خانواده در اسلام

Off By
دانلود پایان نامه

82- فرهنگ، منوچهر. فرهنگ علوم اقتصادی. تهران: آزاده، (1366)
83- قائمی امیری، علی. آسیبها و عوارض اجتماعی (ریشهها، پیشگیری، درمان)، تهران: انتشارات امیری، چاپ سوم، (1370)
84- .زنان،کارکردهای مدیریتی، تداخل نقش ها، تهران: انجمن اولیا مربیان، (1376)
85- .نظام حیات خانواده در اسلام، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، (1366)
86- .نقش مادر در تربیت. تهران: انشارات امیری، چاپ نهم، (1373)
87- قوامی، سید صمصام الدین .” زنان، کارکردهای مدیریتی، تداخل نقش ها”، نخل شهداد (مدیریت در اسلام)، ش 6، تابستان 1384
88- کار، مهر انگیز. زنان در بازار ایران. تهران: انتشارات روشنگران، چاپ اول، (1373)
89- کارلسون، جان؛ اسپری، لن و لویس، جودیت. “خانواده درمانی، تضمین درمان کار آمد”. ترجمه شکوه نوابی نژاد، تهران: سازمان انجمن اولیا و مربیان، (1378)
90- کارلسون، کارن لی و دیگران. بهداشت روانی زنان. ترجمه ی خدیجه ابوالمعالی و دیگران، تهران: نشر ساوالان، (1379)
91- کاستلز، مانوئل. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد دوم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات طرح تو، چاپ سوم، (1381)
92- کریمی، حمید. “فمینیسم و پرسش های فرارو”. مجله معارف، شماره 51، آذر 1386
93- کلینی، محمد بن یعقوب. فروع کافی. جلد پنجم، گروه مترجمان، قم: قدس، (1388)
94- روزنامه کیهان.”طلاق”. ش 18324، 14/6/84
95- گایتون، آرتور ؛ هال، جان. فیزیولوژی پزشکی. جلد دوم، ترجمه ی مسعود خدایی، علیرضا فتح‌اللهی، شهرزاد خاکپور، محمد رستم‌پور، د آرزو نهاوندی، پروین بابایی، فاطمه نبوی‌زاده رفسنجانی، تهران: ارجمند، چاپ سوم، (1393)
96- گراگلیا، کارولین. فمینیسم در آمریکا تا سال 2003. جلد دوم، ترجمه ی معصومه محمدی، تهران: دفتر نشر معارف، چاپ چهارم، (1383)
97- گروه نویسندگان. حقوق بشر از دیدگاه اسلام: آراء دانشمندان ایرانی. تهران: الهدی، (1380)
98- گرنت،تونی. زن بودن. ترجمه ی فروزان گنجی زاده، تهران: نشر ورجاوند،(1381)
99- گری، جان. مردان مریخی، زنان ونوسی. ترجمه ی لوئیز عندلیب؛ اشرف عدیلی ، تهران: نشر علم، (1378)
100- گوردن، چایلد، سیر تاریخ. ترجمه ی احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران، (1346)
101- گیدنز، آنتونی. جامعهشناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، (1376)
102- لطف آبادی، حسین. روان شناسی رشد. ج 2، تهران: سمت، چاپ دوم ، (1393)
103- لمبروزر، جینا. روح زن. ترجمه پری حسام شه رئیس، تهران:دانش، (1369)
104- لنسکی، گرهارد. سیر جوامع بشری. ترجمهی ناصر موفقیان، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، (1369)
105- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. بحار النوار. جلد اول، ترجمه ابوالحسن موسوی همدانی، تهران: کتابخانه مسجد ولی عصر، (1363)