حمایت

Off By
دانلود پایان نامه

سپهر فضل وجهان هنر رضی الدین تویی که همت تو هست با فلک همزاد ص192ب15
زمانه چون تو کریمی به هیچ عهد ندید سپهر چون لطیفی به هیچ دور نزاد ص193ب13
که گر تو دست کرم بر سرم نخواهی داشت سپهر سر زده زودم زدست بر گیرد ص196ب1
واندر حرم حمایت حفظت دوران سپهر موتمن باشد ص197ب19
نیک دانی که بر سپهر هلال نشود بدر تا سفر نکند ص201ب 11
چه وهمها که در وبسته بود مهر وسپهر که دولت تو براطراف کامگار شود ص202ب 10
ترس از تو وبازگشت با تو پس چیست سپهر وکیست اختر ص205ب2
ای چشم سپهر در تو حیران در بنده به چشم لطف بنگر ص205 ب9
سپهرش از پی قربان همی کند فربه رواست کو چو شتر روز چند سر بفراز ص208ب5

در نو بهار تربیتت یافت رنگ وبوی هرگل که مرغزار سپهرست گلشن ص210ب19
زجام مهر تو نوشد زمانه شربت نوش زدست قهر تو باید سپهر قربت نیش ص212 ب1
من وفتراک دولتت زین پس تا مرا با سپهر نگذاری ص223ب 4
شکسته بیضه خورشید در کلاه سپهر به دولت تو که دارای افسر وکلاهی ص227ب6
نه سپهر از دور اول چون تو دید نه جهانت هیچ ثانی یافته ص232 ب8
پیش قدرش سپهر نه پوشش همچو ویران چار دیواری ست ص234ب 13
پاسبان سپهر هفتم را حزم بیدار تو به خواب کند ص235ب14
از من بداردست که دارد به بندگی دل در رکاب صدر سپهر اقتدار دست ص238 ب20
صدری که بر سپهر نهاد از جلال پای نارد برو سپهر به گاه کمال پای ص238ب22
از راه مهر جلوه گران سپهر را از گرد سم اسب تو دیده نقاب چشم ص239ب10
آنک سر با سپهر در نارد سرو درد سر تو کی دارد ص254 ب21
ای خسروی که درگه قدر تو را سپهر تا روز حشر مقصد اهل زمانه کرد ص274ب9
ای چشم سپهر در تو حیران در بنده به چشم لطف بنگر بیت ص294ب9

سر بر انداخت سر سپهر برین مهد میمون پادشاه زمین ص314ب 1
اگر به حضرت خسرو نمی رسد زان است که از سپهر برین برترا ست ایوانش ص326ب3