خودکارآمدی کارکنان

Off By
دانلود پایان نامه

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید چه روشی را به کار گیرد تا او را هر چه دقیقتر و آسان تر در دستیابی به پاسخ های احتمالی یاری نماید. نوع روش تحقیقی که انتخاب می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدف ها و قلمرو، روش تحقیق انتخاب می شود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راهی معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها و کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1382).
در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای تحقیق، و معرفی نرم افزار آماری پرداخته می شود.
3-2 روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد.
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- علی است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده هایی اطلاق می شود که محقق میتواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی های مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می سازد، این ویژگی ها را صفت مشترک جامعه آماری می گویند(متانی، 1386).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان شهرداری شهرستان آران و بیدگل است، که طبق آمار ارائه شده 100 نفر می باشد.
3-4 نمونه آماری
در این پژوهش برای بالا بردن اعتبار پژوهش، حجم نمونه کل جامعه درنظر گرفته شده و به عبارت دیگر از سرشماری استفاده شده است.
3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها ) است که محقق برای آزمودن هر فرضیه طراحی کرده و پاسخ دهنده با ملاحظه ی آن ها پاسخ های لازم را ارائه خواهد داد .
در این تحقیق از پرسشنامه بسته استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس5 گزینه ای لیکرت (جدول 3-1 ) استفاده شده است.
جدول 3-1 طیف لیکرت
کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاموافقم
1 2 3 4 5
پرسشنامه مذکور شامل 2 بخش عمده می باشد :
1. نامه همراه : در این قسمت با معرفی موضوع پژوهش، هدف از گردآوری داد ه ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت و اهمیت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است. برای این منظور بر محرمانه بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید شده تا پاسخ دهنده گان بدون نگرانی پاسخ سوالات را ارائه دهند.
2. سوال های (گویه های) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه مربوط به سوالات مرتبط با متغیرهای تحقیق می باشد و متغیرهای تحقیق(رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان ) را اندازه گیری می- کند. متغیرها و سوالات مربوطه در جدول 3-2 آمده است.
جدول 3-2 ترکیب سوالات پرسشنامه
متغیر ها ابعاد متغیر ها شماره سوالات
رهبری تحولی ویژگی های آرمانی سوالات 1 تا 4
رفتارهای آرمانی سوالات 5 تا 8
انگیزش الهام بخش سوالات 9 تا12
ترغیب ذهنی سوالات 13 تا 16
ملاحظات فردی سوالات 17 تا 20