ژانویه 21, 2021

حمایت های دولتی

شرح خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع پاسخگویان
درصد 7/0 4/5 5/31 7/49 7/12 100
سئوال 4 : تا چه میزان موانعی جــهت شرکت شما در فعالیت های جمعی وجود دارد؟ ( از جمله موانع؛ کمبود مالی، فقدان حمایت های دولتی، مدیریت ضعیف و …).
در پاسخ این سئوال, از نظر 46 درصد پاسخگویان، موانع زیاد تا خیلی زیادی در مسیر فعالیت های جمعی وجود دارد. در حالی که قریب به 14 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که موانع کم تا خیلی کمی در این ارتباط وجود دارد. جدول شماره 5-7 میزان موانع موجود در مسیر فعالیت های جمعی را نشان می دهد.
جدول شماره 5-7 : میزان موانع موجود در مسیر فعالیتهای جمعی
شرح خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع پاسخگویان
درصد 4/2 3/11 3/40 5/39 4/6 100
5-1-3- جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های توصیفی
– در بین پاسخگویان 45 درصد تمایلی به ترک محله خود نداشتند.که دلیل بر بالا بودن حس تعلق به مکان در میان آنها می باشد. از سوی دیگر، تمایل به ترک محل در بین 55 درصد از پاسخگویان وجود دارد که بیشتر مربوط به گروههای سنی بالای40 سال می باشد.
– در بین پاسخگویان 2/69 درصد در صورت واگذاری زمین و مسکن مشابه در جایی دیگر حاضر به ترک محل خود هستند. در حالی که 8/30 درصد باقیمانده حاضر به ترک محل خود نشده اند و دلیل آن را دوست داشتن محله، وجود اقوام و آشنایان و نزدیکی به محل کار عنوان کرده اند.
– در طی 5 سال گذشته 53 درصد از پاسخگویان در فعالیت های مرتبط با بهبود وضع محله شان مشارکت داشتهاند.
– در خصوص میزان تمایل به مشارکت با دولت وشهرداری، 61 درصد از پاسخگویان تمایل زیاد و خیلی زیادی را اعلام کرده اند و تنها 9 درصد تمایل خیلی کم و کمی برای مشارکت داشته اند.
– با وجود مشکلات شخصی پاسخگویان, مسائل و مشکلات محله برای 2/69 درصد دارای اهمیت خیلی زیاد و زیادی بوده است. این مشکلات برای 6 درصد از اهمیت کم و خیلی کمی برخوردار بوده است.
– 46 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که موانع زیاد تا خیلی زیادی در مسیر فعالیت های جمعی وجود دارد. این موانع در زمینه های کمبود مالی، فقدان حمایتهای دولتی، مدیریت ضعیف و غیره نمود داشته اند.
نتایج به دست آمده از پرسشنامه، نشان از روحیه مشارکت نسبتاً بالای اهالی ساکن در محله سورکان دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که ساکنین این محل به فعالیت های جمعی و مشارکت با دولت و شهرداری روی خوش نشان داده اند. از سوی دیگر، درصد نسبتاً زیادی از ساکنین از حس تعلق به مکان بالایی برخوردار هستند که از ظرفیت های اجتماعی مهم در این محله به شمار می رود. بنابراین در صورت اجرای راهبرد توانمندسازی که از ملزومات آن میزان مشارکت پذیری و ظرفیت های اجتماعی بالا می باشد، می توان به بهبود کیفیت زیست در این محله امیدوار بود. جدول شماره 5-10 میزان تمایل به مشارکت پاسخگویان را در هر 4 سؤال متناظر نشان می دهد.
جدول شماره 5-8 : تمایل به مشارکت در بین پاسخگویان
سؤال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
شرکت در فعالیتهای عمومی 3 2 12 8 76 51 52 35 6 4
مشارکت با دولت و شهرداری 3 2 11 4/7 44 5/29 65 6/43 26 4/17
میزان اهمیت مسائل و مشکلات 1 7/0 8 4/5 47 5/31 74 7/49 19 7/12