ژانویه 23, 2021

حقوق بین‌الملل

زمانی،سید قاسم.و جمشید مظاهری.«تحریم‌های هوشمند شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در پرتو قطعنامه 1929:حفظ یا تهدید صلح».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره چهل و چهار.(بهار و تابستان 1390».
زهرانی،مصطفی.«تحریم‌های اقتصادی از نظر تا عمل».سیاست خارجی.شماره یک.(بهار 1376).
ستوده،سیفی.«بررسی مفهوم استقلال بانک مرکزی».پیام بانک.شماره پانصد ‌و سه.(بهمن 1391).
سیفی،سیدجمال.«اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده».ترجمه پروین محمدی دینانی.دیدگاه‌های حقوقی.شماره پنج.(بهار و تابستان 1376).
شلزینگر.«اهمیت استقلال بانک مرکزی برای خطی‌مشی آلمان و اروپا».تازه‌های اقتصاد.شماره سی و هفت.(فروردین 1373).
شهبازی،آرامش.«اعتبار عهدنامه مودت و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره چهل و چهار(بهار و تابستان 1390).
عادلی،محمدحسین.«درآمدی بر بحث استقلال بانک مرکزی».مجله روند.شماره دو.(پاییز 1369).
عادلی،محمدحسین.«استقلال بانک مرکزی و سیستم بانکی در ایران».تازه‌های اقتصاد.شماره شانزده.(اردیبهشت 1370).
عزیز نژاد،صمد.و محمدرضا نورانی.«بررسی آثار تحریم اقتصادی ایران با تاکید بر تجارت خارجی».مجلس و پژوهش. شماره شصت و یک.(بهار و تابستان 1388).
فرخ‌سیری،منصور.«محدودیت‌های شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره سی و نه.(پاییز و زمستان 1387).
قنبرلو،عبدالله.«تحریم بانک مرکزی ایران:مسایل و سیاست‌ها».فصلنامه مطالعات راهبردی.(دی 1390).
قنبری،حمید.«محدودیت‌های مصونیت بانک مرکزی:رای دادگاه فدرال سوئیس در مورد پرونده لیبی علیه آکتیمون».تازه‌های اقتصاد.شماره صد و سی.(زمستان 1389).
کاظمی،مهین‌دخت.«استقلال بانک مرکزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر».تازه‌های اقتصاد.شماره صد و هفت.(خرداد 1384).
کانگدون،تیم.«نقش بانکداری مرکزی در توسعه اقتصادی».ترجمه محمود زیبایی و احمد عالینژاد.تازه‌های اقتصاد. شماره شصت و یک.(خرداد 1376).
کمالی‌نژاد،حسن.«رای دیوان دادگستری اروپا مبنی بر لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک ملت».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره شش.(بهمن 1391).
کمالی‌نژاد،حسن.«رای دیوان دادگستری اروپا مبنی بر لغو تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک صادرات».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره هفت.(بهمن 1391).
کمالی‌نژاد،حسن.«رد دعوی شعبه بانک ملی ایران در لندن در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌های اتحادیه».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره هشت.(اسفند 1391).
کمالی‌نژاد،حسن.«رای دیوان عالی بریتانیا مبتنی بر لغو محدودیت‌های مالی علیه بانک ملت».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره پانزده.(خرداد 1391).
کیانپور،سعید.«استقلال بانک مرکزی ایران و مقایسه آن با چند کشور».مجله سیاسی-اقتصادی.شماره دویست و هشتاد و هفت.(بهار 1391).
مافی،همایون.«تاملی بر تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل».پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی. شماره یک.(تابستان 1385).
محبی،محسن.«بیانیه‌های الجزایر:یک دریچه،چند نگاه».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره بیست و سه.(پاییز و زمستان 1377).