ژانویه 27, 2021

خریدار و تامین کننده

در تحقیق دیگری که در سال 2002 توسط کیفنگ و یان دونگ با عنوان مدل زنجیره عرضه کنترل موجودی توسط فروشنده انجام گردید به بررسی تاثیر مدیریت موجود توسط فروشنده بر زنجیره عرضه پرداخته شده است نتایج این چنینی به دست آمده که مدیریت موجودی توسط فروشنده منجر به سود بالاتر خریدار می شود در حالیکه افزایش سود تامین کننده مشروط می باشد همچنین در کوتاه مدت مدیریت موجودی توسط فروشنده هزینه های کلی سیستم ارتباطی را کاهش می دهد ولی تحت شرایط خاص هزینهای بین خریدار و تامین کننده می تواند منجر به کاهش هزینه خرید و سود تامین کننده بشود در این تحقیق در دراز مدت مدیریت موجود توسط فروشنده با احتمال بیشتری نسبت به کوتاه مدت می تواند سود تامین کننده را افزایش دهد .( کیفنگ و یان ، 2002 )
در تحقیق دیگری که توسط مینگ و تایان در سال 2003 با عنوان کنترل موجودی توسط فروشنده :مطالعه موردی در صنعت خواروبار تایوان انجام گرفته است به اهمیت بهبود رقابت پذیری زنجیره عرضه از طریق اتحاد استراتژیک پرداخته شده است در این تحقیق شراکت تامین کننده و خرده فروش به صورت یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در نظر گرفته می شود نتایج حاصل از این تحقیق به این شکل عنوان شده است که مدیریت موجودی توسط فروشنده نه تنها توانایی کاهش هزینه ها را دارد بلکه سطوح خدمات را بهبود می بخشد و فرصتهای تجاری برای هر دو عضو در زنجیره عرضه فرآهم می آورد . بنابراین این سیستم موجودی را به عنوان یکی از سیستمهای اصلی در اتحاد استراتژیک مطرح می کند . (مینگ و تایان،2003)
در تحقیق دیگری که در سال 2003 توسط دیسنی و همکاران با عنوان تاثیر مدیریت موجودی توسط فرشنده بر حجم حمل و نقل انجام گردیده است اثر استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده بر حجم عملیات حمل و نقل در زنجیره عرضه را بررسی نمودند . در این مطالعه از یک متدولوژی سیستمی برای ایجاد مدل معادلات تفاضلی با سه استراتژی سنتی ، ایتلاف درونی و مدیریت موجودی توسط فروشنده استفاده شده است در این تحقیق دو نتیجه عمده زیر حال شده است
1- طبیعت کلی مدیریت موجودی در VMI ، دسته بندی را قادر می سازد که تفاضای حمل و نقل را بدون تاثیر منفی بر عملکرد کلی زنجیره عرضه ، کمینه سازد.
2- مدیریت موجودی توسط فروشنده توانایی صرفه جویی در هزینه حمل و نقل طی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت را دارد. ( دیسنی و همکاران ، 2003)
در تحقیق دیگری که در سال 2004 توسط جورج کاک و با عنوان اثر بخشی مدیریت موجودی توسط فروشنده در صنعت الکترونیک عوامل و نتایج انجام پذیرفت مدل محدودیتهای ارزش را جهت عنوان نمودن چها فرضیه راجع به اثر اندازه سازمان ، اثر درگیری کارمندان و اثر یکپارچگی لجستیکی بر ارزشها ی انتظاری مدیریت موجودی توسط فروشنده در صنعت الکترونیک ، بکار بسته است در این تحقیق عنوان می گردد که اعضای زنجیره عرضه که با سطوح بالای مشارکت و یکپارچگی لجستیکی کار می کنند شانس بیشتری برای بهرمندی از مزایای مدیریت موجودی توسط فروشنده دارند همچنین علیرغم این تفکر که سازمانهای بزرگ آسانتر می توانند در جهت فبول و اجرای فن آوریهای نوین اقدام کنند مدیریت موجودی توسط فروشنده در مورد سازمانهای کوچک نیز به بهترین نحو می توانند عمل کنند .( جورج کاک ، 2004 )
2-6-2 پیشینه داخلی تحقیق:
در تحقیقی که توسط آقایان شفیعی و کریمی درسال1387 در خصوص نقش مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره های عرضه کوچک و متوسط انجام گرفت موفقیت در مدیریت زنجیره های تامین عموما وابستگی مستقیمی بامدیریت روابط مابین هزینه های موجودی و سطح سرویس ارائه خدمات به مشتری دارد . مهمترین کارایی ونقش مدیریت موجودی توسط فروشنده نیز درزنجیره های عرضه در همین دومورد یعنی کاهش هزینه ها وارتقای سطح سرویس است. همچنین پیاده سازی این روش در زنجیره های عرضه منافعی رابرای دوطرف دارد که می توان به کاهش موجودی ، پیش بینی دقیق تر میزان سفارش و تقاضا وافزایش فروش اشاره کرد.(شفیعی،کریمی، 1387)
درتحقیقی دیگر که توسط افشاری وخانم معدنی در سال 1382 در شرکت سایپا اجرا و پیاده سازی تکنیک مدیریت موجودی توسط فروشنده صورت گرفت با توجه به محدودیت روز افزون فضای عملیاتی در شرکت سایپا وسیاست تحویل نحوه ارسال قطعات از سیستم فشاری به کششی در جهت مشتری مداری ،تیمی متشکل ازنمایندگان اموربرنامه ریزی ،انبار وکیفیت ،امور لجستیک وتامین کنندگان شکل گرفت. مطالعه تکنیک های مختلف مدیریت موجودی وبهینه کاوی عملکرد شرکت های برترجهان نظیر کیاموتورز-پژو وسیتروئن وبادر نظر گرفتن محدودیتهایی نظیر محدودیت سیستم های اطلاعاتی سایپا و فقدان اطلاعات موجودی قطعات در سایپا به تفکیک سازنده ومحدودیت فضای عملیاتی و لجستیکی در سایپا وسیاست آزاد سازی فضای انبار تصمیم به استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده باالگوی غیر مستقیم برای اقلام گردید.این سیستم با 4قطعه و 9سازنده به صورت پایلوت اجرواز سال 1384 باهدف تحت پوش قراردادن کلیه اقلام مورد استفاده قرارگرفت بابه کارگیری این تکنیک در تحویل اقدام پراید باحجم متوسط 1960 مترمربع از فضای انبار اقلام اتومبیل پراید آزاد شد و متوسط موجودی این اقلام از حدود7225 دستگاه به 2850دستگاه کاهش یافت. (افشاری،معدنی،1382)
درتحقیقی که توسط آقایان حجی ،معارف دوست وابراهیمی درسال 1388 در خصوص محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی انجام گرفت محققین یک زنجیره تامین دو سطحی
شامل یک تولید کننده ویک خرده فروش رادر نظر گرفته دراین زنجیره تامین تصمیم گیری در مورد سطوح موجودی به صورت مرکزی وتوسط تولید کننده گرفته می شود وتولید کننده پاسخگوی نیاز خرده فروش است .دراین تحقیق حالتی در نظر گرفته شده که فرایندتقاضا برای خرده فروش یک فرایند پوسان است.
تولیدکننده با نوع متناهی ومعین جهت پاسخگویی به نیاز خرده فروش براساس سیاست تولید سفارشی تولید می کند.دراین مطالعه به کمک تئوری تجدید پاداش فرمول دقیق هزینه کل تولید کننده و خرده فروش در شرایط مدیریت موجودی توسط فروشنده ،تعیین وبرای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است .(حجی وهمکاران ،1388)
در تحقیقی که توسط آقایان صفایی، حسین زاده و آقاجانی در سال 1388 باعنوان مدیریت موجودی فروشنده ویکپارچگی زنجیره تامین پیمایشی در یک صنعت غذایی انجام گرفت ایشان بادر نظر گرفتن یک سیستم ایده آل بهره منداز نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری VMI دریک سیستم سفارش دهی به محاسبه هزینه های سیستم کنترل موجودی پرداخته شده است که هزینه های کل سیستم برای مدل سفارش دهی VM I کمتراز مدل سفارش دهی سنتی بدون VMI می باشد. همچنین مقدار سفارش اقتصادی خریدار درمدل سفارش دهی VMI کمتر از مدل سفارش دهی سنتی می باشد. بنابراین تعداد سفارشات در مدل سفارش دهی VMI وصرفه جویی های مشهود می شود.(صفایی و همکاران،1388)
فصل سوم :
روش انجام تحقیق

3-1 مقدمه
استفاده از روشهای علمی در انجام کارهای تحقیقی موجب می گردد تا نتایج حاصل از آنها با اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. لذا لازم است محقق روشی را که در انجام کار تحقیقی خود از آن استفاده نموده بیان نماید. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد و ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در این فصل ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش توضیح داده شده است، سپس جامعه آماری و واحد نمونه آماری معرفی خواهد گردید، آنگاه جامعه وحجم نمونه تعیین می گردد.
ابزار جمع آوری داده‌های پژوهش حاضر،پرسشنامه است و مقیاس به کار رفته در این پرسشنامه مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد.که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان ضریب اعتبار یا پایائی پرسشنامه که حاکی از معتبر بودن ابزار اندازه گیری است ، اندازه گیری شده است. در انتهای این فصل روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها مورد بحث قرار گرفته است.
3-2 نوع پژوهش
این نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده ، زیرا درصددبررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین ، مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی می باشد زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز دارد
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در ویژگی یا ویژگی های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع تحقیق ارتباط داشته باشند . (بازرگان و همکاران، 1380 ، 176).
جامعه آماری این پژوهش کارکنان و کارشناسان شاغل در مدیریت تدارکات و امور کالا ی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ( ستاد ) که دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاترهستند که تعداد آنها پس از برسیهای صورت گرفته102 بود.
از آنجاییکه هدف از یک تحقیق ارایه اطلاعات درست و صحیح و قابل تعمیم به جامعه است و یک نمونه انتخاب شده باید دارای همان خصوصیات جامعه باشد به دلیل نزدیکی تعداد افراد جامعه و نمونه به صورت سرشماری تمام افراد جامعه انتخاب شدند . و پرسشنامه در میان کل افراد جامعه (102 نفر)توزیع و سپس جمع آوری گردیده است