ژانویه 27, 2021

جهت گیری مذهبی

1-5-1- سؤال اصلی: آیا همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر تهران متفاوت است؟
1-5-2- سؤال های فرعی:
– آیا همبستگی خانوادگی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است؟
– آیا سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است؟
– آیا جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی: همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر تهران متفاوت است.
1-6-2- فرضیه‏های فرعی:
– همبستگی خانوادگی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
– سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
– جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
1-7- معرفی متغیرهای تحقیق
در این پژوهش همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی به عنوان متغیر مستقل و پدیده فرار یا عدم فرار نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-8-1- تعاریف مفهومی
– دختران فراری: طبق تعریف «فرار» نوعی رفتار سازش نایافته است که دختران برای رهایی از مشکلات موجود در خانه یا جاذبه های بیرون از خانه، بدون اجازه والدین یا سرپرست قانونی، آگاهانه خانه را ترک می کنند و سریعاً یا بدون واسطه به خانه بر نمی گردند (مداحی،1390)
– فرار: به معنی دور ماندن از خانه و خانواده به مدت 24 ساعت یا بیشتر، بدون اطلاع والدین یا بر خلاف میل آنها تعریف شده است (شارلین و مورباراک، 1992).
– همبستگی خانواده: همبستگی خانواده عبارت است از وابستگی عاطفی زوج ها نسبت به هم. در مدل چندمختصاتی، متغیرهایی برای تشخیص و اندازه گیری ابعاد همبستگی خانوادگی مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتنداز؛ وابستگی عاطفی، وجود مرزها، یکپارچگی، زمان، مکان، دوستان، تصمیم گیری، علایق و سرگرمی ها (فقیرپور، 1383).
– سلامت روان: سلامت روانی وضعیتی از بلوغ روان شناختی بوده و عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود (چاهن، 1991).
– جهت گیری مذهبی: منظور از جهت گیری مذهبی، نگرش نظام داری از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است. ایستاری است که معطوف به امر مقدس در دو بُعد آشنایی و دین باوری می شود، نگرش به امور ماورائی است که احراز و تقویت آن یگانگی، ثبات، استمرار و پایداری فرد در جامعه را موجب می شود (یاوری، 1385).
1-8-2- تعاریف عملیاتی
– دختران فراری: در این پژوهش منظور از دختران فراری، دخترانی هستند که به هر دلیل اقدام به ترک منزل کرده اند و حداقل 24 ساعت (یک روز) از این حادثه گذشته است و به صورت خود معرف یا از سوی نیروی انتظامی به مراکز بهزیستی مراجعه نموده ا ند و در مراکز مداخله با بحران بهزیستی نگهداری می شوند.
– همبستگی خانواده: منظور از همبستگی خانواده در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه اپشتاین، بالدوین و بیشاپ (1983) بدست می آورند.
– سلامت روان: در این تحقیق، برای سنجش سلامت روانی از آزمون SCL90 دروگاتیس و همکاران (1973) که شامل 90 سؤال در طیف 5 درجه ای لیکرت است استفاده می شود.
– جهت گیری مذهبی: در این پژوهش برای سنجش نگرش مذهبی آزمودنی از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1967) که شامل 21 سؤال در طیف 5 گزینه ای لیکرت است استفاده می شود.