خانواده در اسلام

10- انصاریان، حسین. “نظام خانواده در اسلام”. قم، انتشارات ام ابیها، تابستان 1379، ص383
11- بارکر، فیلیپ. خانواده درمانی پایه. ترجمه ی محسن دهقانی و زهره دهقانی، تهران: رشد، (1375)
12- بارون کوهن، سیمون. زن چیست؟ مرد کیست؟. ترجمه گیسو ناصری، تهران: پل، (1384)
13- باقری، شهلا. “اشتغال زن در ایران؛ بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی تاثیر گذار”. فصلنامه بانوان شیعه، شماره 8، پاییز1385، ص224
14- باقری، معصومه؛ ملتفت، حسین و شریفیان، هدایت. بررسی تاثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 18، تابستان1388، ص259.
15- باهری، محمد و داور، میرزا علی اکبر خان. نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران: مجد، چاپ دوم، (1384)
16- بستان نجفی، حسین. اسلام و جامعه شناسی خانواده. قم: پژوهشکده خوزه و دانشگاه ، چاپ اول، (1383)
17- .نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،(1388)
18- بگلی، شارون. “چرا مردان و زنان متفاوت فکر می‌کنند”. ترجمه مرسده سمیعی، جامعه سالم، ش 21، 1374
19- بنی جمالی، فاطمه. 2/2/1393، اشتغال زنان در گذر تاریخ ایران 1، انتشار برهان، http://www.borhan.ir
20- ب‍ه‍زادپ‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌. زن‌ در ت‍وسعه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍لام‍ی‌. تهران: خرداد، چ اول (1378)
21- بهشتى، احمد. اسلام و حقوق کودک. چ چهارم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، (1380)
22- بهمنی، اصغر. دانستنیهایی برای مادران. قم : سعید نوین، (1386)
23- بهنام، جمشید تحولات خانواده. ترجمه ی محمد جعفر پوینده، چ سوم، تهران: نشر ماهی، (1392)
24- بی ریا، ناصر؛ رهنما، سید احمد و مصباح، علی. روان شناس رشد 2 با نگرش به منابع اسلامی، تهران: سمت، چاپ چهارم ، (1385)
25- پیره، روژه. روانشناسی اختلافی زن و مرد. ترجمه حسین سروری، تهران: جانزاده، (1377)
26- پیز، الن و پیز، باربارا. چرا مردان به حرف زنان گوش نمی‌دهند و چرا زنان زیاد حرف می‌زنند و بد پارک می‌کنند…. ترجمه محسن جده دوست و آذر محمودی، تهران: نشر اشاره، (1383)
27- جمشیدی، اسدالله؛ عزیزی کیا، غلامرضا؛ زارع؛ جستاری، حسن. در هستی شناسی زن. چ 3، تهران: موسسه آموزشی وپرورش امام خمینی، (1383)
28- جمشیدی، فخری. مقاله ضرورت اجتماعی اشتغال زنان. نشریه کار و جامعه، ش46 آذر (1381)
29- جمعی از نویسندگان. کتاب زن. تهران: امیر کبیر، (1381)
30- جمعی از نویسندگان. حقوق و مسئولیت‏های زن در نظام اسلامی. تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، (1385)
31- حاتمی، محمد. استرس مادران شاغل، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، (1382)
32- حجازی، قدسیه. جرائم زن در ایران. تهران: شرمت انتشار، (1341)
33- حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه. قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، (1387)