خرید و دانلود پایان نامه روزنامه نگاران

دانلود پایان نامه

موضوع‌ این‌ قانون‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیونهای‌ تخصصی‌ – مشورتی‌ سازمان استان مربوطه‌ را درخواست‌ کنند. کمیسیونهای‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را دراختیار هیأتهای‌ بدوی‌ قرار دهند.
ماده‌ 66- به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیأت‌ تجدیدنظر استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ سازمان استان در مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:
الف‌ – یک‌ نفر از قضات‌ دادگاههای‌ تجدیدنظر استان‌ و آشنا به حقوق رسانه با معرفی‌ رئیس کل دادگستری استان؛
ب‌ – یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌‌؛
ج‌ – دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت؛
د- یک روزنامه نگار به انتخاب مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی.
تبصره 1: افراد موضوع این ماده در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می کنند.
تبصره‌2: اعضای روزنامه نگار این هیأت می بایست حداقل‌ پنج‌ سال سابقه فعالیت‌ در حرفه‌ روزنامه نگاری داشته‌ باشند.
تبصره 3: اعضای این هیأت توسط رئیس سازمان استان معرفی و حکم آنان توسط‌ رییس‌ کل‌ صادر‌ خواهد شد و تغییر یا عزل‌ آنان‌ قبل از انقضای مدت 4 سال با مراجع معرفی کننده خواهد بود.
ماده‌ 67- آراء هیأتهای‌ تجدیدنظر تا حد مجازاتهای‌ درجات 1، 2 و 3 ماده 53 قطعی‌ است‌.
ماده‌ 68- برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضای روزنامه‌نگار شورای عالی، رییس کلّ، رییس و اعضای هیأت مدیره‌ سازمان‌های استانی، اعضای روزنامه‌نگار هیأت های بدوی و تجدیدنظر و نیز رسیدگی به آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، هیأت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای مرکب از اعضای زیر در سازمان تشکیل می‌گردد:
الف- یک نفر از قضات باتجربه و آشنا به حقوق رسانه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب- معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندم تام الاختیار وی.
ج- یک روزنامه نگار به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
د- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه به انتخاب شورای عالی.
هـ- یک روزنامه نگار عضو یکی از هیأت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای به انتخاب شورای عالی.
ماده 69- اعضای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای با حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌چهار سال‌ منصوب‌ می‌گردند.
تبصره 1: عزل و یا تغییر‌ آنها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با مراجع معرفی کننده خواهد بود.
تبصره 2: تجدید انتخاب‌ آنها برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
تبصره 3: افراد موضوع این مادّه در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیأت انتخاب می کنند.
تبصره 4: اعضای روزنامه نگار این هیئت باید عضو سازمان بوده و حداقل 7 سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند. در دوره اول، عضویت در سازمان موضوعیت ندارد.
ماده 70 – اعضای هیأت عالی باید واجد شرایط زیر باشند:
حداقل 35 سال سن؛
عدم پیشینه محکومیت کیفری مؤثر؛
عدم پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه چهار و بالاتر؛
عدم عضویت در شورای عالی.
ماده 71 ـ مرجع انتخاب‌کننده اعضای هیأت عالی، با رعایت شرایط مقرر در این قانون باید به تعداد اعضای اصلی عضو علی‌البدل انتخاب کند تا در موارد رد، غیبت، حجر، ورشکستگی یا فوت اعضای اصلی، جایگزین آنان شوند.
ماده 72ـ آئین نامه داخلی هیأت عالی توسط این هیأت تهیه وبه تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد.
ماده‌ 73- چنانچه‌ ریس‌ کل‌ سازمان و یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی، آراء قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از هیأت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد کند، رأی‌ هیأت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.
ماده‌ 74- هیأت‌های‌ بدوی و تجدیدنظر‌ هر یک‌ از استان‌ها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده‌های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌‌ شاغلان روزنامه نگاری را در صورت درخواست دادگاهها و دادسراهای‌ استان حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 75- دادگاهها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از استانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر یک‌ از روزنامه نگاران به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ این شاغلان، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیأت‌ بدوی‌ برسانند.
ماده‌ 76- شورای‌ عالی‌ سازمان به ‌منظور اجرای هرچه‌ بهتر وظایف‌‌ گوناگون مقرر در این‌ قانون‌ می‌تواند کمیسیونهای‌ تخصصی‌ مشورتی‌ تشکیل‌ دهد که‌ نوع‌ کمیسیون‌ و ترکیب‌ و نحوه‌ کار آنها طبق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ رییس‌ کل‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
فصل هشتم: صندوق حمایت
ماده 77- برای حمایت مالی از اعضاء، صندوق حمایت از شاغلان رسانه‌ای تشکیل می‌شود. اساسنامه پیشنهادی ظرف سه‌ماه پس از تشکیل سازمان توسط رئیس کل تهیه و به تصویب شورای عالی
می رسد.
فصل نهم: سایر
ماده‌ 78- کلیه‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ توسط‌ رئیس کل تهیه و به تصویب شورای عالی‌ خواهد رسید.
بیان نظرات اصحاب رسانه پیرامون جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران
9-2- دکتر روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم اظهار داشت: دولت لایحه همراهی خبرنگاران با انجمن های صنفی را تقدیم مجلس کند.
رئیس جمهوری فرمودند: خبرنگاران و رسانه ها از یک سو می توانند اطلاعات صحیح را به جامعه عرضه کرده و باعث آگاهی و تعالی جامعه شوند و همپنی می توانند واسطه بسیار خوبی بین جامعه ، و نظام و دولت باشند . رئیس جمهوری ، خبرنگاران و رسانه ها را عامل بسیار موثری برای پیشگیری از فساد در جامعه دانست و با تاکید بر اینکه باید پدیده شوم فساد را تقبیح کنیم ، گفت، فساد موضوعی است که مبارزه دائمی را می طلبد و برای مقابله با این معضل ، خبرنگاران و رسانه ها می توانند تاثیر زیادی داشته و در مهار و پیشگیری از آن ، موثر باشند . (دکتر روحانی ، سخنرانی 16 مرداد 1393 )
ریس جمهوری با تاکید بر ارتباط نزدیک دولت با رسانه ها ، اظهار داشت : دولت علاقه مند است ارتباط دو سویه و نزدیکی با رسانه ها و خبرنگاران داشته باشد . به همین دلیل از نقد آنها استقبال و در عین حال به آنها توصیه می کند که از شرافت وحرفه خود حراست و مراقبت کنند . روحانی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. و : دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران ، کاملا آمادگی دارد .

10-2- آقای دکتر “محمد سلطانی فر” مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد در مصاحبه با خبرنگار”هفته نامه خبری تحلیلی صدا” در جواب سوالات خبرنگار این هفته نامه می گوید:
سوال خبرنگار : بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه اعتقاد دارند که قانون نظام صنفی رسانه، استقلال رسانه ها و روزنامه نگاران را در مقابل دولت زیر سوال می برد استقلال آنها را مخدوش می کند و سیطره دولت و حکومت را بر رسانه ها بیشتر می کند ، آیا شما این اعتقاد را قبول دارید ؟
دکتر سلطانی فر تاکید کرد : موضوع لایحه نظام صنفی رسانه در این چند وقت اخیر یک بحث پر چالشی است که از گذشته تا کنون ادامه داشته است در این مورد مشخص پیش نویس لایحه نظام صنفی رسانه نیز نظرات مختلف مطرح است آن دسته از دوستانی که این اعتقاد را مطرح می کنند و فکر می کنند که این لایحه نظام صنفی رسانه به نحوی تنظیم شده است که رسانه ها و روزنامه نگاران را از استنقلال دور می کند و به سمت دولتی و حکومتی شدن و زیر نظر دولت رفتن، می برد کسانی هستند که به همه چیز سیاه و سفید نگاه می کنند در حقیقت باید بگویم این افراد در جهان واقعیات زندگی نمی کنند در هر صورت ما در فضای واقعی ایران این مساییل را مطرح می کنیم در شرایطی که یک خلا وجود دارد نبودن این لایحه و نبودن یک نظام صنفی مشخص برای رسانه ها و روزنامه نگاران ضربات زیادی به ما زده است حالا در این شرایط باید از دوستان بپرسید که چه کار کنیم؟ آیا نباید لااقل از همین حداقل ها استفاده کرد؟ قطعا این دست تمامیت خواهی ها که می خواهند همه چیز در رسانه ها و روزنامه نگاری ما ایده آل باشد بیشتر به ما ضرر می زند . (مجله خبری تحلیلی صدا ، 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
سوال خبرنگار هفته نامه تحلیلی خبری صدا : از نظر شما چه لزومی داشت که این پیش نویس لایحه نظام صنفی رسانه ها تدوین شود؟ در شرایط فعلی ضرورت آن چیست ؟ چه الزاماتی هم باعث شده است که به شکل فعلی آن تدوین شود؟
دکتر سلطانی فر اظهار داشت : این پیش نویس بر اساس واقعیت های موجود در جامعه ایران تدوین شده است ما در این جا درباره نظام رسانه ای کشور خودمان با تمام محدودیت ها و شرایطی که دارد صحبت میکنیم . بله قطعا اکر درباره ساختار رسانه ای کشورهای غربی می خواستیم یک لایحه نظام صنفی بنویسیم قطعا آن را بدون حضور دولت و کاملا مستقل می نوشتیم اما ما در ایران و در شرایط فعلی باید قانونی را بنویسیم که اولا مورد نظر مجلس شورای اسلامی باشد . بعد از نظر شورای نگهبان هم مورد تایید باشد .
قطعا اگر ما قانونی را تنظیم می کردیم که مورد نظر مجلس شورای اسلامی نبود نمی توانستیم امید به تصویب آن و بعد هم تایید در شورای نگهبان داشته باشیم . مجلس شورای اسلامی هم قانونی را از تصویب می گذراند که نقش دولت و هم حتی نقش خودش در آن و هم خودش در آن پررنگ باشد . بر اساس این شرایط است که این لایحه تنظیم شده است تا خلا موجود پر شود و همچنین بتواند نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را هم تنظیم کند قطعا در این شرایط هم این امر ایده آل نیست.
اما بازهم تاکید می کنم که باید تمام جوانب را در نظر گرفت این پیش نویس نظام صنفی رسانه قطعا کاستی های فراوانی دارد و از این منظر نقد های که به آن می شود درست است دوستانی که نقد می کنند حرف نادرست نمی زنند اما واقعیت های موجود را در نظر نمی گیرند در شرایط فعلی که روزنامه نگاران و رسانه ها هستند خلا و نبودن چنین قانونی ضربات جبران ناپذیری به آنان می زند اما اگر این نظام صنفی تعریف شود قدم به قدم به خواسته های خود می رسیم این نظام صنفی رسانه یک قدم رو به جلو است این یک کار مفید است که لااقل اندکی وضعیت را بهتر می کند و یک گام به سوی بهتر شدن اوضاع است . (مجله خبری تحلیلی صدا ، 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
پیشنهاد مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد “دکترمحمد سلطانی فر” در این زمینه : دوستان همراهی کنند و این قدم و گام رو به جلو را بردارند قطعا می توان قدم به قدم تمام خواسته های به حق رسانه ها و روزنامه نگاران را محقق کرد. به هر صورت نمی توان یک شبه تمام مشکلات را حل کنیم و به یک نظام ایده آل برسیم نیاز است که در شرایط فعلی کشور ، گروههای همچون مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان را هم راضی نگه داریم در شرایط فعلی که خلا قانونی و ساختاری داریم به نظر می رسد این قانون نظام صنفی رسانه قابل انتقاد است و من انتقاداتی به آن دارم اما این واقعیت را در نظر می گیرم که یک گام رو به جلو است.(مجله خبری تحلیلی صدا ، 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
سوال خبرنگار: برخی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای بر این اعتقاد هستند که قوانین موجود کشور برای اداره رسانه ها کافی بوده است، اصولا لزومی نداشت که نظام صنفی رسانه به وجود بیاید، همین الان هم ما انجمن صنفی داریم آیا شما هم با این نظر موافقید ؟ اگر از نظر دوستان این قانون لزومی نداشته است و فکر میکنند قوانین موجود کافی بوده است ،
باشد قبول است اما واقعیت این گونه نیست ما دچار خلا بوده ایم و این خلا به خود رسانه ها و زندگی روزنامه نگاران ضربه می زند لازم بود این خلا پر شود اگر دوستان فکر می کنند تشکل صنفی دارند و انجمن صنفی دارند مبارکشان باشد ..
دکتر محمد سلطانی‌فر به این نکته اشاره کرد : نوشتن مرام‌نامه ساده است اما قانون نه ، نوشتن مرام‌نامه بدون اینکه به قانون تبدیل شود، کار ساده‌ای است، اما تدوین لایحه‌ای که در این مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تأیید کند، دشوار است. (مجله خبری تحلیلی صدا ، تاریخ 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
به گزارش خبرنگار بخش رسانه ایسنا، دکتر محمد سلطانی‌فر، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در نشست نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه (14 مهر ماه) در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: بعد از طرح این پیش‌نویس، رسانه‌های مختلف به نقد آن پرداختند. من امروز یک جمع‌بندی از نقدها و نظراتی را که رسانه‌های مختلف درباره پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای داشته‌اند، را عرض می‌کنم. تشریح نکات منفی و مثبت این پیش‌نویس و محورهای عمده نقدهای وارده به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به این شرح است:
– این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
– عبارت “غیردولتی” در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست.
– ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء برداشت
– شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود.
– مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی.
– در ترکیب هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است.
با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود.
– سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است.
– مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و در این پیش‌نویس دیده نشده است.
– تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
– این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند.

– این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.
– این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و رد شده پیشین است.
– کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد.
– وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است.
– این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.
– وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
 او در ادامه واکنش‌های مثبت به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را نیز به این شرح برشمرد:
– تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، گامی رو به جلو است.
 – با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند.
– ایحاد سازمان نظام رسانه‌ای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه‌جانبه است.
– سازمان نظام رسانه‌ای، مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش، حمایت‌های حقوقی و

دیدگاهتان را بنویسید