ژانویه 21, 2021

جهت دهی

نتایج کمی تحلیل عددی
در این قسمت به یک بررسی جامع تر و کامل تری از جهت دهی بردار نیروی پیشران با توجه به کلیه پارامتر های هندسی و سیالی تأثیر گذار، در قالب جداول و نمودار ها پرداخته شده است و میزان حساسیت زاویه جهت دهی به روش سیالی جریان غیر همراستا با این پارامترها به خوبی ارزیابی شده است. بعلاوه در این قسمت مقدار تلفات تراست و تغییرات نسبت تراست برآیند در برابر این پارامترهای هندسی و سیالی کاملا بررسی شده است. در این محاسبات D قطر داخلی شیپوره (محل عبور جریان اصلی) و Pa فشار اتمسفر می باشد.
تغییرات زاویه جهت دهی با پارامترهای هندسی در فشار های متفاوت
در ‏جدول (4-1)، ‏جدول (4-2) و ‏جدول (4-3) تغییرات زاویه انحراف بردار نیروی پیشران با پارامترهای هندسی از قبیل ارتفاع شکاف ثانویه، شعاع انحنای کولار، طول سطح کواندا، زاویه قطع کمان کواندا و ارتفاع سطح کواندا برای سه حالت فشار خلاء متفاوت در مجرای مکشی ثانویه و در دبی جرمی اولیه 21/0 کیلوگرم بر ثانیه بررسی شده است. همانطور که در این جداول مشاهده می گردد با افزایش فشار خلاء تا یک حد مشخص (210/0 ) زوایای انحراف بردار نیروی پیشران به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کنند. بعلاوه با در نظر گرفتن نتایج در یک فشار ثابت دیده می شود که با افزایش ارتفاع شکاف ثانویه، زاویه انحراف بردار نیروی پیشران به تدریج کم می شود، اما با افزایش شعاع انحنای کولار زاویه جهت دهی افزایش می یابد. همچنین در این جداول دیده می شود که با افزایش شعاع انحنای کولار تا 300 میلی متر و افزایش فشار خلاء تا 210/0 ، به دلیل استفاده از حد پایین دبی جرمی اولیه ورودی به نازل، در ارتفاع شکاف ثانویه 1 میلی متر در بعضی از حالت ها خفگی رخ می دهد. برای مثال در ‏جدول (4-1)، زاویه جهت دهی بردار نیروی پیشران برای ارتفاع شکاف 1 میلی متر و شعاع انحنای 300 میلی متر در مقایسه با ارتفاع شکاف 1.5 میلی متر در همین شعاع انحنا کولار کمتر می باشد که نشان دهنده حالت خفگی در شکاف می باشد. همچنین در ‏جدول (4-2)، در فشار 592/0 حالت خفگی در ارتفاع شکاف 1میلی متر و شعاع انحنای کولار برابر با 300 میلی متر رخ می دهد. اما در ‏جدول (4-3)، به دلیل افزایش بیش از اندازه فشار خلاء تا 210/0 حالت خفگی برای ارتفاع شکاف ثانویه 1 میلی متر در هر سه شعاع انحنا کولار 106،120 و 300 میلی متر رخ داده است. این مشکل را می توان با کم کردن فشار خلاء و همچنین زیاد کردن دبی جرمی اولیه و یا زیاد کردن ارتفاع شکاف ثانویه برطرف ساخت.
تغییرات زاویه انحراف با پارامترهای هندسی برای فشار 727/0 Ps/Pa =
21/0 727/0
(deg)
C
(mm)
(deg)
L
(mm)
R
(mm)
G
(mm)
704/2
220/2
553/1
23/27
42
93/70