دانشگاه علوم پزشکی

بیشترین امتیاز در بین عوامل نتایج، در کتابخانههای هر دو دانشگاه، در معیار نتایج مشتریان اخذ شدهاست. در این معیار، کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، 69/56 درصد (375/113 از 200 امتیاز) و کتابخانههای دانشگاه شهید چمران، 91/56 درصد (8286/113 از 200 امتیاز) را کسب نمودهاند که نشاندهندهی وضعیت تقریباً یکسانِ این معیار در کتابخانههای هر دو دانشگاه است.
کمترین امتیاز در بین عوامل نتایج، در زمینهی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانههای دانشگاه شهید چمران، به معیار نتایج جامعه متعلق است که 72/27 درصد (6332/16 از 60 امتیاز) را کسب نموده است. در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، کمترین امتیاز به نتایج کارکنان با 65/29 درصد (6875/27 از 90 امتیاز) تعلق دارد.
برای بررسی وجود اختلاف معنیدار در مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانههای هر دو دانشگاه، با فرض عدم برابری واریانس های دو جامعه، و با درنظر گرفتن امتیاز معیارهای الگوی تعالی سازمانی و امتیاز کل مدیریت فناوری اطلاعات آزمون تی در دو جامعه انجام شد. لازم به ذکر است که در این پژوهش، تعداد نمونهها برابر بود با کل جامعهی مورد بررسی. همانطور که در جدول شمارهی
4-25 نیز نشان داده شده است، کتابخانههای دو دانشگاه، در رابطه با معیارها، تنها در مورد بخش عملکردی از معیار نتایج جامعه، دارای اختلاف معنیدار میباشند. ارقام حاصل نشان میدهند که در مجموع نیز تفاوت معنیداری بین عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در دو جامعه وجود ندارد. اما از سوی دیگر، جمع امتیازها نشان می دهد که براساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی، در ظاهر کتابخانههای دانشگاه شهید چمران با امتیازِ کلِ 8992/382 نسبت به کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور با امتیاز کلِ 76938/431، از لحاظ مدیریت فناوری اطلاعات ضعیفتر عمل کردهاند.
جدول4-25: نتایج آزمون تی در جامعهی مورد بررسی
معیار t df Sig. (2-tailed)
رهبری 759/1- 704/51 084/0
خط مشی و استراتژی 919/0- 173/40 364/0
کارکنان 211/1- 757/45 232/0
مشارکتها و منابع 545/1- 694/49 201/0
فرآیندها 295/1- 425/42 201/0
نتایج مشتریان (ادراکی) 001/0- 549/45 999/0
نتایج مشتریان (عملکردی) 212/1- 143/53 231/0
نتایج کارکنان (ادراکی) 091/0- 943/45 928/0
نتایج کارکنان (عملکردی) 425/0 048/47 673/0
نتایج جامعه (ادراکی) 903/1- 881/35 065/0
نتایج جامعه (عملکردی) 282/2- 918/49 027/0
دستاوردهای کلیدی عملکرد 223/0- 557/47 824/0
شاخصهای کلیدی عملکرد 133/0- 247/43 895/0
توانمندسازها 759/1- 704/51 084/0
نتایج 549/0- 043/47 585/0
امتیازِ کل 175/0- 256/47 246/0
برای روشن شدن هرچه بیشتر تفاوت امتیازها در کتابخانه های هر دو دانشگاه، جدول
4-26 که حاوی امتیازهای بهدست آمده از معیارهای الگوی تعالی سازمانی درمورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانههای هر دو دانشگاه مورد بررسی است ارائه شده است.