نوامبر 28, 2020

دانشگاه علامه طباطبائی

انجام هر نوع تحقیق به دلیل وجود متغیرهای خارجی و داخلی تاثیرگذار محدودیتی را برای محقق ایجاد می کند که غیرقابل کنترل می باشند. لذا اثرات این متغیرهای خارجی میتواند در نتیجه گیری تاثیر قابل ملاحظه‏ای داشته باشد. در این تحقیق محدودیت ها می توانند به شرح زیر خلاصه شوند:
جامعه آماری تحقیق حاضر را دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران تشکیل میدهند و به همین جهت نتایج بدست آمده قابل تعمیم به همین گروه از دانش آموزان است، لذا در تعمیم نتیجه به جوامع دیگر باید با احتیاط صورت گیرد.
پیشنهادها
تحقیق حاضر بر روی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران صورت گرفته است، لذا پیشنهاد می گردد که تحقیقی مشابه بر روی دانش آموزان پسر و دختر سایر مناطق شهر تهران و همچنین در شهرهای دیگر صورت گیرد تا بدین ترتیب بر اعتبار نتایج تحقیق افزوده شود.
با توجه به اهمیت سنین پایینتر در یادگیری رفتار جرات‏مندانه پیشنهاد میشود چنین پژوهشی در سطوح گوناگون آموزشی نیز اجرا شود.
با توجه به این که عوامل متعددی در تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی در ارتباط هستند، پیشنهاد میشود روابط متغیرهای شخصیتی نظیر برون گرایی، روان رنجورخویی، سازگاری، وظیفه شناسی و خود نظمبخشی نیز مورد مطالعه قرار بگیرد.
به نظر میرسد که به منظور بالا بردن صحت یافتههای پژوهش میتوان روشهای دقیق سنجش به ویژه مصاحبه ساختار یافته را نیز در کنار مقیاسها به کار برد.
منابع
منابع فارسی
آنتونی، مایکل ایرونسون گیل و اشنایدرمن نیل. 2007، کتاب کار مدیریت استرس به شیوه  شناختی – رفتاری، ترجمه سید جواد آل محمد، سولماز جوکار، دکتر حمید طاهر نشاط دوست، 1387، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
ا.پاین، رزماری. 2005، فنون آرمش (تدبیر هایی برای ارتقای سلامت )، ترجمه دکتر مسعود شریفی و ضیاء قریشی، 1389، تهران: انتشارات فراروان.
ادﻳﺐ، ﻧﺴﺘﺮن (1374)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ در ﺑﺎلا ﺑﺮدن ﻋﺰت -ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋلاﻣﺔ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
اسپالدینگ، چریل. ال. (1381). انگیزش در کلاس درس (ترجمه محمد نائنیان واسماعیل بیابانگرد). تهران: رشد.
اسدی، جوانشیر. رضایی، رقیه. ترابی، سید اسماعیل.(1388). بررسی و مقایسه‏ی جرات‏ورزی اضطراب، افسردگی و فشار روانی در افراد بینا و نابینا. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنائی. شماره 94و 93. شهریور و مهر. 
اسلامی نسب، علی. (1373). روانشناسی اعتماد به نفس. تهران: انتشارات مهرداد.
افروز، غلامعلی. (1375). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات انجمن اولیا ومربیان کشور.
افضلنیا، م. ر. (1383). بهداشت روانی خانواده. تهران: تزکیه
اکبری اورزمان، حمیدرضا.(1371). بررسی رابطه حمایت اجتماعی موسسات رفاهی(کمیته امداد) با عزت نفس فرزندان خانواده‏های تحت پوشش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
اکستین، دنیل. کرن، روی. (1389). ارزیابی ودرمان سبک زندگی( ترجمه حمید علیزاده همکاران). تهران: نشر رسش.
آﻟﺒﺮﺗــﻲ، راﺑــﺮت و اﻣــﺎﻧﺰ، ﻣﺎﻳﻜــﻞ (1374)، روانﺷﻨﺎﺳــﻲ اﺑــﺮاز وﺟــﻮد، اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻬﺮان؛
الوانی ، مهدی . (1385 ) مدیریت عمومی .تهران : نی ، چ 31 .
بارون، رابرت. بیرن، دان. برنسکامب، نایلا. (1388). روانشناسی اجتماعی ( ترجمه یوسف کریمی). (ویراست یازدهم). تهران: نشر روان.
بال، ساموئل. (1374). انگیزش در آموزش وپرورش( ترجمه سیدعلی اصغر مسدد). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
بتنهام، سوزان. (1384). روانشناسی تربیتی (ترجمه اسماعیل بیابانگرد و علی نعمتی). تهران: نشر نی.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد:عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان - فروش پایان نامه