به روش دو نیمه سازی استفاده گردید.ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برابر 86/0 بود، که بیانگر ضریــب پایایی عالی برای پرسشنامه یاد شده می‌باشد. فرحبخش؛(1390).
6-3- روش جمع آوری اطلاعات
پس ازانتخاب60 نفر و تقسیم آنها به دو گروه آزمایش وگواه بهصورت تصادفی، در یک جلسه ضمن بیان اهمیت و ضرورت برگزاری چنین مداخلاتی، ازآزمودنی های گروه آزمایش خواسته شد در صورت موافقت با شرکت در تمامی ‌جلسات آموزشی دوره آنرا بهطور کتبی اعلام نمایند.3 نفر در گروه آزمایش(بهدلیل عدم شرکت مرتب در جلسات) و3 نفر درگروه گواه (به علت ناقص پر نمودن پرسشنامه) از مجموعه آزمودنی ها حذف گردیدند. سپس با کمک آنها، برنامه مداخلاتی و زمانبندی برگزاری جلسات تعیین گردید. طبق برنامه تنظیمی به مدت شش جلسه آموزش مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی در مورد گروه آزمایش اجرا شد، سپس از هر دوگروه آزمایش و گواه به گونهای همزمان پس آزمون بهعملآمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آموزش ها، جهت تعیین ماندگاری مداخله و پیگیری، پرسشنامه پژوهش بر روی شرکت کنندگان گروه آزمایش تکمیل گردید. طول مدت هر جلسه آموزشی به مدت (سه ساعت با یک ربع استراحت) بود و بهصورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی اجرا شد. برای آزمودنی های گروه گواه، در طول دوره مداخلات برنامه آموزشی ترتیب داده نشد.
محتوای آموزشی جلسات: مطالب مورد استفاده در جلسات آموزشی بر اساس محتویات کتاب آموزشی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان(موتابی و فتی) بود که در طی شش جلسه(سه جلسه آموزش مهارت ارتباط مؤثر، سه جلسه آموزش مهارت جرأتمندی).
تعدادکل جلسات برگزار شده، نه/9 جلسه شامل: جلسه اول به معارفه، بیان اهداف کارگاه، اجرای پیش آزمون(45 دقیقه)، جلسات آموزشی مهارت ارتباط مؤثر از جلسه دوم تا چهارم، جلسات آموزشی مهارت جرأتمندی ازجلسه پنجم تا هفتم هرجلسه به مدت(سه ساعت با یک ربع استراحت)، جلسه هشتم به ارزیابی ازکارگاههای آموزشی و برگزاری پس آزمون (45 دقیقه)، و جلسه نهم ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه های آموزشی و اجرای آزمون درمرحله پیگیری دو ماه بعد از آموزش مهارتها،(45 دقیقه).
جدول 3-2 خلاصه جلسات و مداخلات آموزشی مهارت‌های ارتباط مؤثر و جرأتمندی
جلسات موضوع جلسات هدف:
روش :
جلسه اول معارفه، بیان اهداف کارگاه، اجرای پیش آزمون هدف: آشنایی شرکت کنندگاه با هدف و محتوای برنامه و ارزیابی اولیه از آنها در زمینه متغییر وابسته
روش : بارش فکری، سخنرانی
جلسه دوم تعریف واهمیت ارتباط مؤثر- عناصرکلامی و غیرکلامی هدف: آشنایی دانشجویان در زمینه شناخت ارتباط مؤثرو عناصر کلامی و غیر کلامی
روش: بارش فکری، سخنرانی
جلسه سوم گوش دادن فعال هدف:توانمندسازی دانشجویان در زمینه مهارت گوش دادن
روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش
جلسه چهارم موانع ارتباط مؤثر هدف: آشنایی دانشجویان در زمینه موانع ارتباط مؤثر
روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش
جلسه پنجم سبک ارتباطی: منفعلانه هدف: توانمندسازی دانشجویان در زمینه سبک ارتباطی منفعلانه
روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش
جلسه ششم سبک ارتباطی: پرخاشگرانه هدف: آشنایی دانشجویان در زمینه سبک ارتباطی: پرخاشگرانه
روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش
جلسه هفتم سبک ارتباطی: جرأتمندانه هدف: توانمندسازی دانشجویان در زمینه چگونگی برقراری سبک رفتار جرأتمندانه
روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش