نوامبر 30, 2020

خسارات مالی ناشی

فرضیات
به منظور روشن‌تر نمودن مدل ارائه شده، فرض‌های اصلی مسأله در این قسمت ارائه می‌شوند. در مدل ارائه شده،
می‌توان بازه‌های زمانی متفاوتی از جمله یک ماه، یک فصل و/یا یک سال را برای افق زمانی مطالعه انتخاب نمود. بدون از دست دادن کلّیت مسأله، افق زمانی مورد مطالعه به بازه‌های زمانی کوچک‌تری (به عنوان مثال، هفته‌های مختلف) تقسیم شده است و هر بازه‌ی زمانی نیز به دو زیربازه (به عنوان مثال، روزهای کاری و آخر هفته) تقسیم شده است [8]. این تقسیم‌بندی این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان الگوی بار شبکه را به صورت واقعی‌تر و با جزئیات بیشتری مدل کرد و دقّت پاسخ‌های بدست آمده را افزایش داد.
در تعریف خسارات مالی ناشی از حمله نیز تنها هزینه‌های تولید و هزینه‌های قطع‌بار لحاظ شده‌اند، اگرچه می‌توان هزینه‌های دیگر، نظیر هزینه‌ی تعمیرات مربوط به تجهیزاتی که مورد حمله واقع شده‌اند را نیز در بررسی آسیب‌پذیری شبکه لحاظ نمود.
براساس توضیحات ارائه شده در [31], [32], [37] مبنی بر دسترسی کامل مهاجمان شبکه‌ی قدرت به اطّلاعات لازم برای اجرای یک حمله‌ی موفّقیت‌آمیز، در این‌جا نیز فرض شده است که مهاجم به تمام اطّلاعات شبکه دسترسی کامل دارد. علاوه بر آن، گزارش‌ها نشان می‌دهند که خطوط انتقال نیرو در مقایسه با سایر تجهیزات و المان‌های سیستم قدرت، بیشتر مستعدّ حملات عامدانه هستند و بیشتر حملات صورت گرفته به شبکه‌های قدرت در سراسر جهان، سیستم انتقال را به عنوان هدف خود قرار داده‌اند. بر همین اساس، فرض می‌شود که مهاجم تنها برای حمله به خطوط انتقال به برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه‌ی منابع خود اقدام می‌کند.
مدل‌سازی بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی
این مسأله به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود. توجّه شود که متغیّرهای دوگان متناظر با هر قید، در جلوی قید متناظر بیان شده است.
مشروط به آن که:
که در آن:
Anl: درایه‌ی مربوط به ماتریس تلاقی شاخه-گره شبکه (اگر خطّ l از شین n خارج شود مقدار یک، خطّ l به شین n وارد شود، مقدار 1-، و در غیر این صورت مقدار صفر را دارا است)،
Bl: سوسپتانس خطّ l (بر حسب زیمنس)،
: ظرفیت مربوط به بلوک j مربوط به بار c در زیربازه‌ی t (بر حسب MW)،
Ds1 و Ds2 : به ترتیب، مدّت زمان مربوط به تداوم سطح بارهای زیربازه‌ی کاری و زیربازه‌ی آخرهفته (برحسب روز)،
gib(t): توان تولیدی بلوک b مربوط به ژنراتور i در زیربازه‌ی t (بر حسب MW)،
: ظرفیت تولید بلوک b مربوط به ژنراتور i در زیربازه‌ی t (بر حسب MW)،
: مجموعه‌ی شامل تمام شین‌های شبکه،
pl(t): توان عبوری از خطّ l در زیربازه‌ی t،
: حدّاکثر توان قابل عبور از خطّ l در زیربازه‌ی t،
R(t): افراد در دسترس مهاجم در زیربازه‌ی t،
Rl: تعداد افراد لازم برای حمله به خطّ l،
RTotal: کلّ تعداد افراد در دسترس مهاجم،
sjc(t): میزان قطع بار رخ داده برای بلوک j مربوط به بار c در زیربازه‌ی t (بر حسب MW)،
T: تعداد زیربازه‌های موجود در افق مطالعاتی،
Vjc(t): هزینه‌ی قطع بار برای بلوک j مربوط به بار c در زیربازه‌ی t (بر حسب Ɍ/MWh)،
Wl: تعداد زیربازه‌های لازم برای تعمیرات اجباری خطّ l،
xl(t): متغیّر تعمیرات اجباری خطّ l در زیربازه‌ی t (اگر مقدار آن یک باشد به معنی این است که خط تحت تعمیر است، و در غیر این صورت صفر می‌باشد)،

نوشته ای دیگر :   آداب و رسوم