ژانویه 18, 2021

خرده مقیاس سازگاری اجتماعی

معنی داری
سازگاری تحصیلی پس از مداخله 24/48 88/3 24/0-
26 724/0
دو ماه پس از مداخله 84/47 46/3
سازگاری اجتماعی پس از مداخله 40/53 60/4 15/1- 26 253/0
دو ماه پس از مداخله 84/49 29/4
دلبستگی به رشته و دانشگاه پس از مداخله 36/38 07/3 96/0- 26 384/0
دو ماه پس از مداخله 96/35 44/3
سازگاری عاطفی پس از مداخله 84/46 11/4 56/0- 26 495/0
دو ماه پس از مداخله 20/44 82/3
هدفمندی و خودیابی پس از مداخله 01/50 88/3 60/0- 26 512/0
دو ماه پس از مداخله 44/48 23/4
کل سازگاری اجتماعی پس از مداخله 8/236 1/20 79/1- 26 082/0
دو ماه پس از مداخله 2/226 6/21
همانگونه که نتایج مندرج در جدول 4-13 نشان می دهد انجام آزمون tوابسته بر روی میانگین نمرات افراد گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری دلالت بر این دارد که هر چند میانگین نمرات دانشجویان در کلیه خرده مقیاس های آزمون سازگاری دو ماه پس از مداخلات نسبت به زمان پایان مداخله کاهش داشته لیکن این کاهش در نمره کل سازگاری (05/0P>، 79/1- t=)، خرده مقیاس سازگاری تحصیلی (05/0P>، 24/0- t=)، خرده مقیاس سازگاری اجتماعی (05/0P>، 15/1- t=)، خرده مقیاس دلبستگی به رشته اجتماعی و دانشگاه (05/0P>، 96/0- t=)، خرده مقیاس سازگاری عاطفی(05/0P>، 56/0- t=) وخرده مقیاس هدفمندی و خودیابی (05/0P>، 60/0- t=)، معنی دار نبوده است، و نشان می دهد تأثیر آموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندی تداوم داشته است. پس فرضیه 3 پژوهش تاییدگردید، یعنی آموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندی، در سازگاری اجتماعی دانشجویان در مرحله پیگیری نیز مؤثر بوده است.
5-4- محدودیت‏های پژوهش
این پژوهش صرفاً بر روی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه کردستان انجام شده، لذا بایستی در تعمیم نتایج به سایردانشجویان دانشگاه جانب احتیاط را رعایت کرد.
با توجه به انجام اجباری تست غربالگری GHQ-28 بر روی تمامی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های علوم پزشکی 45 روز بعد از ثبت نام، و به دلیل محدودیت زمانی ترم دوم و اینکه برگزاری کارگاه ها نیاز به زمان خاص داشت مهلتی برای انتخاب دانشجویانی که نمره آنان بالای نقطه برش بود جهت شرکت درکارگاه ها نبود.
از آنجایی که امکان برگزاری جلسات آموزشی پس از اتمام ساعات آموزشی و یا در وقت آزاد مبادرت به تشکیل جلسات می‌شد.چون آزمودنیها به صورت تصادفی از کلیه کلاسها انتخاب شده بود، لذا گردآوری دانشجویان ازکلاسهای مختلف به سختی انجام می شد.
غیبت و تأخیر تعداد معدودی از آزمودنی ها به صورت متفرقه در جلسات آمورشی منجر به ایجاد بی نظمی در جلسات می شد. لذا در جلسات بعد باید تا حدودی مهارت های گفته شده مجدداً توضیح داده می شد.
به رغم تلاش زیاد، جهت کنترل متغیرهای مزاحم تأثیر برخی عوامل مثل گذشت زمان، کسب تجربه توسط آزمودنی ها در انجام پس آزمون، استرس بعضی از آزمودنیها در اثر ترک کلاس درس را نمی توان نادیده گرفت.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- مقدمه
در این فصل با توجه به نتایج به دست آمده از فصل چهار، فرضیه ها و متغیرهای پژوهشی بررسی شده، با نتایج پژوهش‌های به عمل آمده از پژوهش های داخلی و خارجی مقایسه خواهند شد.آنگاه به محدودیت‏های پژوهش اشاره شده، سرانجام پیشنهادهای پژوهش به صورت کاربردی و پژوهشی ارائه می‏گردد.